Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2017. godini

I OSNOVNE INFORMACIJE
Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za radno angažovanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac – izvođač javnog rada.
Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni rad sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, na osnovu usvojene prijave poslodavca od strane Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) po javnom konkursu.

Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog konkursa za nezaposleno lice.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima. Svi javni radovi koji se realizuju po ovom javnom konkursu moraju biti okončani do 05.12.2017. godine.

Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice uključeno u javni rad.

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima:
•    socijalnih i humanitarnih delatnosti,
•    održavanja i obnavljanja javne infrastrukture,
•    održavanja i zaštite životne sredine i prirode,
•    kulture (na kojima se angažuju isključivo osobe sa invaliditetom).

Sredstva namenjena za organizovanje sprovođenja javnih radova koriste se za:
•    isplatu naknade za obavljen posao nezaposlenim licima uključenim u javne radove po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, u visini do 18.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou; utvrđen iznos naknade za obavljeni posao se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, koji su obračunati u skladu sa zakonom;

•    naknadu na ime učešća u troškovima dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica uključenih u javne radove, u visini do 2.000,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja; ovi troškovi se dokazuju u zavisnosti od vrste prevoza sledećom dokumentacijom:
o    izjavom lica o vrsti prevoza za dolazak i odlazak sa rada;
o    u slučaju da se koristi javni prevoz – računom prevoznika od koga je kupljena mesečna/dnevna karta; mesečnom kartom (za svaki mesec angažovanja na javnim radovima) ili pojedinačnim dnevnim kartama za svaki dan angažovanja na javnim radovima; izvodom namenskog računa na dan prenosa sredstava o uplaćenim troškovima dolaska i odlaska sa rada na tekuće račune angažovanih lica;
o    u slučaju da se prevoz organizuje od strane poslodavca – izvođača javnog rada: izjavom poslodavca – izvođača javnog rada o prevozu lica u sopstvenoj režiji, uz specifikaciju mesečnih troškova prevoza (kilometraža i potrebna količina goriva); izvodom namenskog računa na dan prenosa sredstava na poslovni račun poslodavca – izvođača javnog rada za kupovinu goriva, kao i računom za kupljeno gorivo;
o    u slučaju da se prevoz obavlja od strane registrovanog auto-prevoznika koga je poslodavac – izvođač javnog rada angažovao: zaključenim ugovorom između poslodavca – izvođača i auto-prevoznika uz specifikaciju mesečnih troškova prevoza (kilometraža i potrebna količina goriva), izvodom namenskog računa na dan prenosa sredstava na račun auto-prevoznika.

•    naknadu troškova sprovođenja javnih radova, u svim oblastima, u visini od:
– 1.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju mesec dana,
– 1.500,00 dinara po licu za javne radove koji traju dva meseca,
– 2.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju tri i četiri meseca;

•    naknadu troškova obuke: u zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje obuhvata javni rad, u toku prvog meseca sprovođenja javnih radova može se organizovati obuka, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove; po završetku obuke lice potpisuje izjavu da je pohađalo obuku i izdaje mu se potvrda/sertifikat o stečenim kompetencijama; poslodavcu – izvođaču javnog rada se isplaćuju sredstva u jednokratnom iznosu od 1.000,00 dinara po licu koje je pohađalo obuku i kojem je izdata potvrda/sertifikat o stečenim kompetencijama; poslodavac je u obavezi da dostavi izjavu o organizovanoj obuci sa spiskom lica; Nacionalna služba procenjuje opravdanost potrebe za obukom.

Maksimalni iznos sredstava koji na ime javnih radova može biti dodeljen jednom poslodavcu – izvođaču javnog rada određuje se na osnovu Praktičnog vodiča – Nabavke i grantovi za spoljne aktivnosti Evropske unije – PRAG (važeći od 15. januara 2016. godine, verzija 2016.0, Odeljak 6.9.2).  Maksimalni iznos sredstava odnosi se na ugovore o sprovođenju javnog rada zaključene u periodu od stupanja na snagu Aneksa broj 4 Ugovora o direktnom grantu „Povećanje delotvornosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama“, od 12.04.2017. godine do kraja kalendarske godine, i  ne može biti veći od 60.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

II USLOVI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica imaju:
•    organi autonomne pokrajine i organi jedinica lokalne samouprave
•    javne ustanove i javna preduzeća
•    privredna društva
•    preduzetnici
•    zadruge
•    udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno koja su upisana u Registar Agencije za privredne registre.

Pravo na dodelu sredstava za organizovanje sprovođenja javnog rada poslodavac – izvođač može da ostvari pod uslovom da je izmirio ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje.

III PODNOŠENJE PRIJAVE
Dokumentacija za podnošenje prijave:
•    popunjena prijava za sprovođenje javnog rada na propisanom obrascu, sa detaljno razrađenim aktivnostima u termin planu;
•    fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko poslodavac – izvođač javnog rada nije registrovan u APR;
•    fotografije mesta izvođenja javnog rada – za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i zaštite životne sredine i prirode i održavanja i obnavljanja javne infrastrukture (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju);
•    spisak lica korisnika usluga – za poslodavaca – izvođača javnog rada iz oblasti socijalnih i humanitarnih delatnosti.

Ukoliko poslodavac – izvođač javnog rada organizuje obuku, neophodno je priložiti interni program obuke ili program obrazovne ustanove na propisanom obrascu Nacionalne službe, kao i biografiju instruktora/predavača.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze i dokumentaciju od značaja za sprovođenje postupka odlučivanja o odobravanju sredstava za sprovođenje javnih radova.

Način podnošenja prijave
Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u dva primerka, nadležnoj organizacionoj jedinici prema mestu sprovođenja javnog rada, odnosno prema sedištu poslodavca, u slučaju kada poslodavac nema registrovanu organizacionu jedinicu u mestu sprovođenja javnog rada. Prijava se podnosi neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs.

IV DONOŠENJE ODLUKE
Odluka o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada donosi se na osnovu rang-liste, a nakon provere ispunjenosti uslova Javnog konkursa i bodovanja podnete prijave, odnosno priložene dokumentacije poslodavca – izvođača javnog rada od strane Nacionalne službe, u roku od 30 dana od dana isteka Javnog konkursa. Izuzetno, prijave koje ispunjavaju uslove Javnog konkursa, a po kojima nije pozitivno odlučeno u navedenom roku, mogu biti ponovo uzete u razmatranje ukoliko se za to steknu uslovi.

Odluku o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada na kojem se, po osnovu jedne ili više podnetih prijava u toku jedne kalendarske godine radno angažuje do 49 nezaposlenih, donosi direktor filijale Nacionalne službe po ovlašćenju direktora Nacionalne službe ili drugi zaposleni kojeg ovlasti direktor Nacionalne službe.

Odluku o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada na kojem se, po osnovu jedne ili više podnetih prijava u toku jedne kalendarske godine radno angažuje 50 i više nezaposlenih, donosi direktor Nacionalne službe uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora.

Nadležnost za donošenje odluke određuje se uzimajući u obzir sve podnete prijave istog poslodavca – izvođača u toku kalendarske godine, koje se delom ili u celosti finansiraju sredstvima Nacionalne službe.

Nacionalna služba prilikom odlučivanja procenjuje opravdanost uključivanja broja lica i/ili trajanja javnog rada iz prijave, kao i opravdanost podnete prijave poslodavca – izvođača javnog rada kome je u periodu 2013-2017. godine finansirano sprovođenje javnog rada u istoj oblasti na predloženim lokacijama, u skladu sa iznosom sredstava koji je opredeljen za nadležnu filijalu Nacionalne službe.
Spisak poslodavaca – izvođača kojima je odobreno sprovođenje javnih radova se objavljuje na oglasnoj tabli nadležne filijale Nacionalne službe.

Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a poslednji rok za podnošenje prijava za učešće na javnom konkursu je 12.06.2017. godine.

Detaljnije