Sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova organizacije regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2017. godini

Cilj Konkursa je podrška razvoju privrede i turizma u AP Vojvodini kroz podsticanje nastupa malih privrednih subjekata sa teritorije AP Vojvodine, na Regionalnim sajmovima (u daljem tekstu: Regionalni sajam);

VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva, sa ukupnim iznosom od 1.500.000,00 dinara, a namenjena su regionalnim privrednim komorama za organizaciju regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija u AP Vojvodini u 2017. godini.

Iznos sredstva, u skladu sa članom 20. Uredbe o pravilima za dodelu za dodelu državne pomoći, prema nameni utvrđuje se u visini do 50% prihvatljivih troškova do najviše 300.000,00 dinara.

Iznosi iz stava jedan ovog člana su sa uračunatim PDV-om.

Prilikom razmatranja podnetih prijava priznavaće se troškovi koji su dokumentovani računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke i drugim dokazima.

PRAVO UČEŠĆA I USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća na Konkursu imaju regionalne privredne komore teritorije AP Vojvodine (u daljem tekstu: Podnosilac prijave), koji su upisani u odgovarajući registar Agencije za privredne registre u daljem tekstu: APR) sa aktivnim statusom.

Podnosilac prijave učestvuje na Konkursu, pod sledećim uslovima:

– da je upisan u registar Agencije za privredne registre pre 01.01.2017. godine;
– da podnese najviše četiri prijave za različite Sajamske manifestacije;
– da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda;
– da Sajamska manifestacija ima utvrđen datum, vreme i mesto održavanja;
– da poseduje program Sajamske manifestacije.

Rok za podnošenje prijave je 16. oktobar 2017. godine.

Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na sajtu Sekretarijata.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu na broj 021/487 4481 ili 021/487 4489 kao i na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije