Konkurs za raspodelu sredstava za održavanja lokalnih i regionalnih izložbi stoke

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za raspodelu sredstava za održavanja lokalnih i regionalnih izložbi stoke u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2011. godinu

Sredstva za sufinansiranje i refundiranje dela troškova održavanja lokalnih i regionalnih izložbi stoke u AP Vojvodini održanih u 2011. godini, ukupno iznose 2.000.000,00 dinara. Pravo na podnošenje prijave za korišćenje sredstava imaju udruženja građana – organizatori izložbi stoke, čije se sedište nalazi na teritoriji AP Vojvodine.

Predviđena raspodela sredstava za organizovanje izložbi goveda, ovaca i koza, kopitara i svinja vršiće se po vrstama stoke i to:
Govedarstvo 600.000,00
Ovčarstvo i kozarstvo 400.000,00
Kopitari 900.000,00
Svinjarstvo 100.000,00
UKUPNO, dinara 2.000.000,00

Planirana, a nerealizovana sredstva kod izložbi pojedinih vrsta stoke, na osnovu prispele konkursne dokumentacije, mogu se odlukom Pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo preusmeriti na izložbe druge vrste stoke u okviru ukupno planiranih sredstava.

Potrebna dokumentacija:
1. Prijava na konkurs, koja se nalazi na sajtu Sekretarijata;
2. Fotokopija rešenja o upisu u Registar u Agenciji za privredne registre;
3. Fotokopija PIB obrasca;
4. Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
5. Fotokopije: Računa, Izvoda od banke o utrošku sredstava, Naloga blagajni za isplatu sredstava.

Sufinansiranje i refundiranje dela troškova održavanja lokalnih i regionalnih izložbi vrši se za: utvrđivanje zdravstvenog stanja životinja, troškovi prevoza i osiguranja životinja, troškova namenjenih za zakup izložbenog prostora, ozvučenje, mediji, bina, nagrade za najbolja grla i izrada pehara, medalja, plaketa, gravura, lenti, rozeti, diploma, zahvalnica i kataloga; rad komisije za ocenu stoke, dežurnog veterinara i radnika.

Sekretarijat će prihvatiti zahteve za već održane izložbe stoke u toku 2011. godine.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju. Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Potrebna konkursna dokumentacija podnosi se zaključno sa 08.12.2011. godine, na sledeću adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvu, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom: „Konkurs za izložbe stoke“.

Tekst Konkursa i Prijava na konkurs nalaze se na sajtu Sekretarijata: www.psp.vojvodina.gov.rs
Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, neće biti razmatrane.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/456-267.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju