Interreg IPA programa za prekograničnu saradnju Rumunija-Srbija: lansiran je drugi Poziv za projekte

Konkursi

EVROPSKA UNIJA

Interreg IPA programa za prekograničnu saradnju Rumunija-Srbija: lansiran je drugi Poziv za projekte

Drugi poziv za projekte Interreg IPA programa za prekograničnu saradnju Rumunija-Srbija je bio zvanično lansiran dana 27. novembar 2017. godine u Temišvaru.

Sa budžetom od oko 20 miliona evra, krajnji rok za dostavljenje projekata je 30. mart 2018. godine.

U okviru ovog poziva, finasiraće se projekti na osnovu 4 prioritetne ose, u oblasitma:
– promovisanje zapošljavanja i usluga za inkluzivni rast – 6.737.774 evra;
– zaštita životne sredine i upravljanje rizikom – 9.813.050 de evra,
– održiva mobilnost i pristupačnost – 2.007.553 evra,
– atraktivnost za održivi turizam – 1.717.943 evra.

Finansiranje projekata biće osigurano na sledeći način:
– Instrument za pretpristupnu pomoć – IPA II (najviše 85%)
– Nacionalni doprinos rumunskog državnog budžeta (13%)
– Sopstveni doprinos rumunskih korisnika (najmanje 2%) i/ili srpskih korisnika (najmanje 15%)

Dostava projekata će se uraditi iskljućivo elekronskim putem, pristupanjem portalu e-MS: http://ems-rors.mdrap.ro

Vodič podnosioca zahteva može se pronaći na web stranici programa: www.romania-serbia.net.
Interreg IPA program za prekograničnu saradnju Rumunija-Srbija nastavlja finansiranje projekata za prekograničnu saradnju u rumunsko-srpskoj pograničnoj oblasti za programski period 2014-2020, putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II), uz podršku Evropske unije i vlada dveju država.

Ukupni budžet programa je 88.124.999 evra, od kojih 74.906.248 evra predstavlja nepovratno finasiranje iz fondova Evropske unije.

Prihvatljiva oblast obuhvata županja Timiš, Karaš Severin i Mehedinci (iz Ruminija) i okruzi Severno Banatski, Srednje Banatski, Južno Banatski, Braničevski, Borski, Podunavski (iz Srbije).

Rumunija ispunjava ulogu Upravljačkog tela (preko Ministarstva regionalnog razvoja, javne uprave i evropskih fondova), Nacionalni Autoritet je osnivan u okviru Ministarstva za evropske integracije Srbije, a Zajednički Sekretarijat je organizaovan u Temišvaru, u okviru Regionalne Kancelarije za prekograničnu saradnju Temišvar. Revizorski rad na nivou programa je realizovan od strane Revizorskog Autoriteta je pripao Računskom suda Rumunije, a zadatke sertifikacije će obavljati Upravljačko telo.

Potencijalni korisnici, kao i svi oni koji su zainteresovani za rumunsko-srpsku prekograničnu saradnju, u okviru Interreg IPA programa za prekograničnu saradnju Rumunija-Srbija mogu dobiti više informacija pristupom sekciji 2014-2020 u okviru sajtova: www.brct-timisoara.ro și www.romania-serbia.net.

Dodatne informacije
MDRAPFE upravlja, u programskom periodu 2014-2020, sa 14 operativnih programa za sufinansiranjem iz evropskih fondova: Regionalni operativni program – POR, Operativni program Administrativni Kapacitet- POCA i 12 programa evropske teritorialne saradnje.

Programi evropske teritorialne saradnje podrazumeju saradnju, kroz projekte koje zajednički upravljaju i upravljaju partneri u zemljama učesnicama, u nekim rumunskim regionima:
• sa regionima iz susednih zemalja, u okviru prekogranične saradnje – kroz koje se finansiraju projekti pristupačnosti (transport i tehnologija informacije), životna sredina i sprečavanje rizika, ekonomski I socijalni razvoj i aktivnosti „people to people”;

• sa regionima unutar određenog geografskog područja, u okviru transnacionalne saradnje – kroz koje se finansiraju aktivnosti i razvoj mreža koji vode integralnom teritorijalnom razvoju u oblastima kao što su: inoviranje, životna sredina, pristupačnost i gradski razvoj;

• sa regionima iz bilo koje države članice Evropske unije, u okviru međuregionalne saradnje – saradnja između javnih vlasti o pitanjima od zajedničkog interesa, prenos iskustva i dobre prakse između regiona EU, kroz umrežavanje gradova i istraživača EU.

Principi implementacije ovih programa uključuju: saradnja između država učesnica (svi projekti moraju biti zajednički razvijeni i implementirani), otvorena konkurentnost (u okviru određenjih tendera za prodloge zajedničkih projekata) i razvoj i implementacija proijekata u partnerstvu, između aplikanata / korisnika iz država učesnica u programu.

UREDBA (EU) BR. 1299/2013 o cilju evropske teritorijalne saradnje
Vladina odluka 274/22.04.2015 o osnivanju zajedničkih sekretarijata, zajedničkih tehničkih sekretarijata, nacionalne tačke, nacionalnih kontaktnih tačaka i nacionalne kontakt osobe, kao i jedinaca prvostepene kontrole, u cilju implementacije programa saradnje u kojima učestvuje Rumunija u programskom periodu 2014-2020.

Detaljnije