Konkurs za dodelu kreditnih sredstava na ime predfinansiranja aktivnosti u realizaciji projekata instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije – „IPA“

Konkursi

Razvojni-fond-autonomne-pokrajine-VojvodineRAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava na ime predfinansiranja aktivnosti u realizaciji projekata instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije – „IPA“

1. CILjEVI DODELE SREDSTAVA
Osnovni cilj dodele sredstava je obezbeđenje finansijske podrške radi povećanja efikasnosti realizacije projekata odobrenih u okviru „IPA“ programa Evropske unije kod kojih se finansiranje realizacije projekta sprovodi uz primenu predfinansiranja.
Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 100.000.000,00 dinara.

2. KORISNICI SREDSTAVA
Pravo učešća na konkursu imaju:
– nevladine organizacije i udruženja građana.

Pravo za dodelu sredstava u skladu sa ovim konkursom i propisima kojima se uređuje postupak javne nabavke imaju:
– jedinice lokalne samouprave – gradovi i opštine,
– javna preduzeća, institucije i ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, odnosno Autonomna Pokrajina Vojvodine.

Korisnici sredstava moraju imati registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.

4. PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA DODELU SREDSTAVA

Zahtev za dodelu sredstava podnosi se na obrascu – Zahtev za odobravanje kredita (u daljem tekstu: Zahtev). Zahtev se može preuzeti elektronskim putem sa internet strane Fonda (www.rfapv.rs) ili u prostorijama Fonda, na adresi Bulevar cara Lazara 7a Novi Sad.

Naknada za obradu kreditnog zahteva: iznosi 10.000,00 dinara.
Naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa: 1.440,00 dinara za pravna lica (javna preduzeća), -492,00 dinara za dva člana udruženja, odnosno organizacije koji će kao sredstvo obezbeđenja dostaviti ličnu menicu.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju.

Detaljnije o konkursu