Javni konkurs za jačanje uloge civilnog društva

Konkursi

civil societyPOKRAJINSKI SEKRETAR ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Javni konkurs za jačanje  uloge civilnog društva u pripremi, sprovođenju i praćenju efikasnih javnih politika i usluga na lokalnom i regionalnom nivou

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 dinara (slovima:četirimilionadinara), obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, u razdelu 10, na ekonomskoj klasifikaciji 481 – dotacije nevladinim organizacijama, 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta

CILj KONKURSA:
Jačanje  uloge civilnog društva u pripremi, sprovođenju i praćenju efikasnih javnih politika i usluga na lokalnom i regionalnom nivou

Mere i aktivnosti koje se sprovode u okviru projekta bi trebale da doprinesu:
•    informisanju i edukaciji javnosti
•    konsultovanju javnosti
•    uspostavljanju dijaloga između različitih zainteresovanih
strana i/ili sa lokalnom samoupravom
•    uspostavljanju partnerstva.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja registrovana u Republici Srbiji sa sedištem na sa teritoriji AP Vojvodine.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 200.000,00 (slovima: dvestotinehiljadadinara).

3. Udruženja koja nisu ispunila ranije ugovorenu obavezu prema Pokrajinskom sekretarijatu za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

4. Prijave na Konkurs podnose se , u skladu sa Smernicama za podnošenje projekta, na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u sa sajta www.region.vojvodina.gov.rs

5. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
a) Osnovna konkursna dokumentacija:
1.    prateće pismo
2.    predlog projekta
3.    budžet projekta – prilog 1
4.    narativni prikaz budžeta projekta – prilog 2
5.    specifikacija troškova – prilog 3
6.    izjava podnosioca projekta – prilog 4
7.    izjave partnera na projektu – prilog 5
8.    biografija koordinatora projekta – prilog 6

Osnovna dokumentacija mora biti popunjena, potpisana i pečatom udruženja overena. Popunjenu konkursnu dokumentaciju potrebno je dostaviti i u  elektronskoj formi (CD).

b) Obavezna prateća dokumentacija:
1.    rešenje o registraciji podnosioca projektnog predloga (overen pečatom organizacije)

2.    fotokopiju izvoda iz statuta udruženja ili osnovački akt (u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti koja je predviđena konkursom)

3.    fotokopiju rešenja o poreskom identifikacionom broju

4.    dokaz o registraciji partnera

5.    bilans stanja i bilans uspeha podnosioca predloga projekta za 2012. godinu (za udruženja osnovana do   2013. godine), sa dokazom da je izveštaj podnet Agenciji za privredne registre.

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, sa naznakom: „Ne otvarati – Konkurs za dodelu sredstava projektima za jačanje  uloge civilnog društva u pripremi, sprovođenju i praćenju efikasnih javnih politika i usluga na lokalnom i regionalnom nivou“

6. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

7. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi  Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu na predlog Komisije i ista će biti objavljena na sajtu www.region.vojvodina.gov.rs

8. Nakon donetog rešenja  o odobrenim projektima, podnosioci odobrenih projekta  će potpisati ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu  samoupravu.
– Korisnici sredstava su u obavezi da pre zaključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

Konkurs je otvoren do  05. septembra 2013. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu na telefon 021/487 4863 ili 4542 ili putem elektronske pošte region©vojvodina.gov.rs.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Link

zp8497586rq