Sufinansiranje troškova nastupa privrednih subjekata sa teritorije APV, na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova nastupa privrednih subjekata sa teritorije APV, na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji

Cilj Konkursa je podrška razvoju privrede i turizma u AP Vojvodini kroz podsticanje nastupa privrednih subjekata sa teritorije AP Vojvodine na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Sajam);

VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 7.000.000,00 dinara.

Sredstva se odobravaju u visini do 50% troškova nastalih iznajmljivanjem, postavljanjem i vođenjem štanda i to:

1. Za nastup na sajmu u Evropi – od 70.000,00 do 450.000,00 dinara (uračunat PDV);

2. Za nastup na međunarodnom sajmu u Republici Srbiji – od 50.000,00 do 300.000,00 dinara (uračunat PDV).

PRAVO I USLOVI UČEŠĆA

Pravo učešća imaju mali i srednji privredni subjekti i preduzetnici sa teritorije AP Vojvodine, registrovani kod Agencije za privredne registre pre 01.01.2016. godine.

Podnosilac prijave može podneti najviše dve prijave za prvo učestvovanje na određenom sajmu, i to jednu za nastup na sajmu u Evropi i jednu za nastup na međunarodnom sajmu u Republici Srbiji, pod sledećim uslovima:

– da je registrovan u Agenciji za privredne registre pre 01.01.2016. godine;
– da je šifra pretežne delatnosti proizvodna ili turistička;
– da nije koristio sredstva državne pomoći za nastup na Sajmu koji je predmet prijave;
– da je pozitivno poslovao u 2015. i 2016. godini (iskazao neto dobitak);
– da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda;
– da nad njim nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije;
– da nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;
– da prema finansijskom izveštaju za 2016. godinu, ima najmanje jedno zaposleno lice;
– da nije u teškoćama, a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama, u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći;
– da podnosilac prijave i dobavljač, podnosilac računa za izvršene usluge ne mogu da predstavljaju povezana lica;
– da je podneta aplikacija-prijava na Sajam;

Rok za podnošenje prijave je 16. oktobar 2017. godine.

Odluka o dodeli sredstava korisnicima objavljuje se na sajtu Sekretarijata.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu na broj 021/487-4481 ili 021/487-4489 kao i na sajtu Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije