Konkurs za sufinansiranje tehničko-tehnološkog opremanja javnih glasila

Konkursi

digitalisationPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za  sufinansiranje  tehničko-tehnološkog opremanja javnih glasila za 2013. godinu

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje je
4.750.000 dinara

Sredstva se  dodeljuju javnim glasilima kojima su osnivači javna nefinansijska preduzeća i organizacije.
Sredstva se odobravaju za tehničko-tehnološko unapređenje rada javnih glasila u visini do 70% opravdanih troškova.

I Predmet konkursa

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje  dodeljuje sredstva radi digitalizacije audio i video sadržaja i njihovog arhiviranja, kao i arhiviranja digitalnih materijala iz tekuće produkcije.
Korisnik sredstava mora da obezbedi učešće od najmanje 30% opravdanih troškova iz sopstvenih sredstava ili iz drugih izvora koji ne sadrže  državnu pomoć.

II Uslovi i pravo učešća na konkursu

Pravo učešća na konkursu imaju javna preduzeća, osnivači javnih glasila upisanih u registar javnih glasila koji imaju dozvolu od RRA za emitovanje radijskog i televizijskog programa.

Na konkursu ne mogu učestvovati osnivači javnih glasila:
–    koji primaju subvenciju iz Budžeta AP Vojvodine po drugom osnovu,
–    kao ni oni koji su u teškoćama u skladu sa čl. 7. st. 2. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći

III Prijave na konkurs, ocenjivanje projekata, raspodela i korišćenje odobrenih sredstava po konkursu

Podnete prijave po konkursu razmatra komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje.
Komisija  neće razmatrati:
– prijave podnosilaca koji nemaju pravo učešća na konkursu,
– neblagovremeno podnete prijave,
– projekte koji nisu u skladu sa utvrđenom namenom sredstava iz Pravilnika za sufinansiranje tehničko-tehnološkog opremanja javnih glasila,
– prijave podnosilaca kojima su ranije odobrena sredstva, a nisu podneli izveštaj o namenskom korišćenju istih,
– nepotpune prijave
– prijave sa nepotpunom dokumentacijom i
– prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu.
Konkursna komisija nakon razmatranja podnetih prijava utvrđuje predlog za dodelu sredstava i dostavlja ga pokrajinskom sekretaru.

Kriterijum za ocenjivanje projekata je značaj digitalizacije audio, odnosno audiovizelnog sadržaja i njegovog arhiviranja za očuvanje medijskih proizvoda od posebnog značaja za jezik i kulturu građana AP Vojvodine.

Konačno rešenje o raspodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, na predlog konkursne komisije, i protiv tog rešenja ne može se upotrebiti pravno sredstvo. Rešenje o raspodeli sredstava je akt raspolaganja protiv kojeg se ne može voditi upravni spor. Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje : www.kultura.vojvodina.gov.rs

Sredstva se  koriste isključivo za namene za koja su dodeljena, a korisnik sredstava je dužan da Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu i javno informisanje dostavi izveštaj o realizaciji projekta i  dokaz o namenskom korišćenju dodeljenih sredstava, najkasnije 15 dana nakon završetka projekta.
Sufinansiranje će biti odobreno u skladu sa mogućnostima Budžeta Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 19.  februara 2013. godine.

IV PRIJAVE I INFORMACIJE U VEZI SA KONKURSOM
Prijave na konkurs, uz prateću dokumentaciju, podnose se na formularima koji se mogu naći na sajtu: : www.kultura.vojvodina.gov.rs
Prateća dokumentacija:
–    fotokopija rešenja o upisu osnivača u Registar privrednih subjekata
–    fotokopija rešenja o upisu u Registar javnih glasila
–    fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju

Prijave se obavezno podnose na sledeći način:  
1.  Dva primerka putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom za Konkurs za sufinansiranje tehničko-tehnološkog opremanja javnih glasila.

2.    Jedan primerak putem elektronske pošte na:
e-mail: mediji.psinf@gmail.com
sa naznakom za Konkurs za sufinansiranje tehničko-tehnološkog opremanja javnih glasila.

Korisnik sredstava je dužan da projekat realizuje do 31. decembra 2013. godine i da Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu i javno informisanje dostavi izveštaj o namenskom utrošku sredstava, najkasnije 15 dana nakon realizacije projekta, na formularima koji se mogu naći na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje: www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 021/487 42 74.

Link