Zapis sa oznakom ‘POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNjU I LOKALNU SAMOUPRAVU’

Konkurs Analiza stanja i procena kapaciteta za upravlјanje lokalnim ekonomskim razvojem

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs Analiza stanja i procena kapaciteta za upravlјanje lokalnim ekonomskim razvojem u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u dalјem tekstu: Sekretarijat) u okviru svojih nadležnosti, odobrene Programske strukture za 2015. godinu i Finansijskog plana za 2015. godinu sufinansiraće realizaciju projekata udruženja građana, koji doprinose saradnji javnog i civilnog sektora, u cilјu uređenja sistema lokalne samouprave, kao i pravilnog i funkcionalnog rada lokalne samouprave.

Opšti cilј: Izgradanja efikasne i moderne lokalne samouprave u funkciji građana i privrede.

Projektne aktivnosti organizacija civilnog društva se moraju realizovati na teritoriji AP Vojvodine i treba da doprinesu ispunjenju specifičnih cilјeva:

–    Pregled organizacionih oblika na nivou jedinica lokalnih samouprava koji u svojoj nadležnosti imaju lokalni ekonomski razvoj
–    Izrada metodologije za uporednu procenu kapaciteta za upravlјanje lokalnim ekonomskim razvojem u jedinicama lokalnih samouprava
–    Definisanje smernica za efikasnije upravlјanje lokalnim ekonomskim razvojem.
Sredstva opredelјena za ovaj konkurs iznose 1.975.000,00 dinara. Obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom  odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 53/2014, 54/2014 i 29/2015) u okviru Programa 0608 Sistem lokalne samouprave, Programska aktivnost 06081001 Podrška uređenju sistema lokalne samouprave, ekonomska klasifikacija 481000 Dotacije nevladinim organizacijama.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
1)    Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju udruženja građana registrovana u Republici Srbiji.
2)    Učesnici na konkursu mogu aplicirati samo sa jednim projektom kao nosioci predloga projekta.
3)    Prijave na konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima, popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce predloga projekta.
4)    Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i  lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs
5)    Popunjeni obrasci konkursne dokumentacije dostavlјaju se u štampanom obliku – original overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog lica i u elektronskom obliku (CD).
6)    Sopstveno učešće podnosioca predloga projekta ili učešće drugih donatora mora biti najmanje 15% od iznosa koji dodelјuje Sekretarijat.
7)    Na koverti mora da stoji naziv „NE OTVARATI KONKURS Analiza stanja i procena kapaciteta za upravlјanje lokalnim ekonomskim razvojem u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini“.
8)    Prijave se dostavlјaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.
9)    Rok za predaju predloga projekata je 15. septembar 2015. godine.
10)    Rok realizacije projektnih aktivnosti je 31. decembar 2015. godine.
11)    Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.
12)    Ocenjivanje predloga projekata vršiće se u skladu sa postavlјenim cilјevima i ustanovlјenim kriterijumima konkursa.
13)    Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Odluku o dodeli bespovratnih sredstava. Na Odluku se ne može uložiti žalba, niti druga pravna sredstva.
14)    Rezultati konkursa biće objavlјeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs .
15)    Pokrajinski sekretar će za svakog korisnika sredstava doneti Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava.
16)    Korisnik sredstava će zaklјučiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Sekretarijatom.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavlјivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na region@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021/487-45-73, radnim danom od 9 do 15 časova.

Detaljnije

Konkurs za sufinansiranje unapređenja delotvornosti i efikasnosti rada institucija u oblasti upravlјanja projektima

 

Na osniStock-000004470299-project-managementovu člana 24. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list AP Vojvodine“, broj 37/2014 i 54/2014), i člana 21,  22. stav 4. i člana 25.  Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu („Sl.list AP Vojvodine“, broj 53/2014 i 54/2014), Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisuje:

 

KONKURS
Za sufinansiranje unapređenja delotvornosti i efikasnosti rada institucija u oblasti upravlјanja projektima

I.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu u okviru svojih nadležnosti, programske strukture budžeta i Finansijskog plana za 2015. godinu u oblasti lokalne samouprave, sufinansiraće realizaciju projekata koji doprinose razvoju efikasne i moderne lokalne samouprave u funkciji građana i privrede.

Cilј konkursa: Unapređenje delotvornosti i efikasnosti rada institucija uvođenjem efikasnog sistema za upravlјanje projektima.

Aktivnosti na projektima treba da doprinesu:

•    Primeni novih IKT rešenja za upravlјanje projektima i praćenje  efekata realizovanih projekata
•    Bolјem međuopštinskom povezivanju i povećanju broja regionalnih projekata
•    Implementaciji Internet servisa kom može da se pristupi sa bilo koje internet lokacije
•    Povezivanju elektronske baze projekata sa već postojećim sistemima za upravlјanje projektima u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini u cilјu sveobuhvatnog praćenja i izveštavanja na celokupnoj teritoriji.

II.

Sredstva opredelјena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu („Sl. list APV“, broj 53/2014 i 53/2014) u ukupnom iznosu od 12.000.000,00 dinara u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 463,  Transferi ostalim nivoima vlasti.
Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće do 85 % od ukupne vrednosti projekta. Najviši iznos sredstava koja mogu biti odobrena od strane Sekretarijata po pojedinačnom projektu je 800.000,00 dinara. Preostali iznos sredstava mora obezbediti podnosilac projekta iz sopstvenih izvora, sredstava partnera ili iz drugih izvora.
Ocenjivanje projekata za sufinansiranje vršiće se u skladu sa postavlјenim cilјevima i ustanovlјenim kriterijumima Konkursa.

III.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1)    Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju jedinice lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine koje su izvršile svoje obaveze u pogledu pravdanja sredstava, finansijskog i narativnog izveštavanja po ugovorima koje su ranije potpisani sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
2)    Podnosioci projekta mogu da konkurišu u partnerstvu sa drugim jedinicama lokalnih samouprava ili Akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.
3)    Podnosilac projekta za sredstva iz ovog Konkursa može aplicirati sa najviše jednim projektom.
4)    Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce projekta.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice, Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i  lokalnu samoupravu: www.region.vojvodina.gov.rs.
5)    Prijavni konkursni obrasci dostavlјaju se u štampanom obliku: jedan original overen pečatom i potpisan, dve kopije u elektronskom obliku (CD).

Na koverti mora da stoji naziv “Konkurs za sufinansiranje unapređenja delotvornosti i efikasnosti rada institucija u oblasti upravlјanja projektima unapređenja institucionalnih i upravlјačkih kapaciteta na polјu upravlјanja projektima u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini primenom informaciono-komunikacionih tehnologija“, adresa podnosioca prijave i tekst: “Ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“.

Prijave se dostavlјaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili  lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.
6)    Rok za podnošenje prijave na konkurs je 26. jun 2015. godine.
7)    Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.
8)    Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Rešenje o odabiru projekata za sufinansiranje. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga pravna sredstva.
9)    Rezultati konkursa biće objavlјeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
10)    Podnosilac predloga projekta nastupa kao nosilac projekta i u    slučaju da projekat bude odobren, potpisuje ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
11)    Na osnovu skloplјenog ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, finansijska sredstva će se preneti isklјučivo jedinici lokalne samouprave koja je nosilac projekta.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavlјivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: region@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-48-93, radnim danom od 09 do 15 časova.

Detaljnije

Konkurs za doprinos unapređenju znanja i razumevanja procesa evropskih integracija

EU-and-computerPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za doprinos unapređenju znanja i razumevanja procesa evropskih integracija

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Sekretarijat) u okviru svojih nadležnosti, odobrene Programske strukture za 2015. godinu i Finansijskog plana za 2015. godinu, sufinansiraće realizaciju projekata koji doprinose unapređenju znanja i razumevanja procesa evropskih integracija.

Cilj konkursa: Postizanje šireg društvenog koncenzusa o evropskom putu i uključivanje svih društvenih subjekata u proces pristupanja Evropskoj uniji. Od ključnog značaja je unapređenje informisanosti i razumevanja građana o procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Mere i aktivnosti, koje se sprovode u okviru projekta moraju se realizovati na teritoriji AP Vojvodine, a trebale bi da doprinesu:
–    podsticanju konkretnih aktivnosti i debate o procesu pridruživanja, zajedničkim evropskim vrednostima i perspektivi;
–    podizanju nivoa informisanosti građana o značaju evropskih integracija i uloge regionalnih vlasti u tom procesu;

Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 3.500.000,00 dinara. Obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom  odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 53/2014) u okviru Programa 0601 Podrška pristupanju Srbije EU, Programska aktivnost 06011002 Upoznavanje javnosti o procesu evropskih integracija i politikama EU, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama.

Ocenjivanje predloga projekata vršiće se u skladu sa postavljenim ciljevima i ustanovljenim kriterijumima konkursa.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
1)    Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju udruženja građana registrovana u Republici Srbiji sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

2)    Učesnici na konkursu mogu aplicirati samo sa jednim projektom kao nosioci predloga projekta.

3)    Prijave na konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima, popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce predloga projekta.

4)    Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i  lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs

5)    Popunjeni obrasci konkursne dokumentacije dostavljaju se u štampanom obliku – original overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog lica i u elektronskom obliku (CD).

6)    Sopstveno učešće podnosioca predloga projekta ili učešće drugih donatora mora biti najmanje 10% od iznosa koji dodeljuje Sekretarijat.

7)    Na koverti mora da stoji naziv „NE OTVARATI KONKURS za doprinos unapređenju znanja i razumevanja procesa evropskih integracija“.

8)    Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.

9)    Rok za predaju predloga projekta je 8. jun 2015. godine.

10)    Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

11)    Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Odluku o dodeli bespovratnih sredstava. Na Odluku se ne može uložiti žalba, niti druga pravna sredstva.

12)    Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs .

13)    Pokrajinski sekretar će za svakog korisnika sredstava doneti Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava.

14)    Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Sekretarijatom.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na region@vojvodina.gov.rs ili putem telefona  021-487-45-42, radnim danom od 9 do 15 časova.

Detaljnije

Konkurs za doprinos unapređenju znanja i razumevanja procesa evropskih integracija

Photo by: Cristina SampaioPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za doprinos unapređenju znanja i razumevanja procesa evropskih integracija

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Sekretarijat) u okviru svojih nadležnosti, odobrene Programske strukture za 2015. godinu i Finansijskog plana za 2015. godinu, sufinansiraće realizaciju projekata koji doprinose unapređenju znanja i razumevanja procesa evropskih integracija.

Cilj konkursa: Jačanje kapaciteta i uloge lokalnih zajednica u procesu evropskih integracija putem povećanja stepena razumevanja i podrške procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji i podizanje nivoa svesti o uticaju integracija na svakodnevni život građana. Od ključnog značaja je promovisanje evropskih vrednosti i dostignuća građanima u procesu evropskih integracija.

Projekti organizacija civilnog društva treba da doprinesu:
 
•    podsticanju konkretnih aktivnosti i debate na temu zajedničkih evropskih vrednosti i perspektive;
•    podizanju nivoa informisanosti građana o značaju evropskih integracija i uloge lokalne zajednice u tom procesu;
•    podizanju kapaciteta predstavnika civilnog društva i građana na lokalnom nivou za primenu usvojenih dokumenata, preporuka i strategija.

Sredstva opredeljena za ovaj konkurs iznose 3.500.000,00 dinara. Obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom  odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 53/2014) u okviru Programa 0601 Podrška pristupanju Srbije EU, Programska aktivnost 06011002 Upoznavanje javnosti o procesu evropskih integracija i politikama EU, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama.

Ocenjivanje predloga projekata vršiće se u skladu sa postavljenim ciljevima i ustanovljenim kriterijumima konkursa.

Iznos sredstava koji odobrava Sekretarijat po projektu iznosi maksimalno 180.000,00 dinara.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1.    Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju udruženja građana registrovana u Republici Srbiji.
2.    Učesnici na konkursu mogu aplicirati samo sa jednim projektom kao nosioci predloga projekta.
3.    Prijave na konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima, popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce predloga projekta.
4.    Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i  lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs
5.    Popunjeni obrasci konkursne dokumentacije dostavljaju se u štampanom obliku – original overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog lica i u elektronskom obliku (CD).
6.    Sopstveno učešće podnosioca predloga projekta ili učešće drugih donatora mora biti najmanje 15% od iznosa koji dodeljuje Sekretarijat.
7.    Na koverti mora da stoji naziv „NE OTVARATI KONKURS za doprinos unapređenju znanja i razumevanja procesa evropskih integracija“.
8.    Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.
9.    Rok za predaju predloga projekta je 27. mart 2015. godine.
10.    Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.
11.    Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Odluku o dodeli bespovratnih sredstava. Na Odluku se ne može uložiti žalba, niti druga pravna sredstva.
12.    Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs.
13.    Pokrajinski sekretar će za svakog korisnika sredstava doneti Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava.
14.    Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Sekretarijatom.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na region@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-45-42, radnim danom od 9 do 15 časova.

Detaljnije

Konkurs za pregled, analizu i predstavljanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine finansiranih od strane EU u periodu 2007.-2013.

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za pregled, analizu i predstavljanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine finansiranih od strane EU u periodu 2007.-2013.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Sekretarijat), u okviru svojih nadležnosti, zaključaka Pokrajinske vlade o međunarodnoj saradnji jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine i Finansijskog plana Sekretarijata za 2014. godinu, sufinansiraće realizaciju projekta koji doprinosi pružanju podrške međunarodnim aktivnostima jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine.
Cilj konkursa:  Izrada pregleda, analiza i predstavljanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine finansiranih od strane EU u periodu 2007.-2013.

Projekat organizacije civilnog društva treba da doprinese:

transparentnosti korišćenja sredstava evropskih fondova na teritoriji AP Vojvodine;
upoznavanju javnosti o postignutim rezultatima projekata lokalnih samouprava finansiranim iz fondova Evropske unije i
poboljšanju uslova za realizaciju projekata koji će se finansirati iz sredstava fondova EU.
Sredstva opredeljena za ovaj Konkurs iznose 3.000.000,00 dinara. Obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom  odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 50/2013, 24/2014 i 42/2014-rebalans) u okviru Programa međuregionalne saradnje i učešća u procesu evropskih integracija, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama.

Ocenjivanje predloga projekata vršiće se u skladu sa postavljenim ciljevima i ustanovljenim kriterijumima Konkursa.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1) Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju udruženja građana registrovana u Republici Srbiji.

2) Učesnici na konkursu  mogu aplicirati samo sa jednim projektom kao nosioci predloga projekta.

3) Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima, popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce predloga projekta.

4) Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice, Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i  lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs

5) Popunjeni obrasci konkursne dokumentacije dostavljaju se u štampanom obliku – original overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog lica i u elektronskom obliku (CD).

6) Sopstveno učešće podnosioca predloga projekta ili učešće drugih donatora mora biti najmanje 15% od iznosa koji dodeljuje Sekretarijat.

7) Na koverti mora da stoji naziv „NE OTVARATI KONKURS za pregled, analizu i predstavljanje realizovanih projekata lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine finansiranih od strane EU u periodu 2007-2013.

8) Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.

9) Rok za predaju predloga projekta je 12. decembar 2014. godine.

10) Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

11) Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Odluku o dodeli bespovratnih sredstava. Na Odluku se ne može uložiti žalba, niti druga pravna sredstva.

12) Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs .

13) Pokrajinski sekretar će za svakog korisnika sredstava doneti Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava.

14) Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Sekretarijatom.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: region@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 487 45 42, radnim danom od 9 do 15 časova.

Preuzmite dokumentaciju konkursa

Konkurs za jačanje uloge civilnog društva u pripremi i sprovođenju javnih politika

opinionPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za jačanje uloge civilnog društva u pripremi i sprovođenju javnih politika

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, u okviru svojih nadležnosti i Finansijskog plana za 2014. godinu u oblasti lokalne samouprave, sufinansiraće realizaciju projekata koji doprinose efikasnom upravlјanju razvojem jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine.

Cilј konkursa: jačanje uloge civilnog društva u pripremi i sprovođenju javnih politika.
Projekti organizacija civilnog društva treba da doprinesu:
•    aktivnom uklјučivanju organizacija civilnog društva u procese jačanja odgovornosti i transparentnosti javne    uprave;
•    definisanju strateških pravaca razvoja lokalnih zajednica;
•    približavanju ideje i procedura evropskih integracija i regionalizma.
Sredstva opredelјena za ovaj Konkurs iznose 4.300.000,00 dinara. Obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom  odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 50/2013, 24/2014 i 42/2014-rebalans) u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama.

Ocenjivanje predloga projekata vršiće se u skladu sa postavlјenim cilјevima i ustanovlјenim kriterijumima Konkursa.

Iznos sredstava koji odobrava Sekretarijat po projektu iznosi maksimalno 200.000,00 dinara.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
1.    Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju udruženja građana registrovana u Republici Srbiji.
2.    Učesnici na konkursu  mogu aplicirati samo sa jednim projektom kao nosioci predloga projekta.
3.    Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima, popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce predloga projekta.
4.    Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice, Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i  lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs
5.    Popunjeni obrasci konkursne dokumentacije dostavlјaju se u štampanom obliku – original overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog lica i u elektronskom obliku (CD).
6.    Sopstveno učešće podnosioca predloga projekta ili učešće drugih donatora mora biti najmanje 15% od iznosa koji dodelјuje Sekretarijat.
7.    Na koverti mora da stoji naziv „NE OTVARATI Konkurs za jačanje uloge civilnog društva u pripremi i sprovođenju javnih politika“.
8.    Prijave se dostavlјaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.
9.    Rok za predaju predloga projekta je 21. novembar 2014. godine.
10.    Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.
11.    Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Odluku o dodeli bespovratnih sredstava. Na Odluku se ne može uložiti žalba, niti druga pravna sredstva.
12.    Rezultati konkursa biće objavlјeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs .
13.    Pokrajinski sekretar će za svakog korisnika sredstava doneti Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava.
14.    Korisnik sredstava će zaklјučiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Sekretarijatom.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavlјivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: region@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-45-42, radnim danom od 9 do 15 časova.

Detaljnije

Konkurs za podsticanje inovativnog pristupa u promovisanju povoljnog poslovnog okruženja u jedinicama lokalne samouprave

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za podsticanje inovativnog pristupa u promovisanju povoljnog poslovnog okruženja u jedinicama lokalne samouprave

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, u okviru svojih nadležnosti i Finansijskog plana za 2014. godinu u oblasti lokalne samouprave, definisao je potrebu za uvođenjem inovacija u promovisanju lokalnih i regionalnih privrednih potancijala.

Cilj konkursa: Podsticanje inovativnog pristupa u promovisanju značaja moderne i efikasne lokalne samouprave u cilju uspostavljanja povoljnog poslovnog okruženja.

Aktivnosti na projektu treba da doprinesu:
•    Promociji lokalnih potencijala za investiranje i primera dobre prakse u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja
•    Jačanju kontakata jedinica lokalnih samouprava sa investitorima
•    Podizanju kapaciteta jedinica lokalnih samouprava za privlačenje sredstava iz fondova EU
•    Uvođenju standarda za ocenu kvaliteta uslova za poslovanje.

Sredstva opredeljena za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu („Sl. list APV“, broj 50/2013) u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 dinara u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama.

Ocenjivanje predloga projekata vršiće se u skladu sa postavljenim ciljevima i ustanovljenim kriterijumima Konkursa.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
1.    Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju udruženja građana registrovana u Republici Srbiji.

2.    Učesnici na konkursu  mogu aplicirati samo sa jednim projektom kao nosioci predloga projekta.

3.     Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrazcima popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce projekta.

4.     Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice, Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i  lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs

5.    Popunjeni obrasci konkursne dokumentacije dostavljaju se u štampanom obliku – original overen pečatom i potpisan od strane ovlašćenog lica i u elektronskom obliku (CD).

6.    Na koverti mora da stoji naziv „NE OTVARATI Konkurs za podsticanje inovativnog pristupa u promovisanju povoljnog poslovnog okruženja u jedinicama lokalne samouprave“.

7.    Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili  lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.

8.    Rok za predaju predloga projekta je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa (20. marta 2014. godine).

9.    Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

10.    Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Rešenje o odabiru projekta za dodelu bespovratnih sredstava. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga pravna sredstva.

11.    Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu www.region.vojvodina.gov.rs .

12.    Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Sekretarijatom.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: region@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-48-93, radnim danom od 9 do 15 časova.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Konkurs za sufinansiranje učešća lokalnih samouprava na sajmu INVESTEXPO

investexpo logoPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za sufinansiranje učešća lokalnih samouprava na sajmu INVESTEXPO

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće  troškove učešća jedinica lokalnih samouprava sa područja AP Vojvodine na 8. Međunarodnom  INVESTEXPO Sajmu investicija i Dana energetike  u Novom Sadu koji se održava od 29. do 31. oktobra 2013. godine u Novom Sadu.

Sredstva za konkurs obezbeđena su članom 8. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu APV za 2013. godinu („Sl.list APV“ br. 39/2012 i 26/2013), funkcionalna klasifikacija 180, ekonomska klasifikacija 463, Transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 1.600.000,00 dinara.

Cilј Konkursa je promocija investicionih mogućnosti, prezentacija osnovnih karakteristika privrednih potencijala, infrastrukturnih kapaciteta, industrijskih i radnih zona, turističkih kapaciteta i izgradnje sportskih centara jedinica lokalnih samouprava.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu učestvovaće najviše do 85 % od utvrđene vrednosti projekta za predstavlјanje na sajmu. A sufinansiraće se troškovi zakupa i opremanja prostora i štanda, troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na sajmu.

OPŠTI USLOVI KONKURSA:
1.    Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine kojima je u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Sl. glasnik RS“, broj 51/2009 i 30/2010) i Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2012. godinu („Sl. glasnik RS“, broj 107/2012), stepen razvijenosti ispod republičkog proseka: Ada, Apatin, Alibunar, Bač, Bačka Topola, Bački Petrovac, Bela Crkva, Bečej, Žabalј, Žitište, Inđija, Irig, Kikinda, Kovačica, Kovin, Kula, Mali Iđoš, Nova Crnja, Novi Bečej, Novi Kneževac, Opovo, Odžaci, Plandište, Ruma, Sečanj, Sombor, Srbobran, Sremska Mitrovica, Temerin, Titel, Čoka i Šid.

2.    Sredstva za sufinansiranje dodelјivaće se bespovratno u maksimalnom iznosu do 80.000,00 dinara po podnetom predlogu projekta za jednu jedinicu lokalne samouprave, s tim što preostali deo sredstava obezbeđuje jedinica lokalne samouprave.
Ukoliko dve ili više jedinica lokalnih samouprava (partnera) podnesu Predlog projekta za zajednički nastup na sajmu svaka ima pravo na iznos sredstava iz stava 1. ove tačke, a jedinice lokalne samouprave su dužne da obezbede učešće od minimalno 15 % od ukupne vrednosti projekta.

3.    Prijave na konkurs, za nastup na 8. Međunarodnom  INVESTEXPO Sajmu investicija i Dana energetike  u Novom Sadu  podnose se na konkursnim obrascima uz koje se prilaže i ostala neophodna prateća dokumentacija. Navedeni obrasci se mogu preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu  www.region.vojvodina.gov.rs

4.    Lista neophodne prateće dokumentacije nalazi se u okviru obrazca predloga projekta.

5.    Prijavni konkursni obrazci dostavlјaju se u štampanom obliku, jedan orginal i dve kopije i u elektronskom obliku (CD). Na koverti mora da stoji, naziv Konkursa, adresa podnosioca prijave i tekst: „ne otvarati pre sastanka određenog  za otvaranje prijava“. Prijava na konkurs za nastup jedinica lokalnih samouprava na 8. Međunarodnom sajmu „INVESTEXPO“ podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za međuregionalnu saradnju i  lokalnu samoupravu  do 10.10.2013. godine.

6.    Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavlјaju se putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili lično na Pisarnici pokrajinskog organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.

7.    Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom neće se razmatrati.

8.    Konkursna dokumentacija se ne vraća, a Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

9.    Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje, doneće na predlog Komisije, Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i  lokalnu samoupravu.

10.    Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu nije dužan da obrazlaže svoje odluke. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba niti drugi pravni lek.
11.    Rezultati konkursa biće objavlјeni na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju lokalnu samoupravu.

12.    Jedinice lokalnih samouprava koje su podnosioci odobrenih predloga projekta zaklјučiće ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova učešća na 8. Međunarodnom sajmu  „INVESTEXPO“, sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu,  a nakon realizacije projekta priložiće detalјne narativne i finansijske izveštaje.

Preuzmite dokumentaciju

Za sva pitanja vezana za procedure prijavlјivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail:karol.werle@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-4893 radnim danima od 9 do 15 časova.

Konkurs za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava

queue (1)POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini

I
Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće u 2013. godini unapređenje institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini, koji će doprineti poboljšanju usluga koje jedinice lokalnih samouprava pružaju građanima i poslovnom sektoru, povećanom učešću građana u upravljanju javnim poslovima, jačanju institucionalnih okvira za postizanje zadovoljavajućeg nivoa  koordinacije i delotvornosti javnih politika s ciljem:

–    unapređenja radnih i upravljačkih procesa u lokalnoj samoupravi koje će se ostvariti sufinansiranjem:
1.    osnivanja i unapređenja uslužnih centara u jedinicama lokalnih samouprava
2.    uspostavljanja sistema za efikasno upravljanje u oblasti komunalnih delatnosti

–    unapređenja izrade i sprovođenja efikasnih lokalnih i regionalnih politika koja će se ostvariti sufinansiranjem:
1.    usvajanja novih ili revizije postojećih strateških razvojnih planova
2.    izrade projektno tehničke dokumentacije za projekte regionalnog karaktera ili  međuopštinske saradnje.
3.    formiranja kancelarija za lokalni ekonomski razvoj.

II
Sredstva za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2013. godinu („Sl. list APV“, broj 39/2012) u ukupnom iznosu od 54.000.000,00 dinara u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 463 Transferi ostalim nivoima vlasti.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće do 85% od ukupne vrednosti projekta.

Najviši iznos sredstava koja mogu biti odobrena od strane Sekretarijata po pojedinačnom projektu je 1.500.000,00 dinara.

Preostali iznos sredstava mora obezbediti podnosilac projekta iz sopstvenih izvora, sredstava partnera ili iz drugih izvora.

Odabir projekata za sufinansiranje vršiće se u skladu sa postavljenim ciljevima i ustanovljenim kriterijumima.

III
USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
1)  Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine koje su izvršile svoje obaveze u pogledu pravdanja sredstava, finansijskog i narativnog izveštavanja po ugovorima koje su ranije potpisani sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, ili sa Pokrajinskim sekretarijatom za lokalnu      samoupravu i međuopštinsku saradnju tj. Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju.

2) Jedinice lokalne samouprave koje su podnosioci projekta mogu da konkurišu u partnerstvu sa jednom ili više jedinica lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine.

3) Jedinica lokalne samouprave za sredstva iz ovog Konkursa može aplicirati sa najviše jednim projektom kao nosilac predloga projekta, odnosno  još jednim projektom kao partner.

IV
4)   Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrazcima popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce projekta.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice, Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i            lokalnu samoupravu: www.region.vojvodina.gov.rs.

5)  Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u štampanom obliku: jedan original overen pečatom i potpisan od strane predsednika opštine/gradonačelnika, dve kopije i u elektronskom obliku (CD).
Na koverti mora da stoji naziv, “Konkurs za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini“, adresa podnosioca  prijave i tekst: “Ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“.
Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili  lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.

6)  Rok za podnošenje prijave na konkurs je 31. maj 2013. godine.

7)  Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati.   Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Rešenje o odabiru projekata za sufinansiranje. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga pravna sredstva.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje  unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: region@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-48-93, radnim danom od 09 do 15 časova.

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata Udruženja građana

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za sufinansiranje projekata Udruženja građana koji doprinose unapređenju kvaliteta života građana u lokalnoj zajednici

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće realizaciju projekata koji doprinose unapređenju kvaliteta života građana u lokalnoj zajednici.

Visina učešća Pokrajinskog sekretarijata u sufinansiranju projekta je do iznosa od 150.000 dinara.

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2012 godinu („Sl. list APV“ broj: 23/2011, 3/2012, 29/2012) u razdelu 11 Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (ekonomska klasifikacija 481), ukupan iznos sredstava za dodelu po ovom konkursu iznosi 2.000.000,00 dinara.

OPŠTI USLOVI KONKURSA:

1. Na konkursu za sufinansiranje realizacije projekta mogu da učestvuju registrovana Udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine

2. Projekti se podnose na obrascima koji se mogu preuzeti sa internet prezentacije Sekretarijata: www.region.vojvodina.gov.rs.

Rok za podnošenje konkursne dokumentacije je 26. novembar 2012. godine, a realizacija projekta u roku od 90 dana od dana potpisivanja ugovora.

3. Prijava na konkurs treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište udruženja; kontakt osobu; broj žiro računa; matični i PIB broj; vrsta, kratak opis projekta sa ciljevima i merama; očekivane rezultate; vreme realizacije projekta; vremenski plan upotrebe sredstava; način na koji se planira praćenje i procena projekta; način izveštavanja o namenskom korišćenju sredstava i realizovanim aktivnostima na projektu; sufinansiranje projekta iz sopstvenih sredstava i/ili iz drugih izvora, potrebno je dostaviti i Rešenje o upisu u registar udruženja Agencije za privredne registre; fotokopiju OP obrasca za ovlašćeno lice za potpisivanje ugovora.

4. Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u štampanom obliku: jedan original i dve kopije i u elektronskom obliku (CD). Na koverti mora da stoji naziv konkursa, adresa podnosioca prijave i tekst: “Ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“.

5. Pored prijavnih konkursnih obrazaca organizacija je u obavezi da dostavi Akt o registraciji odnosno rešenje o upisu u registar Agencije za privredne registre, Statut organizacije i fotokopiju obrasca sa imenom ovlašćenog lica za potpisivanje ugovora.

6. Prijave na Konkurs se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom: Prijava na konkurs za sufinansiranje projekta Udruženja građana koji doprinose unapređenju kvaliteta života građana u lokalnoj zajednici, na adresu Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu; Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, (telefon 021/487-45-42, kontakt osoba Slobodanka Vićentijević).

7. Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

8. Rok za objavljivanje rezultata Konkursa o dodeli sredstava je 10 dana od poslednjeg dana za predaju predloga projekata

9. Ukoliko je za izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora, uz prijavu na konkurs prilaže se i potvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju učešće u realizaciji projekta.

10. Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; vrsta i obim projekta; vreme realizacije projekta; obim i vrsta dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta.

– Realizacija finansijskih obaveza Sekretarijata vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2012. godinu.

11. Odabir projekata za finansiranje vršiće se u skladu sa postavljenim ciljem i ustanovljenim kriterijumima.

12. Korisnik sredstava se obavezuje da u roku od 15 dana po završetku projekta dostavi Pokrajinskom sekretarijatu za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu završni izveštaj o realizaciji projekta;
– Uz finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima dostavlja se i specifikacija troškova sa pratećom dokumentacijom (fotokopije računa sa potpisima od odgovornog lica, ugovori, izvodi iz banke, kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava iz kojih se precizno može utvrditi da su dobijena sredstva namenski utrošena, prema ugovoru i pozitivnim propisima.

Link