Javni poziv za podršku projektima prekogranične saradnje („CBC“), kroz finansiranje učešća aplikanata/partnera

Konkursi

handshakeNACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za podršku projektima prekogranične saradnje („CBC“), kroz finansiranje učešća aplikanata/partnera

Cilj programa
Podrška institucijama i organizacijama iz Srbije pri apliciranju za programe prekogranične saradnje i samim time jačanje regionalne konkurentnosti kroz realizaciju zajedničkih projekata, kao i institucionalna održivost u kreiranju i realizaciji projekata.

Programi prekogranične saradnje
Programi prekogranične saradnje su instrument Evropske unije za pružanje podrške saradnji institucija i organizacija u pograničnim oblastima susednih država.

Programi prekogranične/teritorijalne saradnje predstavljaju finansijsku podršku saradnji navedenih područja na rešavanju pitanja od zajedničkog interesa. Ovakvi programi se sprovode od početka 90-ih godina, a od 2004. godine u programe teritorijalne saradnje se uključuju i države koje nisu članice EU, kada je u ovaj vid saradnje prvi put uključena i Republika Srbija (u to vreme su se nazivali Susedski programi).

Sadašnji programi prekogranične i transnacionalne saradnje deo su finansijske perspektive 2014.-2020. godine i imaju višestruki značaj ,jer pomažu institucijama u Srbiji da se upoznaju i rade u skladu sa pravilima strukturnih fondova koja važe za zemlje članice EU.

Imajući u vidu sve veći značaj programa prekogranične/teritorijalne saradnje sa jedne strane, kao i rastući interes institucija i organizacija iz Srbije za uključivanjem u navedene programe sa druge strane, Nacionalna agencija je pripremila Program podrške projektima prekogranične saradnje u vidu sufinansiranja učešća (kontribucije) projektnih partnera iz Srbije. U pitanju je šest programa prekogranične saradnje iz finansijskog perioda (perspektive) 2014.-2020. godine, i to:
• Mađarska-Srbija;
• Rumunija-Srbija;
• Bugarska-Srbija;
• Hrvatska-Srbija;
• Srbija-Bosna i Hercegovina;
• Srbija-Crna Gora.

Kroz Program podrške NARR, moguće je aplicirati za sufinansiranje projekata koji bi bili podržani kroz gore navedene programe, otvorene u trenutku objavljivanja javnog poziva, kao i za one koji će biti otvoreni za vreme trajanja javnog poziva.

Pojedinačni iznos sufinansiranja-učešća NARR ne može biti veći od 10% vrednosti udela u projektu za svakog partnera-aplikanta iz Srbije.

OPŠTI USLOVI JAVNOG POZIVA
Kandidat-podnosilac zahteva treba ispuniti sledeće uslove:
• u većinskom domaćem vlasništvu, registrovan na teritoriji Republike Srbije;
• ispunjava opšte uslove poziva Programa prekogranične saradnje;
• izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

POSEBNI USLOVI JAVNOG POZIVA
Projekat (predložen za sufinansiranje) treba da bude usmeren ka postizanju posebnih ciljeva:

 • jačanje konkurentnosti MSPP;
 • kreiranje novih i očuvanje postojećih radnih mesta;
 • unapređenje sposobnosti MSPP za pristup različitim izvorima finansiranja;
 • unapređenje kvaliteta radne snage;
 • podrška razvoju obrazovanja za preduzetništvo;
 • unapređenje efikasnosti institucionalne podrške poslovanju i razvoju MSP i preduzetništva;
 • optimizacija i unapređenje stepena iskorišćenosti postojeće i izgradnja nove poslovne infrastrukture;
 • jačanje inovativnosti u MSPP;
 • stimulisanje poslovnog udruživanja i kreiranja lanaca vrednosti internacionalizacija poslovanja MSPP;
 • podršku ženskom preduzetništvu, preduzetništvu mladih i socijalnom preduzetništvu podrška ravnomernom regionalnom razvoju;
 • unapređivanje i jačanje saradnje sa institucijama susednih zemalja, kako na centralnom tako i na lokalnom nivou;
 • promocija važnosti pridruživanja EU za razvoj konkurentnosti MSPP;
 • unapređivanje saradnje javnog i privatnog sektora na projektima.

KATEGORIJE KANDIDATA
Kandidati/podnosioci zahteva mogu biti svi legitimni korisnici Programa prekogranične saradnje.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
1. Popunjena prijava, koja se sastoji od Obrasca 1 i Obrasca 2 (mogu se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs);
2. Izvod o registraciji institucije/organizacije, odnosno dokaz o identitetu (original ili overena kopija);
3. Potvrda nadležne Poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio sve poreske obaveze u prethodnoj godini, izdata najduže 15 dana pre podnošenja zahteva(original ili overena kopija);
4. Izjava o prihvatanju uslova javnog poziva (potpisana i pečatirana; Obrazac 3 – može se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs);
5. Dokaz o podnetoj aplikaciji za „IPA“ prekogranični program;

• U prvoj fazi je potrebno u okviru konkursne dokumentacije dostaviti NARR potvrdu (dokaz) o podnetoj aplikaciji/projektu, dok će ugovor sa NARR biti potpisan nakon potpisivanja programskog ugovora sa Upravljačkim telom programa.

• Konačan obračun/isplata će biti realizovani po okončanju projekta koji se sufinansira i iznos sufinansiranja će biti preciziran u odnosu na ukupna utrošena/realizovana sredstva. Pojedinačni iznos ne može da pređe 10% od vrednosti projekta.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 45.000.000 dinara.

DOSTAVLJANJE PRIJAVA
Prijave se dostavljaju na adrese:
NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ, Terazije 23/7, Beograd
Na koverti mora biti jasno naznačeno „ZA JAVNI POZIV – PROGRAM SUFINANSIRANJA PREKOGRANIČNE SARADNJE 2015.“

Za dodatne informacije možete se obratiti pozivom na telefon 011/20-60-815 011/20-60-814 ili putem elektronske pošte na adrese jelena.radoman.ilic@narr.gov.rs i milan.vujovic@narr.gov.rs.

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO UTROŠKA SREDSTAVA, ODNOSNO DO KRAJA KALENDARSKE 2016.