Konkurs za finansiranje/sufinansiranje programa (projekata) u oblasti studentskog standarda

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE

Konkurs za finansiranje/sufinansiranje programa (projekata) u oblasti studentskog standarda – uvođenje, nadogradnja i održavanje haccp i iso sistema u studentskim centrima  u AP Vojvodini za 2012. godinu

Sekretarijat će, u skladu sa Finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2012. godini, finansirati/sufinansirati programe (projekte) u oblasti studentskog standarda – uvođenje, nadogradnju i održavanje HACCP i ISO sistema u studentskim centrima u AP Vojvodini. Za ove namene planirana su sredstva u iznosu od 2.000.000,00 dinara.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2012. godinu.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju studentski centri u AP Vojvodini.

Navedena sredstva namenjena su za:
•    uvođenje sistema HACCP i ISO u studentske centre,
•    nadogradnja sistema HACCP i ISO u studentskim centrima i
•    održavanje sistema HACCP i ISO u studentskim centrima.

USLOVI KONKURSA:
I    Raspodela sredstava vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

1.    ukupni troškovi potrebni za realizaciju programa (projekata),
2.    postojanje drugih izvora za finansiranje programa (projekata).

II    Podnosilac prijave, uz Upitnik, treba da priloži:

1.       kratak opis programa (projekta) sa osnovnim podacima (cilj i značaj  programa/projekta, opis, mesto primene, vreme realizcije i sl.);
2.    detaljan finansijski plan programa (projekta);
3.    fotokopiju registracije ustanove kod nadležnog organa sa opisom    delatnosti za koju je ustanova registrovana;
4.    fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju.

ODLUČIVANjE O ZAHTEVIMA I NAČIN APLICIRANjA

O dodeli sredstava korisnicima po sprovedenom postupku, odlučuje pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice rešenjem, na predlog Komisije za sprovođenje konkursa. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije, odnosno za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.

Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce zahteva.

Konkurs je otvoren do 15. marta 2012. godine.

Konkurs se objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“ i na zvaničnoj Web prezentaciji Sekretarijata.