Konkurs za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta u oblasti visokog obrazovanja

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANjE, UPRAVU I NACINALNE ZAJEDNICE

Konkurs za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta u oblasti visokog obrazovanja u AP Vojvodini u 2011. godini za studente koji se školuju za deficitarna nastavnička zanimanja u osnovnim i srednjim školama

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu planirana su sredstva za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta u oblasti visokog obrazovanja u AP Vojvodini u ukupnom iznosu od  3.327.000,00 dinara.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa finansijskim planom Sekretarijata i likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2011.

RASPODELA SREDSTAVA:

A) Ustanove visokog obrazovanja
1.    Jednokratna naknada za fakultete u iznosu od 1.867.000,00 dinara.

Namena sredstava:
Sredstva  su namenjena  fakultetu na kojem se školuju studenti za navedena deficitarna zanimanja, za jednokratnu naknadu studentima prve godine osnovnih studija koji su stekli pravo finansiranja iz budžeta.

Pravo učestvovanja na Konkursu ima fakultet Univerziteta u Novom Sadu, na kojem se školuju studenti za deficitarna nastavnička zanimanja u osnovnim školama i opšteobrazovnim predmetima u srednjim školama vezanim za prirodne nauke, po zvaničnim podacima Nacionalne službe za zapošljavanje –Pokrajinske službe za zapošljavanje, Novi Sad.

Raspodela sredstava vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:
1.    Broj naknada ne može biti veći od 35;
2.   Broj bodova osvojen na prijemnom ispitu;
3. Izabrani studenti su upisani u školskoj 2011/2012. godini na fakultet gde se školuju studenti za deficitarna zanimanja i stekli su pravo finansiranja iz budžeta na smerovima tih deficitarnih zanimanja.

Podnosilac prijave uz Upitnik treba da priloži:
a)  Overen spisak upisanih studenata koji nije veći od 35, sa ukupnim
brojem osvojenih bodova na prijemnom ispitu;
b)  Fotokopiju registracije Ustanove kod nadležnog organa sa opisom
delatnosti za koju je ustanova registrovana;
v) Fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju.

Ukoliko je spisak prijavljenih studenata, od strane fakulteta manji od 35, iznos jednokratne naknade se uvećava, s tim što iznos ne može biti veći od 100.000,00 dinara po studentu.

B) Studenti pojedinci
1.     Jednokratna naknada studentima u iznosu od 1.460.000,00 dinara.

Namena sredstava:
Sredstva su namenjena studentima prve godine osnovnih studija na smerovima navedenih deficitarnih zanimanja, koji su:
•    u teškom socijalnom položaju,
•    pripadnici nacionalnih manjina, i
•    sa posebnim potrebama

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju studenti koji su:

•    Školske 2010/2011. godine završili srednju školu na teritoriji AP Vojvodine;
•    Studenti koji su upisani u školskoj 2011/2012. godini na fakultet  Univerziteta u Novom Sadu, gde se školuju studenti za navedena deficitarna zanimanja i  koji su stekli pravo finansiranja iz budžeta na smerovima tih deficitarnih zanimanja.

Prijave sa traženom dokumentacijom podnose se do kraja prvog upisnog roka.

Dokument možete preuzeti ovde

Link