Konkurs o raspodeli sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs o raspodeli sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2011. godinu

Sredstva u iznosu od 4.000.000,00 dinara su namenjena za sufinansiranje dela troškova unapređenja rada kod vlasnika genetskih resursa domaćih životinja i očuvanje od izumiranja ovih retkih rasa stoke. Pravo na ostvarivanje sredstava imaju samo ona udruženja građana, čiji su članovi vlasnici genetskih resursa (autohtonih rasa) domaćih životinja i čije se sedište nalazi na teritoriji AP Vojvodine.

Ova sredstva su namenjena za subvencionisanje udruženja građana odnosno za očuvanje, održivo korišćenje i unapređenje načina odgajivanja autohtonih rasa domaćih životinja, i to: Govedarstvo (Podolac i Buša), Svinjarstvo (Mangulica) i Ovčarstvo (Vitoroga žuja i Čokanska cigaja), čija su grla pod kontrolom osnovnih, regionalnih i glavne odgajivačke organizacije (Tabela 1).

Planirana, a nerealizovana sredstva kod pojedine vrste i autohtone rase stoke, na osnovu prispele konkursne dokumentacije, mogu se odlukom Pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo preusmeriti na drugu vrstu i autohtonu rasu stoke u okviru ukupno planiranih sredstava za ove namene.

Ukoliko se prijavi veći ili manji broj grla, nego što je predviđeno konkursom, tada će cena po jedinici mere biti srazmerno niža ili viša.

Potrebna dokumentacija:
1. Prijava na konkurs, koja se nalazi na sajtu Sekretarijata;
2. Komisijski zapisnik o održanoj selekcijskoj smotri kod genetskih resursa overen od strane osnovne, regionalne i glavne odgajivačke organizacije;
3. Fotokopija rešenja o upisu u Registar u Agenciji za privredne registre;
4. Fotokopija PIB obrasca;
5. Fotokopija kartona deponovanih potpisa.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju. Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.
Potrebna konkursna dokumentacija podnosi se zaključno sa 08.12.2011. godine, na sledeću adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvu, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom: „Konkurs za genetske resurse“.

Tekst Konkursa i Prijava na konkurs nalaze se na sajtu Sekretarijata: www.psp.vojvodina.gov.rs

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/456-267.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju