Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini

1. CILJ I PREDMET KONKURSA:

Cilj konkursa jeste održavanje i podizanje funkcionalnosti kanalske mreže za odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na viši nivo.

Predmet konkursa je uređenje otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljorivrednog zemljišta, pri čemu se sredstva opredeljuju za radove na kanalima, propustima, ustavama, crpnim stanicama sa pratećom elektro-mašinskom opremom i drugim objektima na kanalskoj mreži.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA:

Za realizaciju Konkursa za dodelu podsticajnih sredstva za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini predviđen je ukupan iznos od 110.000.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 40%
od ukupno prihvatljivih troškova (bez PDV-a).
PDV plaća korisnik sredstava.

Maksimalni iznos sredstava po jednoj prijavi, koji odobrava Sekretarijat iznosi do
10.000.000,00 dinara bez PDV-a.

3. KORISNICI SREDSTAVA:

Pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) s teritorije AP Vojvodine (U daljem tekstu: Korisnici).

Sredstva se kao bespovratna dodeljuju u obimu do 40% od ukupne vrednosti radova bez PDV-a od strane Sekretarijata, za radove na uređenju otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, a preostali iznos obezbeđuju jedinice lokalne samouprave. PDV na celokupnu vrednost izvršenih radova plaća jedinica lokalne samouprave.

Konkurs je otvoren zaključno sa 15.03.2019. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4416.

Detaljnije