Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji

Konkursi

konkursKANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog projekta podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem.

Finansijska sredstva biće dodeljena udruženjima koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, a kojima se ostvaruju sledeći ciljevi:

1.    Prevencija i  pomoć u sprovođenju politika u oblasti azila i readmisije, sa posebnim naglaskom na unapređenje prevencije u navedenim oblastima u važećem zakonodavnom okviru i u skladu sa evropskim standardima, sa fokusom na romsku populaciju;
2.    Efikasnija implementacija postojećih strateških dokumenata koji se tiču položaja i statusa Roma u Srbiji, kroz izradu relavantnih izveštaja i istraživanja;
3.    Unapređenje kvaliteta života romske populacije kroz kreiranje i promovisanje integralnih lokalnih usluga/servisa/programa  (međusektorskih i međuopštinskih);
4.    Prevencija i suzbijanje trgovine ljudima kroz inovativne lokalne programe kao i kroz podizanje svesti o postojećim oblicima trgovine u Republici Srbiji, sa fokusom na romsku populaciju;
5.    Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema predstavnicima romske populacije, kao socijalno ugrožene populacije u domenu migracija – nacionalnih, regionalnih i ka EU.

OPŠTI USLOVI
Pravo učešća na konkursu imaju:

•    udruženja koje su registrovane u registru udruženja koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
•    jedno udruženje mora biti nosilac projekta i neophodno je da obezbedi učešće još najmanje jednog udruženja sa kojim će učestvovati u sprovođenju projekta;
•    jedno udruženje može biti nosilac isključivo jednog projekta u okviru projekata udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji, dok se kao partner može pojaviti više puta;
•    udruženja koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, na osnovu ovog konkursa i zadatog Obrasca za pisanje predloga projekta, a u skladu sa preciziranim Smernicama za podnosioce predloga projekata;
•    udruženje koje je nosilac projekta mora imati statutom predviđen cilj unapređenje položaja Roma.

PRIORITETI KONKURSA

Osnov za definisanje prioriteta konkursa su preporuke koje proističu iz nacionalnih strateških dokumenata koji definišu mere i aktivnosti za unapređenje položaja Roma kao i međunarodnih planskih dokumenata.

Konkurs je otvoren od  1.11.2013. do 18.11.2013. godine u 16:00 časova.

Detalji konkursa