Poziv za podnošenje predloga projekata

Konkursi

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Sektor za boračko-invalidsku zaštitu, upućuje javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama u čije   ciljeve delovanja spadaju negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije i/ili poboljšanja položaja boraca, veterana, invalida i porodica palih boraca,  da  podnesu predloge projekata koji će biti finansirani iz budžeta Republike Srbije za 2014. godinu.

Prioritet u ovom pozivu jeste unapređenje položaja boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca u Republici Srbiji kao i negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije, kroz pružanje podrške projektima u oblasti:
1.    psihosocijalne rehabilitacije boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca;
2.    negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.

PODNOSIOCI PREDLOGA PROJEKATA MOGU BITI NEVLADINE ORGANIZACIJE KOJE:
–   deluju na području Republike Srbije
–  u čije   ciljeve delovanja spadaju negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije
i/ili poboljšanja položaja boraca, veterana, invalida i porodica palih boraca,
–  upisane su u Registar udruženja kod nadležnog organa;
–  imaju materijalne i ljudske resurse za sprovođenje projekta, a za predloge projekata
koji se odnose na oblast koju u okviru svoje redovne nadležnosti obavljaju određene
institucije/ustanove/zavodi nastupaju u partnerstvu sa njima;
–  vode uredno finansijsko poslovanje;
–  da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta, a ne da deluju u
svojstvu posrednika;

TRAJANJE PROJEKTA

Projektne aktivnosti realizuju zaključno sa 31.12.2014. godine, što će se posebno precizirati ugovorom o realizaciji projekta.

PRIJAVA PROJEKATA
Svaka organizacija može prijaviti najviše tri projekta koje će realizovati u 2014. godini.
Maksimalna vrednost pojedinačnog projekta je do 3.000.000,00 dinara.
Program naročito sadrži: oblast u kojoj se program realizuje, teritoriju na kojoj bi se program realizovao, vreme i dužinu trajanja programa, vrstu i obim aktivnosti koji bi se vršili u toku realizacije programa i ukupan broj lica koji je potreban za izvođenje programa .

DOKUMENTACIJA:

– projekat se prijavljuje svaki zasebno, na za to predviđenom obrascu (Obrazac 1);
– predlog budžeta se dostavlja za svaki projekat zasebno, na za to predviđenom obrascu (Obrazac 2);
– ukoliko se predlog projekta odnosi na oblast koju u okviru svoje redovne nadležnosti obavljaju određene institucije/ustanove/organizacije, prednost će imati programi/projekti koji se sprovode u partnerstvu sa tom institucijom/ustanovom/organizacijom (Obrazac 3 – model ugovora o partnerstvu);
– detaljno razrađen elaborat za svaki od projekata;
– kopija  osnivačkog akta (statuta) udruženja.
Prijavu za učešće na javnom pozivu po konkursu podnosi ovlašćeno lice nevladine organizacije i ono je odgovorno  za sve podatke iz prijave. Ukoliko se utvrdi netačnost podataka sadržanih u prijavi, ista će biti odbačena.

Kriterijumi za ocenu predloženih projekata su:

1.    usklađenost predloga projekta sa ciljevima i prioritetima konkursa;
2.    jasno opisani problemi i preduslovi realizacije projekta;
3.    jasno opisane aktivnosti projekta;
4.    kreativnost i inovativnost ponuđenih rešenja;
5.    jasno opisani i merljivi rezultati projekta;
6.    uključenost većeg broja pripadnika ciljnih grupa u realizaciju projekta;
7.    jasno sastavljen budžet u skladu sa aktivnostima projekta (precizno struktuiran prema vrsti troškova)
8.    realan i opravdan budžet u odnosu na predložene aktivnosti projekta
9.    kapaciteti (tehnički i ljudski) podnosioca projekta za realizaciju  projektnih  aktivnosti;
10.    mogućnost razvijanja projekta i njegova održivost

Svakom predlogu projekta Komisija za procenu predloga projekata dodeliće određen broj bodova od ukupnih 100 na osnovu čega će biti sačinjena rang lista projekata.

KORIŠĆENJE ODOBRENIH SREDSTAVA

Finansiranje projekata vrši se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, kojim se definišu uslovi plaćanja.

Odobrena sredstva organizacija može koristiti isključivo za sprovođenje prihvaćenog projekta.
Indirektni odnosno režijski troškovi (tekući, redovni troškovi vezani za rad same organizacije), iz Obrasca 2 – Budžet projekta, ne mogu preći 25 % od predloženog budžeta  projekta.
Organizacija ne može koristiti odobrena sredstva za :
•    promociju političkih stranaka ili stavova, niti za obavljanje delatnosti u cilju sticanja profita.
•    pokrivanje dugovanja;
•    namirivanju pristiglih obaveza po osnovu lizinga i pasivne kamate;
•    stavki koje se već finansiraju iz drugih izvora;
•    kupovinu zemlje i izgradnja objekata;
•    kupovina opreme koja ne služi za sprovođenje projektnih aktivnosti i nije u vezi sa projektnim aktivnostima.
•    individualno sponzorstvo za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, stipendije za studiranje i obuku zaposlenih u udruženjima;
•    kupovinu vozila;
•    retroaktivno finasiranje projekata koji se trenutno sprovode ili čija je realizacija okončana.

Tokom realizacije odobrenih projekata finansijer će vršiti kontrolu i procenjivanje (monitoring i evaluaciju) sprovođenja prihvaćenih projekata. Negativni izveštaj uticaće na dalje finansiranje odobrenih projekata.
Finansijer ima pravo da zahteva modifikaciju projekta kao i zaključenog Ugovora, odnosno po otpočinjanju realizacije Ugovora, u odnosu na eventualnu redukciju budžeta Ministarstva, sa jedne strane, ali i ukoliko se pokaže da pojedine budžetske stavke projekata ne odgovaraju realnim potrebama i/ili troškovima za realizaciju projekata, kao i ukoliko se na osnovu izveštaja ustanovi da Udruženje u toku implementacije nije ostvarilo planirane rezultate ili nije sprovelo sva planirane aktivnosti.
Finansiranje projekata se vrši na godišnjem nivou, mesečnim isplatama u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.
Ministarstvo će na osnovu ovog poziva doneti odluku o finansiranju projekata na osnovu koje će Play blackjack blackjack tips for a winning streak can be condensed into four simple steps with the basic strategy chart as No. biti zaključeni ugovori o finansiranju.

ROK I NAČIN ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PROGRAMA/PROJEKATA

Zainteresovane organizacije, dužne su da predloge programa/projekata dostave najkasnije do 28. februara 2014. godine u 12 časova.

Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca ili formata    ( na primer : ako je propisani obrazac u Word dokumentu onda se obrazac popunjava i dostavlja u Word dokumentu  a ne na primer u PDF- u, JPG  ili u nekom drugom formatu)  neće se uzeti u razmatranje.

Predlog projekata dostavlja se u jednom  odštampanom primerku  koji mora biti overen i u elektronskoj formi na CD-u, u zatvorenoj koverti Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, Sektoru za boračko-invalidsku zaštitu, na adresu: Makedonska 4a, Beograd, isključivo preporučenom poštom ili kurirskim putem odnosno ličnom dostavom. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv projekta i sledeći tekst: „“NE OTVARATI PRE ZAVRŠETKA KONKURSA““.
Obrasci za prijavu dostupni su na web adresi www.minrzs.gov.rs  Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Zakasnele prijave, kao i nepotpune i one koje ne zadovoljavaju uslove iz ovog Poziva neće se razmatrati.
Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata koji se finansiraju iz opredeljenih sredstava donosi se u roku, ne dužem od 15 radnih dana od dana zaključenja konkursa. Rezultati konkursa će biti objavljeni na internet stranici Ministarstva rada,zapošljavanja i socijalne politike.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju predloga liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, u roku od tri dana od dana objavljivanja liste. Uvid se može izvršiti isključivo uz prethodnu najavu.

Na listu vrednovanja i rangiranja učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana njenog objavljivanja. Odluku o prigovoru konkursna komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Odluku o izboru programa koji se finansiraju donosi Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike u roku od 30 dana od dana utvrđivanja liste vrednovanja i rangiranja koja se  objavljuje na zvaničnoj internet stranici ministarstva.

Do podnošenja konačnog izveštaja nosioci projekta su dužni da zaključe ugovor sa ovlašćenim revizorom (upisanim u registar Komore ovlašćenih revizora www.kor.rs/registri.asp) i da originalni primerak ugovora dostave Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike. Nakon potpisivanja ugovora o finansiranju Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike će uplatiti sredstva na namenski podračun korisnika, koji je otvoren samo za potrebe odobrenog projekta.

Za sva dodatna pitanja zainteresovani se mogu obratiti isključivo elektronskom poštom na adresu ivanam@minrzs.gov.rs ili zivko.trikic@minrzs.gov.rs.

Detalji konkursa