Javni konkurs za sufinansiranje priprema predloga aktivnosti međunarodne saradnje

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za sufinansiranje priprema predloga aktivnosti međunarodne saradnje

Predloge aktivnosti međunarodne saradnje prijavljuju registrovane naučnoistraživačke organizacije sa teritorije  AP Vojvodine, a izuzetno i druge institucije koje se bave naučnoistraživačkim radom i prema posebnoj odluci Sekretarijata, a u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za sufinansiranje aktivnosti međunarodne saradnje. Za ove namene Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 3.500.000,00  dinara za 2012. godinu.

Prijava predloga aktivnosti međunarodne saradnje sadrži:

  • Naziv institucije podnosioca predloga aktivnosti međunarodne saradnje
  • Naziv predloga aktivnosti međunarodne saradnje
  • Ime i prezime rukovodioca aktivnosti međunarodne saradnje iz AP Vojvodine
  • Naziv programa za koji se konkuriše
  • Naziv partnera iz inostranstva
  • Saglasnost stranog partnera o predlogu zajedničkog projekta (relevantni deo iz predloga projekta koji se odnosi na učesnike na projektu za već prijavljene projekte odnosno pismo o namerama ili adekvatan dokument za projekte koji su u fazi pripreme)
  • Relevantni deo iz predloga projekta sa sledećim podacima: opšti podaci o projektu, kratak sadržaj projekta, osnovne projektne aktivnosti i ciljevi koji će se postići projektom kao i spisak institucija učesnica na projektu, što će biti korišćeno kao osnovni materijal za pribavljanje mišljenja eksperata koji će dati relevantnu ocenu ( do 10 strana)

Prijave i potrebna dokumentacija se podnose na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, u dva primerka na e-mail: dragica.koldzin@vojvodina.gov.rs  Tekst Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje aktivnosti međunarodne saradnje i uputstvo za prijavu nalazi se na  sajtu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs).

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim pozivom i pravilnikom o sufiansiranju aktivnosti međunarodne saradnje.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon 021/487-4576 mr Dragici Koldžin ili pitanje poslati na e-mail: dragica.koldzin@vojvodina.gov.rs

Link