Javni konkurs za dodelu sredstava malim i srednjim privrednim subjektima iz sektora proizvodnih delatnosti

Konkursi

IncreasePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu sredstava malim i srednjim privrednim subjektima iz sektora proizvodnih delatnosti od interesa za unapređenje privrede u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 17.549.900,00 dinara, obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, Aktivnost 05 – Podrška programima razvoja privrede, preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, 454 – subvencije privatnim preduzećima, 4541-tekuće subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 7.000.000,00 dinara i 4542-kapitalne subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 10.549.900,00 dinara.

Javni poziv za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

PREDMET KONKURSA:
Sredstva su namenjena za subvencionisanje nabavke opreme i repromaterijala, u cilju obnove, pokretanja i unapređenja proizvodnje i smanjenja uticaja ekonomske krize na postojeće poslove.

USLOVI PRIJAVLjIVANjA:
1. Pravo prijavljivanja imaju mali i srednji privredni subjekti iz sektora proizvodnih delatnosti sa teritorije AP Vojvodine (u daljem tekstu: privredni subjekti).

2. Privrednim subjektima u teškoćama ne može se dodeliti de minimis državna pomoć u smislu člana 95. stav 2. tačka 3., Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11,91/12 i 37/13).

3. Privredni subjekt korisnik državne pomoći dužan je da dostavi pisanu izjavu o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje su mu dodeljene u tekućoj i prethodne dve fiskalne godine u smislu čl. 97 stav 1. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11,91/12 i 37/13 ).

4. Prijave se podnose na obrascima, koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: “Ne otvarati – prijava na Konkurs iz oblasti MSPP“, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju: rešenje o registraciji podnosioca prijave, fotokopiju rešenja o PIB-u, popunjen obrazac prijave, budžet.

Prednost pri odlučivanju o dodeli sredstava imaju privredni subjekti koji dostave i mišljenje referentne naučne ustanove o opravdanosti dodele sredstava.

5. Rok za podnošenje prijave je 05. 09. 2013. godine.

6. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati. kao ni prijave podnosilaca koji nisu ispunili ranije ugovorenu obavezu a ugovorena obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

7. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega su Korisnici sredstava u obavezi da pre zaključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor a po osnovu Ugovora o dodeli sredstava, predaju Sekretarijatu sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza i to: dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima i dodatno sredstvo obezbeđenja po izboru:
– hipoteku prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
– garanciju banke u vrednosti iznosa subvencije.

Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-4248

Link