Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama

Konkursi

churchesPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA  OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE – NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji AP Vojvodine za 2015. godinu

U skladu sa članom 4. Pokrajinske skupštinske odluke o dodeli budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama,   sredstva se odobravaju za sufinansiranje obavljanja graditeljske, dobrotvorne i naučne delatnosti registrovanih tradicionalnih crkava i verskih zajednica, kao i organizacija i ustanova čiji su oni osnivači, a koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Ukupan iznos sredstava za raspodelu po konkursu je 21.424.000,00 dinara.

Po konfesijama iznosi su sledeći: Srpska pravoslavna crkva – 11.099.000,00 dinara (Bačka eparhija – 3.268.000,00 dinara; Banatska eparhija – 3.496.000,00 dinara; Sremska eparhija – 4.141.000,00 dinara i Šabačka eparhija – 194.000,00 dinara); Rimokatolička crkva – 6.642.000,00 dinara (Subotička biskupija – 3.321.000,00 dinara, Zrenjaninska biskupija – 1.844.000,00 dinara i Srijemska biskupija – 1.477.000,00 dinara); Islamska zajednica – 305.000,00 dinara; Slovačka evangelistička a.v. crkva – 857.000,00 dinara; Jevrejska zajednica – 458.000,00 dinara; Reformatska hrišćanska crkva – 536.000,00 dinara; Evangelistička hrišćanska crkva – 458.000,00 dinara; Grkokatolička crkva – 458.000,00 dinara i Rumunska pravoslavna crkva – 611.000,00 dinara.

Prijave na konkurs podnose se na srpskom jeziku ili jeziku nacionalnih manjina koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, s preciznom naznakom za koju namenu se sredstva traže, u iznosima zaokruženim na hiljade dinara.

Rok za podnošenje prijave je 18.03.2015. godine.

Prijava mora da sadrži:
•    naziv računa;
•    naziv banke kod koje se vodi račun;
•    broj računa koji je izdala i overila banka u kojoj se vodi.

Ukoliko lokalna crkva ne poseduje svoj račun, može  u prijavi navesti broj računa eparhije, biskupije ili egzarhata kome pripada sa svim navedenim podacima.

Prijave se podnose lično, predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, u prizemlju zgrade Pokrajinske vlade, ili se upućuju poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice, 21 000 Novi Sad, Bul. M. Pupina 16.

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu dobiti na pomenutim adresama ili skinuti sa internet adresa: www.vojvodina.gov.rs. i www.puma.vojvodina.gov.rs.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, neće biti razmatrane.

Pod neblagovremenim prijavama smatraju se prijave:
–    pristigle nakon isteka roka predviđenog u konkursu.

Pod nedopuštenim prijavama smatraju se prijave:
–    koje su podnela neovlašćena lica i subjekti koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene.

Pod nerazumljivim i nepotpunim prijavama smatraju se prijave:
–    koje su nepotpisane, s nepopunjenim rubrikama, popunjene grafitnom olovkom, ako nedostatak nije otklonjen ni u naknadnom roku;
–    koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu;
–    bez odgovarajućeg računa, naziva banke, te broja računa koji je izdala i overila banka;
–    koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke.

Isto tako, prijava podnosioca  koji je u prethodnom periodu dobio finansijska sredstva, a nije ih opravdao, tj. nije dostavio kompletan izveštaj o utrošku finansijskih sredstava, neće biti razmatrana.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu pomoći odredi ispunjenje potrebnih uslova.

Podnosilac prijave obavezuje se da novčana sredstva koristi isključivo za namenu za koju su dodeljena, a da neutrošena sredstva vrati budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Podnosilac prijave obavezuje se da Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice u roku od 15 dana od dana kada je u potpunosti iskoristio novčana sredstva, a najkasnije do 31. decembra 2015. godine, dostavi finansijski izveštaj o utrošku sredstava sa specifikacijom troškova iz svojih evidencija, kao i finansijsku dokumentaciju o utrošku sredstava (ugovore, fakture, fiskalne račune, otpremnice i izvode iz banke preko koje obavlja platni promet).

Ukoliko korisnik sredstava iz ovog Konkursa potpada pod regulaciju člana 2. stav 1. tačka 2 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik R. Srbije”, broj 124/2012), odnosno ukoliko će se sredstva ostvarena po ovom konkursu koristiti za nabavku radova, dobara ili usluga, a učešće javnih sredstava čini više od 50% vrednosti nabavke, korisnik sredstava će se smatrati naručiocem i u obavezi je da primenjuje Zakon o javnim nabavkama. Dakle,korisnici sredstava su dužni da postupe u skladu sa ovim zakonom.

Rezultati i ishod konkursa biće objavljeni na zvaničnom sajtu  sekretarijata, pri čemu  Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice nije obavezan da obrazloži svoje odluke. Protiv ovih diskrecionih odluka Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice ne može se uložiti pravni lek.

Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

Detaljnije