Unapređivanje rada lokalnih tela za rodnu ravnopravnost

Konkursi

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata za podizanje kapaciteta i  unapređivanje  rada lokalnih tela za rodnu ravnopravnost u RS

Ministarstvo rada i socijalne politike – Uprava za rodnu ravnopravnost upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima/organizacijama da podnesu predloge projekata za finansiranje iz sredstava  Budžeta Republike Srbije.

Ministarstvo rada i socijalne politike – Uprava za rodnu ravnopravnost je na ime realizacije projekata koji će biti podržani na ovom konkursu obezbedilo sredstva u ukupnom iznosu od  1.000.000,00 dinara.

Prioritet Ministarstva rada i socijalne politike – Uprave za rodnu ravnopravnost jeste osnivanje, podizanje kapaciteta i unapređivanje rada lokalnih tela za rodnu ravnopravnost u Republici Srbiji u cilju realizacije Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti i Akcionog  plana za njenu implementaciju i u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova.

Podnosioci predloga projekta mogu biti: Lokalna udruženja/organizacije čiji programi će doprineti  osnivanju i/ili  podizanju kapaciteta i unapređivanju rada lokalnih tela za rodnu ravnopravnost. Na ovaj konkurs mogu se prijaviti organizacije koje imaju sporazum o saradnji sa lokalnom samoupravom, tj. telima za rodnu ravnopravnost, kojim se uređuje učestvovanje lokalne samouprave u aktivnostima koje su navedene u predlogu projekta (kroz obezbeđenje ljudskih resursa, prostora, dodatnih sredstava, itd.)

Način pisanja predloga projekta: Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja projektnih predloga: Zainteresovane organizacije, su dužne da predloge projekata dostave do 25.11.2010. godine u 16 časova. Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti

Ministarstvu rada i socijalne politike
UPRAVA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

Beograd, Terazije 41, treći sprat

isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem odnosno ličnom dostavom. Predlog projekta, budžet projekta, narativni budžet projekta dostavljaju se u 2 (dva) odštampana primerka (1 orginalni overeni primerak i 1 fotokopija) i u elektronskoj formi na CD-u. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv projekta i sledeći tekst:  ZA KONKURS – NE OTVARATI.

Ostala pravila konkursa, kompletno uputstvo kao i dodatne formacije za podnosioce prijava, nalaze se u okviru sledećih tenderskih dokumenata:

1.  Smernice za podnosioce projekta
2.  Obrazac za pisanje predloga projekta (obavezno popuniti)
3.  Obrazac za tabelarni prikaz budžeta projekta – Aneks1- (obavezno popuniti)
4.  Obrazac za narativni prikaz budžeta – Aneks 2 – (obavezno popuniti).

Navedena dokumenta mogu se preuzeti isključivo u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada i socijalne politike  www.minrzs.gov.rs (konkursi).