Javni konkurs a podnošenje projekata u okviru programa Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma: ka interkulturalizmu

Konkursi

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA

Javni konkurs a podnošenje projekata u okviru programa Prevazilaženje segregativnog multikulturalizma: ka interkulturalizmu

Na konkurs se mogu podneti projekti koji:
• doprinose izgradnji konsenzusa i zagovaraju usvajanje integrativnih manjinskih politika na nacionalnom i lokalnom nivou; afirmišu interkulturalizam kao instrument prevazilaženja segregativnog multikulturalizma i društvene (samo)izolacije manjina; predlažu modele i dobre interkulturalne prakse, naročito u oblasti obrazovanja; podstiču učešće mladih, posebno iz manjinskih zajednica u ovim procesima;
• doprinose informisanju građana o ciljevima i principima integrativnih manjinskih politika zasnovanih na interkulturalizmu; doprinose približavanju stavova o poželjnom modelu interkulturalnog obrazovanja kroz dijalog roditelja, prosvetnih radnika i drugih zainteresovanih aktera iz većinske i manjinskih zajednica;
• prate i zalažu se za primenu garantovanih prava etničkih manjina uključujući primenu Akcionog plana o poštovanju prava manjina vezanog za vođenje pregovora o članstvu u EU; kontrolišu sprovođenje preporuka nadležnih nezavisnih tela i/ili drugih institucija nadležnih za ostvarivanje prava etničkih manjina; razvijaju primere dobre prakse primene prava etničkih manjina na lokalnom nivou.

Projekte mogu podneti organizacije i institucije građanskog društva (udruženja građana, profesionalna udruženja, institucije kulture), policy instituti, državni i lokalni organi vlasti, nezavisni državni organi i nacionalni saveti nacionalnih manjina.

Formulari za prijavu projekata mogu se preuzeti OVDE i dostupni su isključivo tokom konkursnog perioda. Predlozi projekata podnose se isključivo na srpskom jeziku i dostavljaju se elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org sa naznakom „Prijava na konkurs“ i nazivom programa za koji se konkuriše. Podnosilac projekta koji nema tehničke mogućnosti da projekat podnese elektronskim putem može ga dostaviti poštom na adresu Fondacije Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd.
Projekat mogu podneti pojedinačni pravni subjekti ili više pravnih subjekata zajedno. Fondacija podržava projekte koji se realizuju na teritoriji Republike Srbije.
Fondacija će dati prednost projektima koji koriste kreativne i inovativne metodologije rada (novi aktivizam), imaju razrađenu komunikacionu strategiju, usmereni su prema građanima i podstiču njihovo učestvovanje u ostvarivanju ciljeva projekta.

PRIJAVE NA KONKURS SE PRIMAJU do 23. MARTA 2018. GODINE. Projekti primljeni posle ovog datuma neće biti razmatrani.

Detaljnije