Zapis sa oznakom ‘POKRAJINSKI ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA’

Dodela sredstva za finansiranje projekata u oblasti organske poljoprivredne proizvodnje

organska-hrana1POKRAJINSKI ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata u oblasti organske poljoprivredne proizvodnje

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 600.000,00 dinara (slovima: šeststotinahiljadadinara) predviđena Finansijskim planom Zavoda za ravnopravnost polova za 2016. godinu
– Podsticajne aktivnosti – Otvorene škole edukacije u oblasti organske poljoprivredne proizvodnje

Sredstva se dodeljuju registrovanim seoskim ženskim organizacijama u AP Vojvodini.

CILJEVI FINANSIRANJA:
– unapređenje kapacita žena za intenzivnije uključivanje u proizvodnju organske hrane i razvijanje sopstvenih biznisa
– promocija modela ekonomskog osnaživanja žena
– podsticanje članica udruženja žena na teritoriji AP Vojvodine da pokrenu postupak sertifikacije organske poljoprivredne proizvodnje

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća imaju seoske ženske organizacije na teritoriji AP Vojvodine koje su pohađale sve nivoe obuka u oblasti organske poljoprivredne proizvodnje koje su organizovali Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i Zavod za ravnopravnost polova

2. Prednost prilikom konkurisanja imaju ženske seoske organizacije na teritoriji AP Vojvodine koje su pokrenule Otvorene škole edukacije u oblasti organske poljoprivredne proizvodnje

3. Ženske seoske organizacije mogu aplicirati samo sa jednim projektom, u visini traženih sredstava do 100.000,00 dinara (slovima: stohiljadadinara);

4. Ženske seoske organizacije dostavljaju sledeću dokumentaciju:
– popunjen konkursni obrazac
– rešenje o registraciji
– budžet projekta
– odluku organizacije o planu i programu realizacije projekta

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs

Prijave na konkurs, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6/IV, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom ”Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata u oblasti organske poljoprivredne proizvodnje” sa oznakom Ne otvarati.

5. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa

6. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi direktorka Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova na predlog Komisije

7. Konkurs je otvoren do 10. maja 2016. godine. Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova na telefone: 021/66 15 133, 021/66 15 177 ili mejlom: zavod.ravnopravnost@gmail.com

Detaljnije

Dodela bespovratna sredstva bračnim parovima za kupovinu seoskih kuća

kucaPOKRAJINSKI ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

PREDMET KONKURSA

Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima (u daljem tekstu: Učesnici konkursa) sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu.

Pod seoskim kućama iz stava 1 smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta i prigradskih naselja.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose 40.000.000,00 dinara.

Učesnici konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara.

CILJEVI KONKURSA
Ciljevi konkursa usmereni su na:
– podsticanje razvoja ruralnih sredina
– oživljavanje i podmlađivanje vojvođanskih sela kroz dolazak dece i povećanje nataliteta
– iniciranje procesa poboljšanja demografske strukture kao preduslova za pokretanje privrednih aktivnosti
– povećanje broja žena vlasnica nepokretnosti

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na Konkursu imaju:
– supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i
– vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom.

USLOVI KONKURSA
Učesnici konkursa moraju ispunjavati sledeće uslove u trenutku podnošenja prijave na Konkurs:
1. da nisu stariji od 40 godina života
2. da nisu u krvnom srodstvu sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti
3. da nisu vlasnici/suvlasnici bilo kakve nepokretnosti i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina
4. da je bar jedan supružnik/partner zaposlen
5. da imaju najmanje 5 godina neprekidno prijavljeno prebivalište na teritoriji AP Vojvodine
6. da građevinska vrednost predmetne nepokretnosti ne prelazi iznos od 1.500.000,00 dinara.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA
Uz popunjenu prijavu potrebno je dostaviti sledeću obaveznu dokumentaciju:
1. Fotokopiju lične karte Učesnika konkursa i punoletne dece i izvod iz matične knjige rođenih za maloletnu decu;
2. Fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju Učesnika konkursa
3. Dokaz o državljanstvu Republike Srbije Učesnika konkursa;
4. Dokaz o bračnoj zajednici (izvod iz matične knjige venčanih Učesnika konkursa, ne stariji od meseca dana), odnosno overenu izjavu vanbračnih partnera o postojanju vanbračne zajednice;
5. Dokaz o zaposlenju Učesnika konkursa (fotokopija radne knjižice, prijava na zdravstveno osiguranje – M4, fotokopija Ugovora o radu i drugo)
6. Dokaz o stažu osiguranja Učesnika konkursa (fotokopija radne knjižice i drugo)
7. Overenu izjavu Učesnika konkursa i svih članova porodičnog domaćinstva da ne poseduju u vlasništvu ili suvlasništvu nepokretnost (stambeni objekat ili građevinsko zemljište) i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina;
8. Potvrdu Ministarstva finansija RS – Poreske uprave da nije bilo prenosa prava vlasništva na ime Učesnika Konkursa, i svih članova porodičnog domaćinstva;
9. Potvrdu izdatu od strane RGZ – Službe za katastar nepokretnosti o neposedovanju nepokretnosti u mestu prebivališta Učesnika konkursa i članova domaćinstva;
10. Izvod iz RGZ – Službe za katastar nepokretnosti za nepokretnost koju Učesnici konkursa predlažu za kupovinu;
11. Izjavu prodavca/prodavaca nepokretnosti da je/su prihvatio/li uslove Konkursa i da je/su saglasan/ni sa istim;
12. Potvrdu o prebivalištu Učesnika konkursa
13. Izjava Učesnika konkursa da će stanovati u predmetnoj kući i da istu neće otuđiti u periodu od 10 godina od dana potpisivanja ugovora.

1. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Zavod), Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom ”Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom”.
2. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane  ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.
Prijave će se razmatrati i o njima odlučivati po kriterijumima i postupku utvrđenim Pravilnikom o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.
3. Dokumentacija se ne podnosi u originalu, već se prilaže fotokopija traženih dokumenata, s tim što Zavod zadržava pravo da pre potpisivanja ugovora zatraži original dokumentacije na uvid. Zavod ne vraća zaprimljenu dokumentaciju već se ona čuva u arhivi Zavoda. Zavod nije u obavezi da o toku i rezultatima Konkursa informiše sva lica koja su se prijavila, već će kontaktirati samo lica koja su ušla u uži izbor, odnosno koja su se našla na predlogu Odluke o dodeli bespovratnih sredstava.
4. Predlog odluke o dodeli bespovratnih sredstava sačinjava se nakon bodovanja prema kriterijumima iz Pravilnika o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.
5. Odluku o dodeli bespovratnih sredstava donosi direktorka Zavoda na predlog Komisije i uz saglasnost Upravnog odbora.
6. Nakon donete odluke o dodeli bespovratnih sredstava, korisnici se pozivaju da potpišu ugovor sa Zavodom. Ukoliko se korisnici ne odazovu pozivu za potpisivanje ugovora u roku 15 dana od dana obaveštenja da su im bespovratna sredstva odobrena, smatraće se da su odustali.

Prijave na Konkurs će se primati do 15. januara 2015. godine.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs , a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova na brojeve telefona 021/6615-177 i 021/6615-133 ili putem imejla na adresu zavod.ravnopravnost @gmail.com i zavod.ravnopravnost @ vojvo dina.gov.rs, kao i u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na broj telefona: 021/487-43-00 ili putem imejl adrese: radizene@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Javni konkurs za finansiranje projekata u oblasti povećanja turističkog potencijala seoskih ženskih organizacija

women_sPOKRAJINSKI ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za finansiranje projekata u oblasti povećanja turističkog potencijala seoskih ženskih organizacija – Upoznajmo Vojvodinu

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara (slovima: jedanmiliondinara) predviđena Finansijskim planom Zavoda za ravnopravnost polova za 2014. godinu – Aktivnost 2 za finansiranje
projekata u oblasti povećanja turističkog potencijala seoskih ženskih organizacija-Upoznajmo Vojvodinu.
Sredstva se dodeljuju registrovanim seoskim ženskim organizacijama u AP Vojvodini.

CILJEVI FINANSIRANJA:
– afirmacija seoskog ženskog aktivizma i stvaralaštva kroz praktične politike
– povećanje nivoa znanja seoskih ženskih organizacija o vojvođanskim turističkim potencijalima i destinacijama
– podsticanje saradnje seoskih ženskih organizacija i lokalnih institucionalnih mehanizama za ravnopravnost polova u cilju povećanja turističkih potencijala seoskih ženskih organizacija u AP Vojvodini
– podrška razvijanju kapaciteta organizacija za osnaživanje žena u oblasti organske proizvodnje,
– podsticanje saradnje, razmene iskustava i umrežavanja seoskih ženskih organizacija iz različitih delova u AP Vojvodini.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo na učešće imaju seoske ženske organizacije u AP Vojvodini koje u programu rada imaju lokalne manifestacije i/ili etno kuće

2. Prednost prilikom konkurisanja imaju ženske seoske organizacije koje će projektne aktivnosti realizovati u partnerstvu sa lokalnim Komisijama/Savetima za ravnopravnost polova

3. Ženske seoske organizacije mogu aplicirati samo sa jednim projektom, u visini traženih sredstava do 100.000,00 dinara (slovima: stohiljadadinara);

4. Ženske seoske organizacije dostavljaju sledeću dokumentaciju:
– popunjen konkursni obrazac
– rešenje o registraciji
– dokaz o organizovanoj lokalnoj manifestaciji
– budžet projekta
– odluku organizacije o planu i programu realizacije projekta

Konkursna dokumentacija se može preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs

Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6/IV, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom ”Konkurs za finansiranje projekata u oblasti povećanja turističkog potencijala seoskih ženskih organizacija – upoznajmo Vojvodinu“, sa oznakom Ne otvarati

5. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa

6. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi direktorka Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova na predlog Komisije

7. Nakon donete odluke o finansiranju određenog projekta podnosilac projekta se poziva da potpiše ugovor sa Zavodom za ravnopravnost polova. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku 15 dana od dana obaveštenja da je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do ponedeljka 25. avgusta 2014. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova na brojeve telefona: 021/66 15 133, 021/66 15 77, ili putem elektronske adrese: zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs, zavod.ravnopravnost@gmail.com

Detaljnije

Javni konkurs za sufinansiranje nabavke opreme ili uređenja prostora za razvoj ženskog preduzetništva u agrobiznisu

woman-overlooking-a-farm-fieldPOKRAJINSKI ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za sufinansiranje nabavke opreme ili uređenja prostora za razvoj ženskog preduzetništva u agrobiznisu

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva za sufinansiranje nabavke opreme ili uređenja prostora za razvoj ženskog preduzetništva u agrobiznisu u ukupnom iznosu 1.000.000,00 dinara (slovima: jedanmiliondinara) predviđena Finansijskim planom Zavoda za ravnopravnost polova za 2013. godinu, Aktivnost 5 – Mapiranje primera dobre prakse i afirmacija ženskog preduzetništva.

Sredstva se dodeljuju ženama preduzetnicama u agrobiznisu.

CILJEVI FINANSIRANJA:
– podrška ženama u agrobiznisu
– ohrabrivanje žena u ruralnim sredinama da uzmu aktivno učešće u poboljšanju sopstvenog      ekonomskog položaja kroz samozapošanjavanje
– afirmacija jednakih šansi i učešća žena i muškaraca u agrobiznisu

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo na učešće imaju žene preduzetnice u agrobiznisu.

2. Prednost prilikom konkurisanja imaju preduzetnice u agrobiznisu koje su prošle obuke na temu osnovnih koncepata preduzetništva u okviru projekta „Žene preduzetnice u agrobiznisu“ koji je pokrenuo USAID.

3. Preduzetnice u agrobiznisu mogu aplicirati samo sa jednim projektom, u visini traženih sredstava do 250.000,00 dinara (slovima: dvestapedesethiljadadinara);

4. Preduzetnice u agrobiznisu dostavljaju sledeću dokumentaciju:
– popunjen konkursni obrazac
– dokaz o obukama u okviru projekta „Žene preduzetnice u agrobiznisu“
– biznis plan
– budžet projekta
– dokaz o registraciji delatnosti ili poljoprivrednog gazdinstva

Konkursna dokumentacija se može preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova www.ravnopravnost.org.rs

Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom ”Konkurs za sufinansiranje nabavke opreme ili uređenje prostora za razvoj ženskog preduzetništva u agrobiznisu“.

5. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa

6. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi direktorka Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova na predlog Komisije.

7. Konkurs je otvoren do 15. septembra 2013. godine.

OBRAZAC ZA PREUZIMANJE – KLIKNITE OVDE

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom  Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova na telefone: 021/66 15 133, 021/66 15 77, ili mejlom:
zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs , zavod.ravnopravnost@gmail.com

Link

Bespovratna sredstva lokalnim samoupravama u oblasti informatičke obuke – SA KONTAKTIMA

POKRAJINSKI ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za finansiraje projekata u oblasti informatičke obuke

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova na brojeve telefona: 021/6615-133 i 021/6615-177 i na imejl adrese: zavod.ravnopravnost@gmail.com i zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva lokalnim samoupravama na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Lokalna samouprava) u ukupnom iznosu 1.300.000,00 dinara (slovima: miliontristahiljadadinara) predviđena Finansijskim planom Zavoda za ravnopravnost polova za 2013. godinu, Aktivnost 2.2 – Informatička obuka žena na selu.

Sredstva se dodeljuju lokalnim samoupravama na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za projekte Informatičke obuke koje su namenjene seoskim ženama u APV.

CILJEVI FINANSIRANJA:

– podsticanje unapređenja položaja žena na selu

– podrška seoskim ženama da, putem informatičkog opismenjavanja, unaprede sopstvene preduzetničke osobine za aktivno učestvovanje na tržištu rada

– podrška lokalnih samouprava seoskim ženama da stečeno znanje i veštine primene za razvojne politike i revitalizaciju sela

– podizanje kapaciteta lokalne samouprave za unapređenje politike jednakih mogućnosti

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo na učešće imaju lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine

2. Lokalna samouprava može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 130.000,00 dinara (slovima:stotridesethiljadadinara);

3. Lokalne samouprave na teritoriji APV mogu aplicirati sa projektom „Informatička obuka za žene na selu “

4. Konkursna dokumentacija se može preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova – www.ravnopravnost.gov.rs

Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom ”Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti informatičke obuke”

5. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa

6. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi direktorka Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova na predlog Komisije.

Prednost pri odlučivanju imaju lokalne samouprave koje:

– obezbede najadekvatnije uslove za informatičke obuke seoskih žena u informatičkim kabinetima seoskih škola

– obezbede sopstveno učešće u realizaciji projekta

7. Nakon donete odluke o finansiranju određenog projekta podnosilac projekta se poziva da potpiše ugovor sa Pokrajinskim zavodom za ravnopravnost polova. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do 15. septembra 2013. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

OBRAZAC ZA PREUZIMANJE – KLIKNITE OVDE (.DOC)

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova na brojeve telefona: 021/6615-133 i 021/6615-177 i na imejl adrese: zavod.ravnopravnost@gmail.com i zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs

Link

zp8497586rq