Konkurs za finansiranje projekata udruženja mladih

Konkursi

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za finansiranje projekata udruženja mladih

1. CILj KONKURSA
Ministarstvo omladine i sporta smatra civilni sektor jednim od najznačajnijih
partnera u sprovođenju omladinske politike. Od svog osnivanja do danas,
Ministarstvo omladine i sporta je uključilo oko 300 udruženja u različite
aktivnosti i finansiralo 620 programa i projekata.
Vlada Republike Srbije usvojila je Nacionalnu strategiju za mlade 09. maja 2008.
godine, Akcioni plan za njeno sprovođenje 22. januara 2009. godine, Strategiju
karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji u martu 2010. godine. Pored
toga, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je prvi srpski Zakon o
mladima 5. jula 2011. godine, u toku Međunarodne godine mladih. Sva ova
dokumenta doneta su uz aktivno učešće mladih, institucija i organa nadležnih za
mlade. U izradi Nacionalne strategije za mlade, na različite načine, uzelo je
učešća oko 16.000 mladih, a u izradi Zakona, preko 2.500 mladih.
Jedan od bitnih procesa u planiranju i zastupanju interesa mladih jeste i
podizanje njihovih kapaciteta i umrežavanje kako bi efikasno mogli da učestvuju
u sprovođenju omladinske politike. Kontinuirana podrška Ministarstva
omladine i sporta udruženjima mladih i za mlade kroz konkurse za finansiranje
aktivnosti kojima se ralizuju ciljevi Nacionalne strategije za mlade, je
istovremeno i podrška mladima da se uključe u proces donošenja odluka i
kreiranja politika koje se bave pitanjima mladih. Ministarstvo je u prethodne
četiri godine organizovalo dugoročnu obuku za 84 udruženja iz oblasti pisanja
projekata i upravljanja projektnim ciklusom, a finansiralo i pružilo mentorsku
podršku tokom realizacije 65 projekata koja su udruženja razvila kao rezultat
organizovanih obuka.
U cilju pružanja podrške za razvoj omladinskog aktivizma, a na osnovu
Zakona o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11) i Pravilnika o
finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u
oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, broj 8/12), Ministarstvo
omladine i sporta objavljuje Konkurs za finansiranje projekata udruženja
mladih u cilju podizanja kapaciteta. Time se obezbeđuje finansijska porška za
realizaciju projekata onim udruženjima mladih koja su uspešno prošla obuku iz
oblasti pripreme (pisanja) projekata i upravljanja projektnim ciklusom.
Sredstva za projekte po ovom konkursu obezbeđena su budžetom Republike Srbije za
2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) u okviru razdela 24 –
Ministarstvo omladine i sporta, funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta,
aproprijacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama, a raspored i korišćenje
sredstava utvrđeni su Planom izvršenja Ministarstva omladine i sporta za
2012. godinu.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?
Na konkurs se mogu prijaviti udruženja mladih koja ispunjavaju sledeće uslove:
1. da su registrovana na teritoriji Republike Srbije;
2. da su upisana u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za
mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu
vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i
njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) koju vodi Ministarstvo
omladine i sporta;
3. da su njihove projektne ideje odobrene na „Konkursu za podizanje kapaciteta
omladinskih udruženja – obuka iz oblasti pripreme (pisanja) projekata i
upravljanje projektnim ciklusom“ iz 2011. godine i da su uspešno prošla
obuku iz oblasti pripreme (pisanja) projekata i upravljanja projektnim
ciklusom koje je organizovalo Ministarstvo.

MAKSIMALAN IZNOS SREDSTAVA PROJEKTA
Maksimalni iznos sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekta u
okviru ovog konkursa ne može biti veći od 150.000,00 dinara po projektu.
Ukupna vrednost projekta može da bude veća od iznosa traženog od Ministarstva
omladine i sporta, a razlika podrazumeva učešće drugih donatora, kao što su
lokalne samouprave, javne ustanove, komercijalni sektor, sredstva iz
međunarodnih fondova i sl., pri čemu je važno da se tražena sredstva ne
preklapaju, ali i da je sufinansiranje obezbeđeno i proverljivo.
Odobrena sredstva se mogu koristiti isključivo za realizaciju projekta, u skladu
sa ugovorom koji se zaključuje između Ministarstva omladine i sporta i nosioca
projekta. Nosilac projekta otvara namenski račun za realizaciju projekta ili
Ministarstvu dostavlja izjavu da će za realizaciju projekta koristiti postojeći
namenski račun na kome nema sredstava i koji će koristiti samo za realizaciju
ovog projekta, kada ga Ministarstvo omladine i sporta obavesti da je projekat
odobren, radi potpisivanja ugovora sa Ministarstvom. Sa namenskog računa se
pokrivaju svi troškovi projektnih aktivnosti.

KRITERIJUMI ZA TROŠKOVE KOJI SE MOGU UKLjUČITI U BUDžET PROJEKTA
Prilikom planiranja budžeta treba imati u vidu da je neophodno je da se u predlog
projekta uključe i predvide aktivnosti u cilju informisanja mladih o
planiranim aktivnostima projekta, kao i predviđeni odgovarajući publicitet i
promocija projektnih aktivnosti kojima se naglašava finansijska podrška od
strane Ministarstva omladine i sporta, kao obavezna aktivnost sa vremenskom
dinamikom i opredeljenim ljudskim i finansijskim resursima.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 26. mart 2012. godine.

BLIŽI USLOVI I KRITERIJUMI KONKURSA