Postupak povraćaja sredstava za registraciju motornih vozila u oktobru 2012. godine

Vesti

Stupanjem na snagu 1. oktobra 2012. godine Zakona o izmenama Zakona o republičkim administrativnim taksama i odnosno 29. septembra 2012. godine Uredbe o izmenama uredbe o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicama, visini i načinu obračuna plaćanja naknade, prestala je obaveza vlasnika motornih vozila za uplatu republičke administrativne takse, odnosno naknade za zagađivanje životne sredine, kod registracije motornih vozila.

Međutim, zbog neblagovremenog informisanja, određeni broj vlasnika vozila (i fizičkih i pravnih lica), počev od 1. oktobra 2012. godine izvršio je, greškom, uplate pomenutih javnih prihoda.

Kako bi se, na najracionalniji i najmanje opterećujući način po uplatioce, izvršio povraćaj pogrešno uplaćenih sredstava, potrebno je da se:

1) Zainteresovani vlasnici vozila za povraćaj sredstava, obrate teritorijalno nadležnoj jedinice Uprave za trezor koja će im obezbediti po dva primerka obrasca Zahteva za povraćaj više uplaćenih javnih prihoda za registraciju motornih vozila (u daljem tekstu: Zahtev), koji treba da se popuni i preda na šalteru. Zahtev se može preuzeti i sa sajta MFP;
2) Uz Zahtev, potrebno je da se podnese i original uplatnice kojom je izvršena pogrešna uplata;
3) Prilikom predaje zahteva, potrebno je da se pruži na uvid lična karta, ili pasoš, odakle se može iskontrolisati JMBG;

Uprava za trezor izvršiće povraćaj sredstava uplatom na tekući račun podnosioca zahteva.

Zahtevi se mogu podnositi u svim unutrašnjim jedinicama Uprave za trezor zaključno sa 15. oktobrom 2012.godine. Posle navedenog datuma, zahtevi za povraćaj se dostavljaju na uobičajen način nadležnoj Poreskoj upravi.

Zahtev za povraćaj više uplaćenih javnih prihoda za registraciju motornih vozila