Bespovratna sredstva malim i srednjim privrednim subjektima za finansiranje projekata u oblasti turizma

Konkursi

waiterPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava malim i srednjim privrednim subjektima za finansiranje projekata u oblasti turizma

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu Sekretarijat), dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 25.000.000,00 dinara obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, aktivnost 06, ekonomska klasifikacija 4542 – kapitalne subvencije privatnim preduzećima, radi realizacije projekata iz oblasti turizma.

Ciljevi finansiranja:
1. Subvencionisanje opremanja ugostiteljskih objekata i smeštajnih kapaciteta dodatnim sadržajima koji turistu treba da zadrže dan duže u postojećem objektu.

2. Subvencionisanje nabavke opreme radi unapređenja turističke ponude koja može biti u funkciji rentiranja u turističkim objektima na destinacijama od značaja za turizam AP Vojvodine
(prihvatljivi troškovi su navedeni u konkursnom obrascu)

Uslovi konkursa:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju privredni subjekti koji se bave turističkom delatnošću na teritoriji AP Vojvodine i uslove (minimum 50 mesta za sedenje, odnosno 10 ležajeva)

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti manja od 1.000.000,00 dinara niti veća od 2.000.000,00 dinara,za tačku 1 konkursa, odnosno ne manja od 200.000,00 dinara niti veća od 300.000,00 dinara, za tačku 2 konkursa

3. Podnosilac aplikacije je u obavezi da u realizaciji projekta učestvuje sa minimum 50% sopstvenih sredstava

4. Prednost prilikom odlučivanja za odobravanje sredstava imaće privredni subjekti:
– koji posluju u okviru turističkih destinacija turističkih tematskih celina u opštinama i gradovima od značaja za turizam AP Vojvodine,
– koja su uključena u rad turističkih klastera u AP Vojvodini,

5. Turistički privredni subjekti koji nisu ispunili prethodnu ugovornu obevezu prema Sekretarijatu, a ona je istekla biće izuzeta od prava na dodelu sredstava.

6. Prijave na konkurs podnose se na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom na licu koverte: «Ne otvarati – prijava na Konkurs iz oblasti turizma – subvencije 4542», poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

7. Rok za podnošenje prijave je 15. novembar 2013. godine

8. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

9. Odluka o dodeli sredstava objaviće se na sajtu Sekretarijata.

10. Korisnici sredstava su obavezni da pre zaključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

11. Sredstva garancije urednog izvršavanja obaveza za odobren iznos do 300.000,00 dinara su dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima, registrovane u poslovnoj banci, a za iznose preko 1.000.000,00 dinara, uz navedene menice i dodatno sredstvo obezbeđenja – garancija banke u vrednosti iznosa subvencije.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefone: 487 46 69, 487 4302

Detaljnije