Konkurs za finansiranje projekata podrške osnivanja i osnaživanja rada kancelarija za mlade

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje projekata podrške osnivanja i osnaživanja rada kancelarija za mlade

Podnosioci predloga projekata po ovom Konkursu mogu biti isključivo jedinice lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.
Projekti koji se finansiraju po osnovu ovog Konkursa predstavljaju projekte za podršku u osnivanju kancelarija za mlade, funkcionisanju kancelarija za mlade (kroz nabavku opreme potrebne za rad kancelarija za mlade i za realizaciju njihovih programskih aktivnosti, kao i za honorar lica angažovanog za rad u kancelariji).

Na konkurs jedan nosilac projekta može dostaviti jedan predlog projekta.

Na konkursu se dodeljuje ukupno 10.000.000,00 (desetmiliona) dinara.

Konkurs će biti otvoren do 30 juna 2017. godine.

Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se zajedno sa CD-om (koji treba da sadrži skenirane sve dokumente u PDF formatu koji se dostavljaju uz zahtev) u zapečaćenoj koverti sa naznakom “prijava za Konkurs za finansiranje projekata podrške osnivanju i osnaživanju rada kancelarija za mlade“ na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa. Komisija za vrednovanje će predloge za odobravanje finansiranja programa dostavljati sukcesivno, u zavisnosti od dinamike pristizanja predloga projekata, vremena njihove realizacije, kao i od dinamike raspoloživosti sredstava. Neblagovremene i nepotpune prijave, neće se razmatrati.

Detaljnije