Vladavina prava i tranziciona pravda

Konkursi

justiciaFOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Vladavina prava i tranziciona pravda

PRAVNI PROGRAM
Prioriteti programa su:
• Reforma pravosuđa i uspostavljanje punih garancija za njegovu nezavisnost (evropeizacija pravnog i pravosudnog prostora);
• Unapređenje institucionalnih aranžmana, mehanizama i praksi za zaštitu ljudskih prava, prava nacionalnih manjina i eliminaciju diskriminacije.

REFORMA PRAVOSUĐA
Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj:

• uspostavljanje efektivnih i efikasnih ustavnih, zakonskih i drugih garancija za punu nezavisnost pravosuđa kao treće vlasti saglasno standardima i normama evropskih i drugih organizacija i udruženja (evropeizacija pravnog odn. pravosudnog prostora Srbije);

• monitoring nezavisnosti pravosuđa i profesionalnosti rada nosilaca pravosudnih funkcija (sudija i tužilaca) i drugih zaposlenih ili angažovanih u radu pravosuđa (npr. advokata, veštaka i sl.)

• ostvarivanje funkcionalne i operativne nezavisnosti Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca i monitoring njihovog rada u funkciji obezbeđivanja njihove nezavisnosti;

• jačanje javnog integriteta pravosudnih institucija, nosilaca pravosudnih funkcija i drugih angažovanih u radu pravosuđa: npr. donošenje i sprovođenje planova javnog integriteta, primena etičkih kodeksa profesionalnih udruženja sudija, tužilaca i advokata i sl;

• uspostavljanje sistema obaveznog kontinuiranog obrazovanja ili davanje doprinosa kontinuiranom unapređivanju profesionalnih znanja nosilaca pravosudnih funkcija;

• uspostavljanje tešnje saradnje između profesionalnih udruženja sudija i tužilaca sa nevladinim organizacijama, naročito onim koje se bave zaštitom ljudskih prava, radi evropeizacije pravosudnog prostora i obezbeđenja funkcionisanja principa nezavisnosti, efikasnosti i profesionalnosti u radu pravosuđa.

LJUDSKA PRAVA
Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj:

• unapređivanje ustavnih i zakonskih garancija, mehanizama i praksi za puno poštovanja ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina i za eliminaciju svih oblika diskriminacije;

• monitoring sprovođenja politika i zakonodavstva u oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava i anti-diskriminacije (npr. radi pisanje „shadow“ izveštaja o sprovođenju međunarodnih konvencija na snazi, davanje preporuka javnim vlastima za unapređivanje politika i prakse), predstavljanje nalaza monotoringa pred međunarodnim telima i u javnosti i vođenje sudskih sporova (strateška litigacija) pred domaćim i međunarodnim organima i sudskim telima za zaštitu ljudskih prava;

• zalaganje (advocacy) donosilaca odluka za prihvatanje preporuka iz monitoring izveštaja i njihovo uključivanje u javne politike, u prakse javnih vlasti i ponašanja nosilaca javnih ovlašćenja;

• podizanje stručnih i profesionalnih znanja i veština nosilaca javnih ovlašćenja za poštovanje ljudskih i manjinskih prava i nediskrimatorno ponašanje i pravne svesti građana o značaju poštovanja ljudskih i manjinskih prava i principa ne-diskriminacije;

• unapređivanje zakonodavstva i prakse primene politika i propisa koja se odnose na zaštitu ljudskih prava, a uslov su za viznu liberalizaciju sa EU;

• unapređenje uslova za ostvarivanje slobode udruživanja kroz unapređenje politika i zakonodavstva koje se odnosi na rad filantropskih organizacija, volonterski rad, način finansiranja i oporezivanja neprofitnih organizacija i sl;

• monitoring rada Zaštitnika građanina, prakse sprovođenja preporuka Zaštitnika građana i zalaganje (advocacy) za poštovanje i sprovođenje njegovih preporuka od strane nosilaca javnih ovlašćenja ;

• monitoring sprovođenja i zalaganje (advocacy) za uspostavljanje efikasnih mehanizma za sprovođenje presuda i odluka međunarodnih sudova i tela za zaštitu ljudskih prava.

Pravo podnošenja projekata imaju: državni i pokrajinski organi, organi lokalne (samo)uprave, nevladine organizacije, ekspertske organizacije (think-tank) strukovna i profesionalna udruženja i njihove koalicije.

Koordinator programa
Mihajlo Čolak

E-mail: mcolak@fosserbia.org

TRANSPARENTNOST, ODGOVORNOST I JAVNI INTEGRITET
Prioriteti programa su:
• Unapređenje politika, zakonodavstva i praksi u oblasti transparentnosti, odgovornosti i javnog integriteta;
• Unapređenje praksi prevencije i suzbijanja korupcije;
• Uspostavljanje efikasnih mehanizama kontrole nad ostvarivanjem principa transparentnosti, odgovornosti i javnog integriteta.

Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj:
• razvijanje politika i zakonodavstva kojima se obezbeđuje sprovođenje principa transparentnosti, odgovornosti i javnog integriteta i zalaganje (advocacy) za njihovo donošenje;

• monitoring sprovođenja važećih politika i zakonodavstva, izveštavanje o abuzivnim praksama, formulisanje preporuka za unapređivanje postojećih politika i zakonodavstva i zalaganje kod donosilaca odluka za prihvatanje predloženih preporuka;

• kontrola trošenja javnih finansija i finansiranja političkih stranaka;

• dalja izgradnja politika i mehanizama za obezbeđenje slobodnog pristupa informacijama, zaštitu podataka o ličnosti i odgovorno klasifikovanje i rukovanje tajnim informacijama.

• ostvarivanje funkcionalne i operativne nezavisnosti tela nadležnih za sprovođenje principa transparentnosti i odgovornosti, odn. Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Agencije za borbu protiv korupcije;

• unapređivanje javnosti rada i odgovornosti u javnom sektoru i uspostavljanje sistema integriteta javnih vlasti;

Koordinator programa
Miodrag Milosavljević

E-mail: mmilosavljevic@fosserbia.org

SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU

Prioriteti programa su:
• Jačanje svesti političke elite i javnosti o važnosti suočavanja s prošlošću za dalji razvoj zemlje, dobrosusedske odnose, koheziju društva, proces konsolidacije demokratije i razvoj otvorenog društva;

• Puna primena međunarodnog prava čovečnosti i poštovanje međunarodnih i domaćih organa nadležnih za primenu međunarodnog prava čovečnosti.

Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj:
• uspostavljanje i intenziviraje kritičkog dijaloga, naročito među mladima, o vrednosnom sistemu, kulturnom i političkom diskursu koji su pripremili tlo za srpsku ratnu politiku 1990-tih;

• dokumentovanje skorašnje prošlosti (kroz publikacije, istraživačko novinarstvo, i sl.) radi vođenja širih društvenih debata na ovu temu;

• afirmacija i promocija rada organa i tela nadležnih za primenu međunarodnog prava čovečnosti;

• intenziviranje dijaloga između zemalja i društava u regionu i radi prevazilaženja prošlosti i uspostavljanje novih platformi za dobrosusedske odnose i saradnju.

Koordinator programa
Mihajlo Čolak

E-mail: mcolak@fosserbia.org

Link za preuzimanje odgovarajuće dokumentacije