Konkurs za dodelu subvencija i dotacija za projekte razvoja turizma

Konkursi

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Konkurs za dodelu subvencija i dotacija za projekte razvoja turizma u 2012. godini

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja raspisuje javni konkurs za dodelu subvencija i dotacija za finansiranje projekata razvoja turizma u 2012. godini.

Korišćenje sredstava

Pravo na korišćenje sredstava sa ekonomske klasifikacije 451-Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama imaju turističke organizacije, destinacijske menadžment organizacije, privredna društva odnosno druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, kao i pravna lica koja upravljaju turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture za projekte razvoja turizma i sa ekonomske klasifikacije 481-Dotacije nevladinim organizacijama imaju neprofitne institucije za projekte razvoja turizma, ako se tim projektima obezbeđuje:
•    promocija Srbije kao turističke destinacije, promocija i unapređenje kvaliteta ponude turističkih mesta, regija i prostora, unapređenje receptivno turističko – ugostiteljske ponude;
•    razvoj javnih zabavno rekreativnih sadržaja;
•    edukacija i treninzi u turizmu, unapređenje statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;
•    izrada planske i projektne dokumentacije (prostorni planovi, strategijski master planovi, urbanistički planovi i sl.), razvojni planovi restrukturiranja i tržišnog pozicioniranja turističkih mesta i turističkih regija, kao i projekata bazične komunalne i turističke infrastrukture i turističke suprastrukture;
•    izgradnja pristupnih saobraćajnica do turističkih mesta i lokacija koje su u skladu sa Strategijom razvoja turizma;
•    uređenje građevinskog zemljišta kao osnove za izgradnju turističkih objekata izgradnjom komunalne infrastrukture kao što su: hidrotehnički objekti, vodovod i kanalizacija sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, energetska postrojenja u okviru elektro mreže, PTT mreža, lokalne saobraćajnice, parkinzi i uređenje javnih površina (trgovi, otvorene pijace, platoi, natkrivene komunikacije, dečja igrališta, marine, pristaništa, pristani i dr.);
•    uređenje i korišćenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji u turističkim mestima i turističkim regijama (ski-staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, trening staze, staze za motorne sanke, staze zdravlja, uređenje obala reka i jezera, panoramski putevi i dr.);
•    izgradnja turističke infrastrukture, postavljanje turističke signalizacije u turističkim mestima i turističkim regijama;
•    rekonstrukcija i izgradnja objekata od posebnog značaja za razvoj turizma u turističkim mestima (vidikovci, prirodne atrakcije, istorijski spomenici, vizitorski centri, platoi, kongresne dvorane, objekti za odmor i rekreaciju, turistički kampovi, atrijumi itd.), kao i izgradnju i rekonstrukciju objekata sa sadržajima nekomercijalnog društvenog standarda;
•    realizacija posebnih turističkih projekata (uređaji za beleženje meteoroloških podataka, javni toaleti na turističkim lokacijama, sistemi za prikupljanje, sortiranje, odvoženje i preradu  čvrstog otpada itd.).

Kriterijumi za  korišćenja sredstava

Dodela sredstava za finansiranje projekata vršiće se u skladu sa sledećim kriterijumima:
1) stepen usklađenosti projekta sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije;
2)    razvoj prioritetnih turističkih proizvoda;
3)    razvoj turističkih prostora;
4)    adekvatno upravljanje turističkim resursima i razvojnim procesima u turizmu;
5)  stepen razvijenosti opštine.

Uslovi i način korišćenja sredstava

Zahtev za korišćenje subvencija i dotacija podnosi se Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, Sektor za turizam, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd,  isključivo putem pošte ili pisarnice Ministarstva.

Zahtev za korišćenje subvencija i dotacija naročito sadrži: osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta, budžet projekta,  vreme realizacije projekta.

Zahtev za korišćenje subvencija za finansiranje infrastrukturnih projekata sadrži: osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, imovinsko-pravni status lokacije/objekta, plan finasiranja projekta u tekućoj budžetskoj godini, pregled osnovnih aktivnosti u toku celokupne realizacije projekta, specifikacija planiranih troškova, pregled već realizovanih aktivnosti u okviru projekta, plan javnih nabavki, opravdanost projekta i  listu rizika.

Učešće subvencija i dotacija u finansiranju promotivnih aktivnosti turističkih prostora, turističkih regija i turističkih mesta u zemlji i inostranstvu i projekata unapređenja postojeće turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, ne može biti veće od 50 % od ukupne vrednosti projekta.

Podnosilac zahteva može, sa izuzetkom infrastrukturnih projekata, da ostvari pravo na korišćenje subvencije, odnosno dotacije, samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine.

Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev.

Krajnji rok za podnošenje zahteva je 01.12.2012. godine.

Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava

O zahtevu za korišćenje subvencija i dotacija, na osnovu predloga stručnih službi, odlučuje komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem subvencija i dotacija navedenih u stavu 1. uređuju se ugovorom koji zaključuje Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i korisnik.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011/2855213.

Link