Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana

Konkursi

enviroPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELjSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini za realizaciju projektnih aktivnosti udruženja građana u 2013. godini čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, i to:

1. projekata koji će promovisati zaštitu životne sredine i konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, kao i programe edukacije i podizanja svesti javnosti na teritoriji AP Vojvodine u iznosu od 2.000.000,00 dinara i

2. projekata iz oblasti arhitekture, urbanizma i graditeljstva, kojima će se promovisati urbano, arhitektonsko i graditeljsko nasleđe, princip pristupačnosti, univerzalnog dizajna, energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije u iznosu od 2.800.000,00 dinara

Pravo za učešće na konkursu:
Na konkursu za su/finansiranje projekata mogu da učestvuju registrovana udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine sa jednim projektom.

Potrebna dokumentacija:
Projekti se podnose na prijavnom obrascu koji se nalazi na web sajtu Sekretarijata: www.ekourb.vojvodina.gov.rs. Prilikom konkurisanja podneti i rešenje o upisu udruženja u Registar APR, overeni primerak Statuta (iz kojeg se vidi da se udruženje bavi delatnostima iz oblasti zaštite životne sredine, odnosno arhitekture i urbanizma), fotokopiju PIB obrasca, fotokopiju kartona deponovanih potpisa i fotokopiju lične karte lica odgovornog za zastupanje udruženja (podnosioca prijave).

Prijava treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta; kontakt osobu; broj žiro računa, matični i PIB broj; vrsta, ciljevi, obim i vreme realizacije projekta; projektne faze; plan upotrebe sredstava; očekivane rezultate;  sufinansiranje projekta iz sopstvenih sredstava i iz drugih izvora, ukoliko su projektom predviđeni.

Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.
Kriterijumi za dodelu sredstava:
Troškovi pojedinačnih projekata koje su/finansira Sekretarijat ne mogu prelaziti iznos od 150.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa koji Sekretarijat objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Sekretarijata.

Prilikom određivanja visine dotacije primenjuju se sledeći kriterijumi:
–  nova i kreativna rešenja problema u oblasti zaštite životne sredine, arhitekture, urbanizma i graditeljstva;
–    dugoročni uticaj i održivost nakon završetka finansijske podrške;
–    broj učesnika nosioca projekta;
–   visina sopstvenog učešća odnosno sredstava iz drugih izvora – ukoliko je za izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora;
–       medijski publicitet (televizijski i radio-prenosi ili snimci,  izveštavanje   štampe i drugi načini prezentacije);
–   opravdanost prethodno namenski dodeljenih sredstava od strane Sekretarijata do dana zatvaranja konkursa.

Rokovi za sprovođenje konkursa:

  • dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom list „Dnevnik“ do  30.03.2013. godine,
  • donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje konačnih rezultata  javnog konkursa na sajtu Sekretarijata: 20.04.2013. godine,
  • rok izvršenja ugovorene obaveze: 30.11.2013. godine,
  • rok dostavljanja izveštaja o namenskom utrošku sredstava: 16.12.2013. godine.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:
Javni konkurs će sprovesti Komisije za sprovođenje javnog konkursa za svaku projektnu oblast, koje će biti obrazovane posebnim rešenjem.

O podnetim zahtevima odlučuje pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na predlog Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koje razmatraju pristigle prijave primenom navedenih kriterijuma i utvrđuju predlog odluke.

Nakon realizacije projekta potrebno je priložiti detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava.

Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; vrsta i obim projekta; vreme realizacije projekta; obim i vrsta dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta i rok za dostavu izveštaja o namenskom utrošku sredstava.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2013. godinu.

Način podnošenja prijave na konkurs:
Prijave na konkurs dostavljaju se Sekretarijatu na obrascima koji su objavljeni na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourb.vojvodina.gov.rs).
Obrazac – prijavna oblast 1, možete preuzeti ovde
Obrazac – prijavna oblast 2, možete preuzeti ovde.

Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom „Prijava na konkurs udruženja građana za realizaciju projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine, arhitekture, urbanizma i graditeljstva“ ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Kontakt osoba za projektnu oblast

  • pod tačkom 1: Olivia Tešić, telefon 021/487-4486, e-mail: olivia.tesic@vojvodina.gov.rs i kontakt osoba za projektnu oblast
  • pod tačkom 2: Đorđe Vidicki, telefon 021/487-4529, e-mail: djordje.vidicki@vojvodina.gov.rs).

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Link