Konkurs za sufinansiranje učešća lokalnih samouprava na sajmu INVESTEXPO

Konkursi

investexpo logoPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za sufinansiranje učešća lokalnih samouprava na sajmu INVESTEXPO

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće  troškove učešća jedinica lokalnih samouprava sa područja AP Vojvodine na 8. Međunarodnom  INVESTEXPO Sajmu investicija i Dana energetike  u Novom Sadu koji se održava od 29. do 31. oktobra 2013. godine u Novom Sadu.

Sredstva za konkurs obezbeđena su članom 8. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu APV za 2013. godinu („Sl.list APV“ br. 39/2012 i 26/2013), funkcionalna klasifikacija 180, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 1.600.000,00 dinara.

Cilј Konkursa je promocija investicionih mogućnosti, prezentacija osnovnih karakteristika privrednih potencijala, infrastrukturnih kapaciteta, industrijskih i radnih zona, turističkih kapaciteta i izgradnje sportskih centara jedinica lokalnih samouprava.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu učestvovaće najviše do 85 % od utvrđene vrednosti projekta za predstavlјanje na sajmu. A sufinansiraće se troškovi zakupa i opremanja prostora i štanda, troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na sajmu.

OPŠTI USLOVI KONKURSA:
1.    Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine kojima je u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Sl. glasnik RS“, broj 51/2009 i 30/2010) i Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2012. godinu („Sl. glasnik RS“, broj 107/2012), stepen razvijenosti ispod republičkog proseka: Ada, Apatin, Alibunar, Bač, Bačka Topola, Bački Petrovac, Bela Crkva, Bečej, Žabalј, Žitište, Inđija, Irig, Kikinda, Kovačica, Kovin, Kula, Mali Iđoš, Nova Crnja, Novi Bečej, Novi Kneževac, Opovo, Odžaci, Plandište, Ruma, Sečanj, Sombor, Srbobran, Sremska Mitrovica, Temerin, Titel, Čoka i Šid.

2.    Sredstva za sufinansiranje dodelјivaće se bespovratno u maksimalnom iznosu do 80.000,00 dinara po podnetom predlogu projekta za jednu jedinicu lokalne samouprave, s tim što preostali deo sredstava obezbeđuje jedinica lokalne samouprave.
Ukoliko dve ili više jedinica lokalnih samouprava (partnera) podnesu Predlog projekta za zajednički nastup na sajmu svaka ima pravo na iznos sredstava iz stava 1. ove tačke, a jedinice lokalne samouprave su dužne da obezbede učešće od minimalno 15 % od ukupne vrednosti projekta.

3.    Prijave na konkurs, za nastup na 8. Međunarodnom  INVESTEXPO Sajmu investicija i Dana energetike  u Novom Sadu  podnose se na konkursnim obrascima uz koje se prilaže i ostala neophodna prateća dokumentacija. Navedeni obrasci se mogu preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu  www.region.vojvodina.gov.rs

4.    Lista neophodne prateće dokumentacije nalazi se u okviru obrazca predloga projekta.

5.    Prijavni konkursni obrazci dostavlјaju se u štampanom obliku, jedan orginal i dve kopije i u elektronskom obliku (CD). Na koverti mora da stoji, naziv Konkursa, adresa podnosioca prijave i tekst: „ne otvarati pre sastanka određenog  za otvaranje prijava“. Prijava na konkurs za nastup jedinica lokalnih samouprava na 8. Međunarodnom sajmu „INVESTEXPO“ podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za međuregionalnu saradnju i  lokalnu samoupravu  do 10.10.2013. godine.

6.    Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavlјaju se putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili lično na Pisarnici pokrajinskog organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.

7.    Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom neće se razmatrati.

8.    Konkursna dokumentacija se ne vraća, a Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

9.    Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje, doneće na predlog Komisije, Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i  lokalnu samoupravu.

10.    Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu nije dužan da obrazlaže svoje odluke. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba niti drugi pravni lek.
11.    Rezultati konkursa biće objavlјeni na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju lokalnu samoupravu.

12.    Jedinice lokalnih samouprava koje su podnosioci odobrenih predloga projekta zaklјučiće ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova učešća na 8. Međunarodnom sajmu  „INVESTEXPO“, sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu,  a nakon realizacije projekta priložiće detalјne narativne i finansijske izveštaje.

Preuzmite dokumentaciju

Za sva pitanja vezana za procedure prijavlјivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail:karol.werle@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-4893 radnim danima od 9 do 15 časova.