Konkurs – nabavka uređaja za brzo određivanje relevantnih pokazatelja tehnološkog kvaliteta pšenice

Konkursi

meter

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku uređaja za brzo određivanje relevantnih pokazatelja tehnološkog kvaliteta pšenice na teritoriji AP Vojvodine

1. Predmet konkursa je
Sufinansiranje nabavke mernih uređaja radi brzog određivanja relevantnih pokazatelja tehnološkog kvaliteta pšenice, razvrstavanja i skladištenja po sadržaju proteina, a radi realizacije tačke III Programa mera za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji AP Vojvodine u 2013. godini.

Sufinansiraće se merni uređaji sledećih karakteristika:
1. Merenje relevantnih parametara pšenice u NIT transmitansi, prolaskom svetlosnog zraka kroz celu zapreminu uzorka,
2. Opremljenost uređaja „ANN“ (Artificial Neuron network) nelinearnim kalibracijama za žitarice,
3. Mogućnost merenja sadržaja proteina i vlage u pšenici,
4. Uređaj mora imati mogućnost povezivanja sa centralnim serverom, mogućnost praćenja rezultata merenja na daljinu i mogućnost statističke obrade rezultata putem softvera na serveru.

2. Korisnici podsticajnih sredstava
Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju skladištari registrovani na teritoriji AP Vojvodine, sa kapacitetom skladištenja ne manjim od 10.000 tona, i to:
1. Zemljoradnička zadruga koja se bavi skladištenjem pšenice
2. Preduzetnik – fizičko lice upisano u Registar privrednih subjekata koji se bavi skladištenjem pšenice
3. Privredni subjekt koji se bavi skladištenjem pšenice

Mesto realizacije odobrene investicije mora biti na području AP Vojvodine.

3. Visina podsticajnih sredstava
Za realizaciju Konkursa za dodelu bezpovratnih sredstava za nabavku uređaja za brzo određivanje relevantnih pokazatelja tehnološkog kvaliteta pšenice, u AP Vojvodini u 2013. godini predviđen je ukupan iznos od 16.100.000,00 dinara.

Sredstva za podršku investicija po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od plaćenog iznosa cene opreme, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.
Iznos sredstava za podršku pojedinačnoj investiciji po sprovedenom Konkursu ne može biti veći od 1.600.000,00 dinara.

Korisnik sredstava sa svojim povezanim licima može podneti samo jednu prijavu za uređaj kupljen i plaćen u 2013.godini.

4. Uslovi za dobijanje podsticajnih sredstava
Podnosilac prijave ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako:
1. dokaže da je izmirio poreske obaveze, propisane zakonom, za 2012. godinu, odnosno da su na drugi način regulisane obaveze (npr. reprogram duga);

2. ima dokaz o vlasništvu skladišta, odnosno ukoliko nije vlasnik skladišta, da ima ugovor o zakupu istog koji obuhvata period od minimalno 5 godina od momenta podnošenja zahteva za korišćenje podsticaja;

3. je skladište, u funkciji (aktivno) najmanje godinu dana od dana raspisivanja ovog konkursa.

4. nema neizmirenih dospelih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, po osnovu ranije potpisanih ugovora;

5. uverenje da podnosilac zahteva nije osuđivan za privredni prestup kao i da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti a za ovlašćeno lice da nije osuđivano za krivično delo protiv privrede kao i da mu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti..

6. je upisan u registar ponjoprivrednih gazdinstava i ima aktivan status

7. je registrovan kod Agencije za privredne registre i bavi se skladištenjem pšenice;

5. Dokumentacija koja se podnosi na konkurs
Zemljoradičke zadruge
1. čitko popunjen Obrazac prijave na konkurs sa potpisom odgovornog lica i overen pečatom,

2. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju,

3. originalni račun ili fotokopija računa sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu ne stariji od 01.01.2013.godine. Ako je oprema iz uvoza carinska deklaracija kao i račun preveden na srpski jezik od strane ovlašćenog prevodioca.

4. original ili fotokopija izvoda banke o plaćanju računa;

5. uverenje poreske uprave o izmirenim svim poreskim obavezama i drugim javnim dažbinama za 2012. godinu odnosno da su na drugi način regulisane obaveze (npr. reprogram duga),

6. izvod iz Agencije za privredne registre,

7. prva strana izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor

8. dokaz o vlasništvu skladišta ili overen ugovor o zakupu skladišta najmanje do 2018.godine

9. izjavu da je skladište u funkciji (aktivno) najmanje godinu dana

10. uverenje da podnosilac zahteva nije osuđivan za privredni prestup kao i da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti a za ovlašćeno lice da nije osuđivano za krivično delo protiv privrede kao i da mu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti.

Preduzetnik i privredni subjekt
1. čitko popunjen Obrazac prijave na konkurs sa potpisom odgovornog lica i overen pečatom;

2. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;

3. originalni račun ili fotokopija računa sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu ne stariji od 01.01.2013.godine. Ako je oprema iz uvoza potrebno je dostaviti carinsku deklaraciju kao i račun preveden na srpski jezik od strane ovlašćenog prevodioca;

4. original ili fotokopija izvoda banke o plaćanju računa;

5. izvod iz Agencije za privredne registre;

6. prva strana izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava
za trezor

7. uverenje poreske uprave o izmirenim svim poreskim obavezama i drugim javnim dažbinama za 2012. godinu, odnosno da su na drugi način regulisane obaveze (npr. reprogram duga);

8. dokaz o vlasništvu skladišta ili overen ugovor o zakupu skladišta najmanje do 2018. godine;

9. izjavu da je skladište u funkciji (aktivno) najmanje godinu dana;

10. uverenje da podnosilac zahteva nije osuđivan za privredni prestup kao i da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti a za ovlašćeno lice da nije osuđivano za krivično delo protiv privrede kao i da mu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti;

6. Postupak podnošenja prijave i konkursne dokumentacije
Konkurs je otvoren zaključno sa 02. decembrom 2013. godine.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona broj: 021/487-4416.

Tekst konkursa i obrazac prijave može se preuzeti OVDE.