Javni konkurs za sufinansiranje nabavke opreme ili uređenja prostora za razvoj ženskog preduzetništva u agrobiznisu

Konkursi

woman-overlooking-a-farm-fieldPOKRAJINSKI ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za sufinansiranje nabavke opreme ili uređenja prostora za razvoj ženskog preduzetništva u agrobiznisu

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva za sufinansiranje nabavke opreme ili uređenja prostora za razvoj ženskog preduzetništva u agrobiznisu u ukupnom iznosu 1.000.000,00 dinara (slovima: jedanmiliondinara) predviđena Finansijskim planom Zavoda za ravnopravnost polova za 2013. godinu, Aktivnost 5 – Mapiranje primera dobre prakse i afirmacija ženskog preduzetništva.

Sredstva se dodeljuju ženama preduzetnicama u agrobiznisu.

CILJEVI FINANSIRANJA:
– podrška ženama u agrobiznisu
– ohrabrivanje žena u ruralnim sredinama da uzmu aktivno učešće u poboljšanju sopstvenog      ekonomskog položaja kroz samozapošanjavanje
– afirmacija jednakih šansi i učešća žena i muškaraca u agrobiznisu

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo na učešće imaju žene preduzetnice u agrobiznisu.

2. Prednost prilikom konkurisanja imaju preduzetnice u agrobiznisu koje su prošle obuke na temu osnovnih koncepata preduzetništva u okviru projekta „Žene preduzetnice u agrobiznisu“ koji je pokrenuo USAID.

3. Preduzetnice u agrobiznisu mogu aplicirati samo sa jednim projektom, u visini traženih sredstava do 250.000,00 dinara (slovima: dvestapedesethiljadadinara);

4. Preduzetnice u agrobiznisu dostavljaju sledeću dokumentaciju:
– popunjen konkursni obrazac
– dokaz o obukama u okviru projekta „Žene preduzetnice u agrobiznisu“
– biznis plan
– budžet projekta
– dokaz o registraciji delatnosti ili poljoprivrednog gazdinstva

Konkursna dokumentacija se može preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs

Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom ”Konkurs za sufinansiranje nabavke opreme ili uređenje prostora za razvoj ženskog preduzetništva u agrobiznisu“.

5. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa

6. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi direktorka Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova na predlog Komisije.

7. Konkurs je otvoren do 15. septembra 2013. godine.

OBRAZAC ZA PREUZIMANJE – KLIKNITE OVDE

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom  Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova na telefone: 021/66 15 133, 021/66 15 77, ili mejlom:
zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs , zavod.ravnopravnost@gmail.com

Link