II Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2018. godinu

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

II Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2018. godinu

1. CILJ I PREDMET KONKURSA:

Cilj II Konkursa za dodelu sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2018. godinu (u daljem tekstu: Konkurs) jeste povećanje šumovitosti AP Vojvodine i unapređivanje rasadničke proizvodnje.
Predmet konkursa je sufinansiranje radova na pošumljavanju – podizanju novih šuma i sufinansiranje nabavke opreme za proizvodnju šumskog sadnog materijala.

2. IZNOS I NAMENA SREDSTAVA:

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu jeste do 20.227.517,59 dinara za realizaciju poslova po sledećim tačkama:

1. Pošumljavanje – podizanje novih šuma i to za pošumljavanje mekim lišćarima s jediničnom cenom do 120.000,00 dinara po hektaru, na ukupnoj površini do 56,41 hektara za sve oblike svojine, u ukupnom iznosu do 6.769.200,00 dinara;

Sredstva se dodeljuju za pošumljavanje neobraslog šumskog zemljišta, poljoprivrednog zemljišta u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i ostalog zemljišta na kojem je dozvoljeno pošumljavanje.

2. Unapređivanje rasadničke proizvodnje u ukupnom iznosu do 13.458.31,59 dinara.

Sredstva se dodeljuju za unapređivanje rasadničke proizodnje finansiranjem nabavke opreme za proizvodnju šumskog sadnog materijala (na primer: mašine i oruđa za rad u rasadnicima, bunari i zalivni sistemi, podizanje ograda oko rasadnika i sl.).

3. KORISNICI SREDSTAVA

Pravo učešća na konkursu imaju:

 •  za sredstva iz tačke 1.

1.1. za pošumljavanje državnog zemljišta – pravna lica iz člana 70. Zakona o šumama s teritorije AP Vojvodine, koja za predmetno zemljište imaju važeće osnove gazdovanja šumama kojima je planirano pošumljavanje tog zemljišta, ili posebne sopstvene izvođačke projekte pošumljavanja šumskog zemljišta koje nije obuhvaćeno osnovama gazdovanja šumama, a dodeljeno je na gazdovanje posebnim odlukama Vlade Republike Srbije u 2016. godini i kasnije, ili projekte pošumljavanja državnog poljoprivrednog zemljišta koje je izradio Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, a finansirao ih ovaj sekretarijat po posebnom ugovoru;

1.2. za pošumljavanje zemljišta u svojini fizičkih lica – registrovana pravna lica i preduzetnici koji imaju obezbeđen sadni materijal proizveden u šumskom rasadniku registrovanom u skladu sa zakonom kojim se uređuje šumski reproduktivni materijal i koji imaju ugovor o isporuci sadnica, izvođenju pošumljavanja i sprovođenju mera nege sa fizičkim licem – vlasnikom zemljišta na teritoriji AP Vojvodine;

1.3. za pošumljavanje zemljišta u svojini pravnih lica – pravna lica sopstvenici šuma, ako za predmetno zemljište imaju važeće osnove gazdovanja šumama kojima je planirano pošumljavanje tog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine;

 •  za sredstva iz tačke 2. – registrovana pravna lica i preduzetnici koji imaju registrovan šumski rasadnik u skladu s propisima, koji se nalazi na teritoriji AP Vojvodine;

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo na podnošenje prijava imaju lica koja nisu ostvarila prava po osnovu Konkursa za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2018. godinu („Službenom listu AP Vojvodine“ broj 24/18 od 17.05.2018. godine (32/18 od 04.07.2018.godine-izmena) (osim izuzetka iz stava 5 ove tačke, ako se radi o drugom fizičkom licu vlasniku zemljišta), do sada nisu realizovali investicije budžetskim sredstvima za istu namenu i istu lokaciju.

Za poslove iz tačke 1. mogu se koristiti sadnice proizvedene u skladu s propisima kojima se uređuje šumski reproduktivni materijal. Minimalni broj sadnica po hektaru (ako nije određen planom gajenja u osnovi gazdovanja šumama, projektom pošumljavanja državnog poljoprivrednog zemljišta koje je izradio Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu i drugim posebnim projektima) za vrbu – 1.000 komada i za topolu –275 komada.

Podnosioci prijava mogu konkurisati za radove iz tačke 1. koji će biti obavljeni u sezoni pošumljavanja 2018/2019. godine, a za nabavku opreme iz tačke 2. koja će biti nabavljena posle potpisivanja ugovora.

Podnosioci prijave koji konkurišu za poslove po obe tačake podnose posebnu prijavu za svaku tačku (u posebnoj koverti). Za poslove iz jedne tačke koji se obavljaju na više lokacija podnosi se jedna prijava uz koju se prilažu pripadajući obrasci za svaku pojedinačnu lokaciju.

Za svaku tačku konkursa jedno pravno lice može podneti samo jednu prijavu na ovaj konkurs, osim za pošumljavanje zemljišta u svojini fizičkih lica. Pravno lice ili preduzetnik koji konkuriše za pošumljavanje zemljišta u svojini fizičkih lica podnosi za svako fizičko lice posebnu prijavu.
Obrazac „Izvod iz projekta” mora popuniti i potpisati pravno lice registrovano za poslove gajenja šuma, odnosno za poslove projektovanja u šumarstvu.

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Rok za podnošenje prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom jeste zaključno sa 20.11.2018. godine.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Osnovna dokumentacija potrebna za učešće na konkursu:

 • prijava na konkurs – u štampanom i elektronskom obliku;
 • fotokopija kartona deponovanih potpisa za namenski račun na koji će se vršiti isplata sredstava;
 • fotokopija potvrde o registraciji pravnog lica kod nadležnog organa;
 • uverenje nadležnog organa o izmirenju obaveza na osnovu poreza na imovinu, poreza na dodatu vrednost i poreza na dobit, zaključno sa 2017. godinom.

Posebna dokumentacija za svaku pojedinačnu tačku, koja se dostavlja uz osnovnu dokumentaciju:

– Za sredstva iz tačke 1:

1.1. za pošumljavanje državnog zemljišta:

 • za zemljište koje je osnovama gazdovanja šumama planirano za pošumljavanje – obrazac „Lokacije po OGŠ“ (spisak površina za pošumljavanje sa traženim iznosima sredstava) i obrazac „Izvod iz projekta“ (samo za osnove sa početkom važenja 2010. godine i ranije, sa podacima prenetim iz plana gajenja, odnosno izvođačkog projekta);
 • za zemljište koje nije obuhvaćeno osnovama gazdovanja šumama – obrazac „Lokacije po KO“ (spisak površina za pošumljavanje sa traženim iznosima sredstava) i obrazac „Izvod iz projekta“ (posebno za svaku parcelu ili grupu susednih parcela sa istim elementima projekta).

1.2. za pošumljavanje zemljišta u svojini fizičkih lica:

 • ugovor pravnog lica ili preduzetnika sa fizičkim licem – vlasnikom zemljišta o isporuci sadnica, izvođenju pošumljavanja i sprovođenju mera nege, zaključen 2018. godine;
 • kopiju važeće lične karte (sa adresom stanovanja) ili podaci očitane elektronske lične karte lica s kojim je potpisan ugovor;
 • potvrdu nadležnog organa o izmirenju obaveza na osnovu poreza na imovinu, poreza na dodatu vrednost i poreza na dobit, zaključno sa 2017. godinom za lice s kojim je potpisan ugovor (original, ne stariji od 30 dana), odnosno potvrdu da su na drugi način regulisane obaveze (reprogram duga);
 • obrazac „Lokacije po KO“ (spisak površina za pošumljavanje sa traženim iznosima sredstava) i obrazac „Izvod iz projekta“ (posebno za svaku parcelu ili grupu susednih parcela sa istim elementima projekta);
 • izvod iz lista nepokretnosti za predmetno zemljište (original, ne stariji od 30 dana, bez tereta i ograničenja);
 • kopiju katastarskog plana za predmetne parcele (može fotokopija);
 • fotokopiju saglasnosti za promenu namene zemljišta koju je izdao nadležni organ (ako je reč o obradivom poljoprivrednom zemljištu);
 • ako na predmetnim parcelama postoji suvlasništvo, odnosno obim udela vlasništva nije 1/1, potrebna ja overena pismena saglasnost za prijavu na konkurs i pošumljavanje zemljišta i to od svih suvlasnika na ime jednog od suvlasnika, kao i druga gorenavedena dokumentacija (lična karta i poresko uverenje) koja se odnosi na suvlasnike.

1.3. za pošumljavanje zemljišta u svojini pravnih lica:

 • obrazac „Lokacije po OGŠ“ (spisak površina za pošumljavanje sa traženim iznosima sredstava) i obrazac „Izvod iz projekta“ (samo za osnove sa početkom važenja 2010. godine i ranije, sa podacima prenetim iz plana gajenja, odnosno izvođačkog projekta);

Za sredstva iz tačke 2:

 • obrazloženje potrebe nabavke opreme i očekivanih efekata unapređivanja proizvodnje sa opisom načina realizacije (u slobodnoj formi, sa navođenjem lokacije rasadnika ukoliko podnosilac prijave poseduje više rasadnika);
 • obrazac „Spisak opreme“ (sa traženim iznosima sredstava);
 • predračun za sve stavke opreme navedene u obrascu „Spisak opreme“.

Podnosilac prijave nije u obavezi da dostavi dokumentaciju iz odeljka Posebna dokumentacija pod tačkom 1.2. alineja 3,5 i 6, shodno članu 9. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 18/2016).

Uz prijave za tačke 1. (osim za pošumljavanje zemljišta u svojini fizičkih lica) potrebno je posedovati programe i projekate u skladu s Pravilnikom, koji mogu naknadno biti traženi na uvid i koji se – po donošenju odluke o dodeli sredstava – vraćaju podnosiocu prijave. Odgovarajući obrasci uz prijavu sadrže izjavu o posedovanju ovih programa i projekata.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju, odnosno izvrši uvid u plansku dokumentaciju i stanje na terenu pre dodele sredstava.

7. POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA

Postupak donošenja odluke ustanovljen je u skladu s Poslovnikom, na osnovu kojeg je donet II Pravilnik o kriterijumima za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2018. godinu, objavljenim na sajtu Sekretarijata i u „Službenom listu AP Vojvodine”.

Prispele prijave razmatraće komisija koju je imenovao pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Komisija), po završetku roka za podnošenje prijava.

Neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konačnu odluku o dodeli sredstava po svim tačkama donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, na osnovu predloga odluke od strane Komisije.

8. VREME I NAČIN ZAKLJUČENJA UGOVORA

Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava, kao i uslovi, način korišćenja sredstava, način obezbeđenja sredstava (bankarske garancije i menice), primena Zakona o javnim nabavkama i rokovi realizacije poslova regulisaće se ugovorom.
Ugovori će biti zaključeni najkasnije 10 dana od dana donošenja odluke o dodeli sredstava.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/4881-852.

Detaljnije