Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije

Konkursi

tolerance-textPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2013. godini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje programa, projekata i aktivnosti koje za cilj imaju očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2013. godini, u okviru projekta „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini“.

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 13.435.000,00 dinara.

I RASPODELA SREDSTAVA
Sredstva se dodeljuju za sufinansiranje programa, projekata i aktivnosti organizacija, udruženja i asocijacija, koje imaju za cilj afirmaciju vrednosti multikulturnog društva I očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2013. godini, namenjenih naročito za:
– unapređenje produkcije i produkciju televizijskog i radijskog programa, internet prezentacija, drugih oblika elektronskih prezentacija, štampanih propagandnih aktivnosti, aktivnosti u štampanim medijima i drugih oblika medijskih aktivnosti;
– izdavanje knjiga, brošura, časopisa ili drugih publikacija neprofitnog karaktera;
– organizovanje seminara, konferencija i drugih oblika naučnih i edukativnih skupova;
– organizovanje kulturnih, obrazovnih, sportskih i drugih manifestacija.

II USLOVI KONKURSA
• Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije, udruženja, asocijacije i drugi subjekti sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju međunacionalne tolerancije, odnosno organizacije, udruženja i asocijacije čiji su programi, projekti
ili aktivnosti usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;
• Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava procenjivaće se obim i značaj podnetog predloga projekta, način realizacije i konkretni efekti koje će projekat ostvariti;
• Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava prednost će imati oni projekti koji se odnose na razvijanje, očuvanje i negovanje duha međunacionalne tolerancije kod mladih;
• Sredstva po konkursu se neće dodeljivati za finansiranje tekućih troškova ili investicionih troškova podnosioca prijave.

III POSEBNI USLOVI
Zakon o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 i 93/12), u korisnike javnih sredstava ubraja i udruženja i društva u kojima javna sredstva (sredstva dobijena od budžetskog korisnika) čine više od 50% ukupnih prihoda u prethodnoj godini.

• Ukoliko podnosioc prijave ne spada i kategoriju korisnika javnih sredstava, potrebno je da uz prijavu i prateću dokumentaciju, dostavi overenu Izjavu u kojoj je naveden procenat javnih sredstava od ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini.

• Ukoliko podnosioc prijave spada u kategoriju korisnika javnih sredstava potrebno je da u prijavi navede broj posebnog namenskog računa u Upravi za trezor (račun na partiji 840-), kao i da uz prijavu i prateću dokumentaciju, dostavi overenu Izjavu u kojoj je naveden procenat javnih sredstava od ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini.

• Podnosilac prijave koji spada u kategoriju korisnika javnih sredstava i kome budu dodeljena sredstva po Konkursu, a ne poseduje račun kod Uprave za trezor, imaće obavezu da u određenom roku isti otvori. Procedura podrazumeva obraćanje nadležnom organu (organu od koga je ostvario naveći deo sredstava u prethodnoj
godini), sa zahtevom za otvaranje pomenutog računa. Ukoliko je podnosilac najveći deo sredstava u prethodnoj godini ostvario od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice obraća se pomenutom sekretarijatu sa Zahtevom za otvaranje računa kod Uprave za trezor.
Potrebna dokumentacija u vezi sa posebnim uslovima se može preuzeti u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.puma.vojvodina.gov.rs.

IV NAČIN APLICIRANjA
• Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata;
• Konkursna dokumentacija se može preuzeti od 04. jula 2013. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.puma.vojvodina.gov.rs
• Podnosilac može podneti samo jednu prijavu na Konkurs;
• Uz prijavu se obavezno podnose kopije sledećih dokumenata:
1. Zvaničan dokaz o registraciji organizacije (rešenje APR-a);
2. Potvrda o poreskom identifikacionom broju (PIB);
3. Zvaničan dokaz o otvorenom računu u banci (ugovor sa bankom) ili kod Uprave za
trezor;
4. Izjavu o udelu javnih sredstava u ukupnim ostvarenim sredstvima u prethodnoj
godini (original).
• Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne zajednice
koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;
• Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade APV) ili se upućuju poštom na adresu:
Konkurs je otvoren do 31. oktobra 2013. godine, odnosno do utroška sredstava za navedene namene obezbeđenih u budžetu AP Vojvodine za 2013. godinu.

V OCENjIVANjE PROJEKATA I ODLUČIVANjE O DODELI SREDSTAVA
• Podnete prijave razmatra komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice;
• Komisija neće uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa;
• Komisija neće uzimati u razmatranje prijave podnsilaca kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima;
• Komisija neće uzimati u razmatranje prijave direktnih budžetskih korisnika;
• Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova;
• Rešenje o raspodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, na osnovu predloga konkursne komisije;
• Sekretarijat će podnete prijave razmatrati i o njima odlučivati sukcesivno, do zaključenja Konkursa;
• Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke;
• Rešenje pokrajinskog sekretara je konačno i protiv rešenja se ne može uložiti pravni lek;
• Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju;
• Sa podnosiocima prijava kojima su odobrena sredstva, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice će zaključiti ugovor o sufinasiranju aktivnosti po osnovu koga će sredstva biti isplaćena.

Link