Podsticajna sredstva za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup

Konkursi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Podsticajna sredstva za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup

Konkurs za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup u 2009. godini na teritoriji Republike Srbije izuzev teritorija autonomnih pokrajina

Predmet ovog konkursa je prikupljanje zahteva zajedno sa potrebnom dokumentacijom od strane potencijalnih korisnika u cilju ostvarivanja prava na korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup u 2009. godini.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica (poljoprivrednici), nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, starija od 65 godina, koji su vlasnici

poljoprivrednog zemljišta koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik

RS“, broj 119/08 i 21/09-u daljem tekstu Uredba), pod sledećim uslovima:

1) da daje u zakup obradivo poljoprivredno zemljište površine od najmanje 1 do najviše 10 hektara, na period od najmanje 5 godina od dana zaključenja ugovora;

2) da je ugovor o zakupu zaključen u 2009. godini, uz uslov da ugovor o zakupu ne može biti zaključen između članova istog poljoprivrednog gazdinstva.

Korisnik sredstava, koji ispunjava navedene uslove, ima pravo na korišćenje sredstava u visini od :

1) 5.000 dinara po hektaru godišnje, ako izda u zakup zemljište zakupcu koji je nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i čije se zemljište ne graniči sa zemljištem koje se daje u zakup;

2) 10.000 dinara ako izda u zakup zemljište zakupcu koji je nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva a nije stariji od 40 godina i vlasnik je obradivog poljoprivrednog zemljišta koje se graniči sa zemljištem koje se daje u zakup.

Uz zahtev, koji je sastavni deo konkursa i

koji mora biti čitko popunjen štampanimslovima, budući korisnik podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup mora podneti sledeću dokumentaciju najkasnije do 15.09.2009. godine, i to:

1) Dokaz o vlasništvu obradivog poljoprivrednog zemljišta koje se daje u

zakup (Izvod iz zemljišno-knjižnog uloška ili Izvod iz listanepokretnosti);

2) Ugovor o zakupu obradivog poljoprivrednog zemljišta. Ugovor mora biti propisno overen od strane nadležne opštinske službe ili suda;

3) Kopiju legitimacije nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili Uverenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva za lice koje daje obradivo poljoprivredno zemljište u zakup;

4) Kopiju legitimacije nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili Uverenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva za lice koje uzima obradivo poljoprivredno zemljište u zakup;

5) Dokaz o otvorenom tekućem računu u banci;

6) Dokaz o vlasništvu nad parcelama obradivog poljoprivrednog zemljišta (Izvod iz zemljišno-knjižnog uloška ili Izvod iz lista nepokretnosti) za lice koje uzima obradivo poljoprivredno zemljište u zakup u slučaju kada se

njegove parcele graniče sa zemljištem koje se daje u zakup;

7) Kopija plana predmetnih parcela u slučaju kada se parcele obradivog poljoprivrednog zemljišta zakupodavca i zakupoprimca graniče. Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem podsticajnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik sredstava.

Isplata prve rate novčanog iznosa vrši se nakon potpisivanja ugovora sa ovim ministarstvom a sledećih godina (od 2.-5.) jednom godišnje po isteku svakih 13 meseci od meseca kada je potpisan ugovor. Iznos sredstava se godišnje usklađuje prema rastu cena na malo utvrđenih prema podacima koje objavljuje organizacija nadležna za poslove statistike.

Rok: 15.09.2009.

zp8497586rq