Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi
u 2012. godini, u vrednosti od 2.500.000 dinara

Pod programima i projektima u kulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Opštine podrazumevaju se programi i projekti u kulturi i projekti umet-ničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi, koji se odnose na:
– organizovanje kulturnih događanja (programa, koncerata, festivala, takmi-čenja, savetovanja, susreta i izložbi) značajnih za očuvanje kulturnog iden-titeta i razvoja kulturnog života Opštine
– očuvanje i negovanje narodnih običaja
– učešće na takmičenjima i festivalima
– podsticanje amaterskog kulturno-umetničkog rada
– izdavanje knjiga i časopisa
– prevod knjiga
– izdavanje CD-a i audio vizuelnih izdanja.

Pravo podnošenja prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekata u kulturi imaju sledeći subjekti u kulturi:
– ustanove kulture,
– amaterska kulturno-umetnička društva i
– drugi subjekti u kulturi kao što su: zadužbine i fondacije u kulturi, pri-vredna društva i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kul-turi i druga pravna lica i subjekti u kulturi.

Subjekti u kulturi iz stava 1. ovog člana imaju pravo da podnesu prijavu za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi pod uslovom da im je registrovano sedište na teritoriji Opštine.

Prijave na konkurs se podnose Komisiji za dodelu sredstava u oblasti kulture na obrascu „PRIJAVA na konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekta u kulturi” (obrazac br. 1).

Za svaki program odnosno projekat podnosi se posebna prijava.

Podnosilac prijave uz obrazac br. 1. prilaže:
– dokaz o podnosiocu prijave: izvod iz registra u kojem je subjekat u kulturi registrovan;
– pregled osnovnih podataka o podnosiocu prijave (istorijat, opis delatnos-ti, dosadašnji projekti i sl.), sačinjen od strane podnosioca prijave i
– detaljan opis programa odnosno projekta u kulturi za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava.
„PRIJAVA na konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekta u kulturi” se može skinuti i sa zvanične internet stranice opštine.

Prijave se podnose u štampanom obliku predajom u Uslužnom centru Opštin-ske uprave opštine Kanjiža ili poštom na adresu: Kanjiža, Glavni trg 1, sa naznakom da se u pošiljci nalazi konkursna dokumentacija za kulturu.

Nepotpune i neblagovremene prijave Komisija neće uzeti u razmatranje.

Rok za prijavu: 12. decembar 2011. u 15.00 časova.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju