Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštv

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje programa i  projekata  u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2014. godini

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2014. godini programe i projekte u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva u AP Vojvodini koji se odnose na:
1.    muzičko i muzičko-scensko stvaralaštvo (snimanje autorskog materijala, koncerti, festivali, radionice, ples)
2.    likovno i primenjeno stvaralaštvo (izložbe, kolonije, radionice)
3.    književno stvaralaštvo (manifestacije, festivali, nagrade, kolonije)
4.    pozorišno stvaralaštvo (pozorišne predstave, festivali, radionice, nagrade)
5.    filmske prezentacije i filmske radionice
6.    video i multimedijalno stvaralaštvo
7.    međuregionalnu saradnju (u okviru tačaka 1.- 6.)

II   USLOVI KONKURSA
1.    Na Konkursu mogu da učestvuju isključivo preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi, a čiji se projekti/programi realizuju i prezentuju na teritoriji AP Vojvodine, kao i projekti/programi koji promovišu savremeno umetničko stvaralaštvo regiona u zemlji i inostranstvu, a koji svojim umetničkim kvalitetom i značajem doprinose razvoju i promociji savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u Republici Srbiji i inostranstvu (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

Izuzetno, komisija može da odluči da se finansira projekat ili program podnosioca prijave čije je sedište van teritorije AP Vojvodine, ukoliko doprinosi razvoju kulture i umetnosti AP Vojvodine.

2.    Podnosilac prijave može da učestvuje na Konkursu sa najviše tri projekta ili programa. Prijava i priložena dokumentacija se podnosi u jednom primerku.

3.    Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu konkursne Prijave za programe i  projekte u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu i javno informisanje, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara Podnosilac prijave.

4.    Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“.

5.    Uz overenu i potpisanu prijavu se podnosi:
– fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa sa opisom delatnosti za koju je podnosilac registrovan (ukoliko je došlo do promena u odnosu na postojeće podatke u Izvodu, dostaviti i kopiju Rešenja kojim su te promene odobrene),
–  fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju  i
– alternativno: mišljenje, preporuka ili recenzija o projektu (najviše na jednoj strani a preporuku, mišljenje ili recenziju ne može dati osoba koja učestvuje u organizaciji ili izvođenju programa).

6.    Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade AP Vojvodine – pisarnica, u periodu od 9 do 14 časova) ili se upućuju poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16

7.    Sekretarijat zadržava pravo da od Podnosioca prijave koji su blagovremeno podneli prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

8.    Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Pokrajinski sekretarijat za  kulturu i javno informisanje tokom 2013. godine dodelio sredstva na ime sufinansiranja programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje

9.    O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje  Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi odluku o raspoređivanju sredstava koja će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

10.    Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti Podnosioca prijave.

11.    Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

12.    Sve informacije o Konkursu mogu se dobiti i putem telefona :
021/487 4560- muzičko, muzičko-scensko stvaralaštvo
021/487 4507 – likovno i primenjeno stvaralaštvo, književno stvaralaštvo
021/487 4264 – pozorišno stvaralaštvo,  filmske prezentacije i filmske radionice,  video i multimedijalno stvaralaštvo
021/487 4642 – međuregionalna saradnja

III KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće programe i projekte koji zadovoljavaju najmanje tri kriterijuma  navedena u članu 20. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine („Sl. list AP Vojvodine“, br. 1/13).

Detalji