Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa sprečavanja i otklanjanja štetnih posledica nastalih eksploatacijom mineralnih sirovina – privredni subjekti

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Konkurs za dodelu  bespovratnih sredstava u okviru programa sprečavanja i otklanjanja štetnih posledica nastalih eksploatacijom mineralnih sirovina na teritoriji AP Vojvodine

Sredstva za ovu namenu planirana su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu (“Sl.list APV“ broj 23/2010, 8/2011-rebalans) i obezbeđena su po osnovu prihoda od naknade za korišćenje mineralnih sirovina na teritoriji AP Vojvodine u 2011. godini.

Cilj dodele sredstava po ovom Konkursu je:

1.    Uvođenje novih tehnologija i opreme u oblasti eksploatacije, pripreme i prerade mineralnih sirovina (razvoj rudarstva) koji za cilj imaju:
–    smanjenje količine sirovine po jedinici gotovog proizvoda;
–    korišćenje sekundarnih sirovina i otpada (posebno građevinskog);
–    smanjenje potrošnje energije po jedinici gotovog proizvoda;
–    uvođenje obnovljivih izvora energije u proces proizvodnje;
–    smanjenje emisije štetnih gasova pre svega ugljendioksida;
–    prečišćavanje otpadnih (rudničkih) voda i njihovo ponovno korišćenje;
–    zaštita kopova od podzemnih i površinskih voda.
2.    Rekultivacij i revitalizaciju napuštenih kopova;
3.    Efektivnije korišćenje raspoloživih hidrogeotermalnih resursa u energetske svrhe.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava po ovom konkursu imaju:
1.    Privredni subjekti koji se bave eksploatacijom mineralnih sriovina, koji nisu u teškoćama u smislu člana 2. stav 1. tačka 5) Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Službeni glasnik RS“ broj 13/2010) i ispunjavaju uslove propisane Zakonom o geološkim istraživanjima (“Sl.glasnik RS“ broj 44/95) i Zakonom o rudarstvu (“Sl.glasnik RS“ broj 44/95, 34/06, 104/09) i podzakonskih akata donetih na osnovu ovih zakona.

U 2011.godini za navedene namene planirana su sredstva i za subvencije privrednim subjektima 44.000.000,00 dinara.

Privredni subjekti uz prijavu podnose:

 • Projekat urađen od strane ovlašćene organizacije, a koji naročito sadrži: opis zatečenog stanja, vrstu i obim projektovanih radova, ciljeve i efekte u vidu naturalnih i vrednosnih pokazatelja i parametara koji se postižu njihovom realizacijom, iznos ukupnih sredstava potrebnih za izvođenje radova i izvore iz kojih se obezbeđuju, dinamiku izvođenja radova, način praćenja realizacije projekta;
 • Akt nadležnog organa za urbanizam da je konačna namena prostora usklađena sa odgovarajućim urbanističkim planovima odnosno  mišljenje nadležnog organa za poslove urbanizma da postoje tehnički uslovi za realizaciju planiranih radova;
 • – Dokaz o vlasništvu ili službenosti na zemljištu;
 • – Izvod iz registra privrednih subjekata;
 • – Potvrdu o bilansnim rezervama, ne stariju od četiri godine;
 • Odobrenje za eksploataciju;
 • Dokaz da izmiruju naknadu za korišćenje mineralnih sirovina (na način propisan Pravilnikom o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina (“Sl.glasnik RS“ broj 102/2006, 46/2010);
 • Dokaz da se napušteni kop nalazi izvan aktivnog eksploatacionog polja i/ili da su na predmetnom kopu trajno obustavljeni radovi pre stupanja u posed sadašnjeg vlasnika;
 • Pisanu izjavu da nisu u teškoćama u smislu člana 2.stav 1. tačka 5) Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Službeni glasnik RS“ broj 13/2010);
 • Pisanu izjavu o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje su dobili u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i izjavu da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjavu da nije koristio državnu pomoć;
 • Prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv za dobro izvršenje radova u visini odobrenih bespovratnih sredstava (dostavlja se samo za odobrene projekte pre potpisivanja ugovora).

 

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine zadržava pravo da od učesnika konkursa, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova ili da se uslovi provere na licu mesta.

Sredstva po ovom Konkursu dodeljivaće se bespovratno, do 80% vrednosti investicije prema priloženoj projektnoj dokumentaciji. Preostali iznos vrednosti investicije obezbeđuju sami učesnici.

Maksimalan iznos za dodelu sredstava po učesniku Konkursa je 4.000.000,00 dinara.

Zajednički kriterijumi za ocenjivanje i izbor prioritetnih projekata su: sprečavanje i trajno otklanjanje štetnih posledica od eksploatacije mineralnih sirovina, obezbeđivanje višenamenskog korišćenja rekultivisanih i revitalizovanih prostora, unapređenje tehnološkog procesa rada u cilju sprečavanja negativnih uticaja na životnu sredinu i održivog korišćenja neobnovljivih resursa, veće sopstveno učešće i kraći rokovi za početak i završetak projektom predviđenih radova.

Posebni kriterijumi za ocenu ispunjenosti uslova za finansiranje projekata iz oblasti korišćenja geotrmalnih resursa na području AP Vojvodine iz budžeta AP Vojvodine utvrđeni su od strane Saveta za geotermalnu energiju obrazovanog Rešenjem pokrajinskog sekretara za energetiku i mineralne sirovine broj 115-02-00100/2009-01 od 08.05.2009.godine i objavljeni su na internet sajtu Pokrajinskog sekretarijata za enregetiku i mineralne sirovine.

Prijave prispele na Konkurs razmatraće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine.

Konkurs je otvoren do utroška raspoloživih sredstava ostvarenih po osnovu prihoda od naknade za korišćenje mineralnih sirovina.    

Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar uz prethodno pribavljeno mišljenje komisije.

Odluka pokrajinskog sekretara je konačna. Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti učesnike konkursa. Sekretarijat nije dužan da obrazlaže svoje odluke. Na odluku se ne može uložiti žalba ili drugi pravni lek.

Prijave na Konkurs se dostavljaju Pokrajinskom sekretarijatu za enrgetiku i mineralne sirovine, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte: ne otvarati-Prijava na Konkurs za Projekte koji imaju za cilj sprečavanje i otklanjanje štetnih posledica nastalih eksploatacijom mineralnih sirovina, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Prijave na Konkurs i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

Korisnici sredstava čiji su Projekti prihvaćeni od strane Komisije zaključuju ugovore sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku i mineralne sirovine, kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, ukupan iznos sredstva, način i uslovi plaćanja kao i druga pitanja u vezi sa korišćenjem ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine (II sprat, soba 59 i 62), na telefone broj  021/487-4118  i 487-4492 ili slanjem pošte na elektronsku adresu: branislava.vasic@vojvodina.gov.rs. i tatjana.stojanov@vojvodina.gov.rs

Link