Konkurs za izdavanje dozvola za sakupljanje iz prirode zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva

Konkursi

edible _Wild_MushroomsMINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za izdavanje dozvola za sakupljanje iz prirode zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva u 2014. godini.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju pravna lica i preduzetnici koji se bave delatnošću sakupljanja u komercijalne svrhe divlje flore, faune i gljiva  pod uslovom da im nije izrečena kazna za privredni prestup,odnosno prekršaj propisana Zakonom o zaštiti životne sredine (“Službeni glasnik RS“, br.135/04,36/09), Zakonom o zaštiti prirode (“Službeni glasnik RS“, broj 36/09,88/10 i 91/10),  i ovom uredbom.

Podnosilac zahteva uz prijavu dostavlja i sledeće podatke:    
1.    podaci o podnosiocu;
2.    podaci o zaštićenoj vrsti, sa obaveznim navođenjem latinskog naziva vrste koja će se sakupljati, stavljati u promet, odnosno koristiti;
3.    podaci o količini po vrstama koje će se sakupljati u svežem ili sirovom stanju (neprerađene), stavljati u promet, odnosno koristiti;
4.    način organizovanja sakupljanja zaštićenih vrsta, lokaliteti sakupljanja (sa naznakom opštine gde su lokaliteti sakupljanja i najbližih naselja), broj i razmeštaj otkupnih stanica;
5.    podaci o objektima, postrojenjima i uređajima za skladištenje, preradu i promet, kao i stepen prerade zaštićenih vrsta;
6.    podaci o upisu delatnosti u odgovarajući registar (izvod iz odgovarajućeg registra o upisu delatnosti – Agencije za privredne registre).

Pravo učešća na ovom konkursu imaju pravna i fizička lica i preduzetnici koji se bave sakupljanjem matičnog legla, odnosno zasada iz prirodnih staništa radi formiranja uzgajališta (plantaže, rasadnici i drugi oblici uzgajališta), kao i sakupljanjem zaštićenih vrsta u naučnoistraživačke i edukativne svrhe (član 5. i član 7. Uredbe).

Prijava na konkurs podnosi se najkasnije do 30.novembra 2014.godine, Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine, adresa: Omladinskih brigada 1, 11000 Beograd.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine će u roku od 15 dana po prijemu zahteva obavestiti podnosioce zahteva o količinama koje su im odobrene, visini naknade i roku uplate.

Dozvola iz ovog konkursa izdaje se po prethodno pribavljenom mišljenju Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Sastavni deo konkursa je tabela po vrstama i količinama zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva, koje se mogu sakupljati u 2014.godini.

Detalji konkursa