Sufinansiranje predstavljanja srpske književnosti i izdavaštva na međunarodnim sajmovima knjiga

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Otovoreni poziv za sufinansiranje organizacije i realizacije godišnjeg programa predstavljanja srpske književnosti i izdavaštva na međunarodnim sajmovima knjiga u 2019. godini

Predmet otvorenog poziva je sufinansiranje organizacije i realizacije godišnjeg programa predstavljanja srpske književnosti i izdavaštva na međunarodnim sajmovima knjiga tokom 2019. godine:
• Lajpcig, 21-24. mart 2019.
• Peking, 21-25. avgust 2019.
• Moskva, 4-8. septembar 2019.
• Frankfurt,14-18. oktobar 2019.

Cilj otvorenog poziva je razvoj međunarodne saradnje u oblasti književnosti, prevodilaštva i izdavaštva kroz podršku programima koji bi bili realizovani tokom 2019. godine u sklopu nastupa Republike Srbije na međunarodnim sajmovima knjiga u Lajpcigu, Pekingu, Moskvi i Frankfurtu. Na ovaj način obezbeđuje se viši kvalitet prezentacije srpske književnosti, prevodilaštva, izdavaštva i kulture u celini i doprinosi harmonizaciji kulturnih aktivnosti sa međunarodnim i evropskim standardima i utiče na podsticanje razvoja oblasti kulture, kroz jačanje kapaciteta aktera na teritoriji Republike Srbije i sistemsku podršku razvoju međunarodne saradnje/razmene u oblasti kulture i umetnosti.
(Kroz poseban javni poziv biće izabran realizator zakupa i tehničkog opremanja nacionalnog štanda Republike Srbije na međunarodnim sajmovima knjiga u 2019. godini.)

Kriterijumi
1. Program koji je predmet Otvorenog poziva mora da ispunjava merila za izbor projekata koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije po oblastima u kulturi određenim u članu 4. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave (videti na internet stranici: www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi ).
Projekti koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije ocenjivaće se na osnovu sledećih kriterijuma:
1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;
2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to (a) stručni, odnosno umetnički kapaciteti, (b) neophodni resursi;
4)finansijski plan-razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
5) stepen uticaja na kvalitet kulturnog života zajednice;
2. U detaljnoj razradi projekta potrebno je što je moguće preciznije obrazložiti koncept programa i opisati plan pripremnih aktivnosti do sajamske manifestacije, promotivne aktivnosti tokom sajamske manifestacije i učesnike u njima, kao i komunikacioni materijal koji će biti pripremljen za svaku od navedenih manifestacija. Učesnik konkursa je u obavezi da, kao sastavni deo prijave, dostavi plan pripremnih aktivnosti po mesecima ili nedeljama, sa jasnim rokovima za svaki pojedinačni sajam za određivanje sadržaja programa, pripremu promotivnih materijala, plan odnosa sa javnošću u zemlji i inostranstvu, načinu izbora i terminima prikupljanje knjiga i drugih planiranih aktivnosti.
3. Učesnik konkursa je u obavezi da predloži urednika programa koji će biti zadužen za realizaciju nastupa na pojedninačnim sajamskim manifestacijama, kao i za komunikaciju sa tehničkim realizatorom nastupa, odnosno Ministarstvom kulture i informisanja. Učesnik konkursa treba da dostavi biografiju urednika programa i odgovarajuće obrazloženje, kao sastavni deo prijave.
4. Učesnik konkursa se mora obavezati da pripremu za štampu gore navedenih komunikacionih materijala najkasnije mesec dana pre početka svake sajamske manifestacije dostavi tehničkom realizatoru zbog štampe.
5. Učesnik konkursa se mora obavezati da najkasnije mesec dana pre početka svake pojedinačne sajamske manifestacije upozna MKI i tehničkog realizatora nastupa sa definitivnim planom nastupa na njoj i učesnicima u programu.
6. Učesnik konkursa se potpisanom i overenom izjavom mora obavezati da će se pridržavati plana aktivnosti koji dostavlja u konkursnoj prijavi i da će o realizaciji planiranih aktivnosti redovno obaveštavati ministarstvo pisanim putem barem jednom mesečno, a po zahtevu Ministarstva i češće i da će u slučaju nepoštovanja plana realizaciuje ministarstvo moći da raskine ugovor o finansiranju projektnih aktivnosti.
7. Učesnik konkursa se potpisanom i overenom izjavom mora obavezati da će blagovremeno dostaviti projekte štandova i pružati sve potrebne informacije, planove i materijale Ministarstvu kulture i informisanja i pravnom licu koje bude dobilo javnu nabavku za uređivanje štandova te da će u slučaju potrebe obaviti određene aktivnosti i ranije ako to bude bilo neophodno za kvalitetnu realizaciju pojedinačnih sajamskih nastupa.

Otvoreni poziv traje od 10. januara do 11. februara 2019. godine.

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na Otvoreni poziv Ministarstva kulture i informisanja, zainteresovani se mogu obratiti telefonom, kao i na navedenu adresu: Mladen Vesković, tel: 011 3398-026, elektronska pošta: mladen.veskovic@kultura.gov.rs .

Detaljnije