Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje – opština Kanjiža

Konkursi

OPŠTINA KANjIŽA  I NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2011. godini

 

I OPIS MERE I VISINA SREDSTAVA

Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.
Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu u jednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara, u cilju obavljanja novoregistrovane delatnosti.
Ukoliko se više nezaposlenih lica, udruži u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 160.000,00 dinara.
U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom podneti zahtev za korišćenje subvencije.

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA

Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo na podnošenje zahteva za dodelu subvencije za samozapošljavanje i lice koje je:
–    prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) najmanje mesec dana pre dana podnošenja zahteva  i
–    svi potencijalni podnosioci zahteva da završe instruktivnu obuku za samozapošljavanje po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije, a u cilju podizanja nivoa informisanosti i kompetentnosti za otpočinjanje sopstvenog posla.

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje ne može se ostvariti u sledećim slučajevima:
–    za obavljanje delatnosti poljoprivrednog gazdinstva, udruženja građana i za obavljanje delatnosti društvenih organizacija;
–    za obavljanje delatnosti u oblasti taksi prevoza ,za obavljanje delatnosti u oblasti menjačnica, kockanja i klađenja i dr;
–    ukoliko je lice već ostvarilo pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje;
–    ukoliko lice nije ispunilo raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj službi za iste namene.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:
–    zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;
–    dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe;
–    pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

III PRIORITETI ZA DODELU SUBVENCIJA
Nacionalna služba proverava ispunjenost uslova Javnog poziva i vrši rangiranje primljenih zahteva na osnovu ocene biznis plana.

Pri oceni biznis plana uzimaju se u obzir sledeći elementi za bodovanje: rezultat instruktivne obuke, delatnost u kojoj se planira započinjanje novog biznisa, kategorija lica, tržište (kupci, konkurenti i dobavljači), potrebni resursi (poslovni prostor i oprema) i finansijski pokazatelji.

IV DONOŠENjE ODLUKE
Odluku o odobravanju subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica donosi direktor nadležne filijale Nacionalne službe, po prethodno pribavljenom mošljenju Lokalnog saveta za zapošljavanje/ Komisije najmanje jednom mesečno.

V ZAKLjUČIVANjE UGOVORA
Direktor filijale Nacionalne službe, podnosilac zahteva i Opština u roku do 60 dana od dana donošenja odluke o odobravanju subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica, odnosno najkasnije do 30.11. tekuće godine, zaključuju ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata subvencije. Ugovori se neće potpisivati i zaključivati pre prebacivanja finansijskih sredstava od strane Opštine predviđenih sporazumom.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
–    fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar ukoliko nije registrovan u APR-u;
–    fotokopija rešenja o PIB-u;
–    fotokopija prijave na obavezno socijalno osiguranje;
–    sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza;
–    fotokopija ugovora o otvaranju računa ili kartice tekućeg računa;
–    fotokopija kartona deponovanih potpisa;
–    fotokopija lične karte podnosioca zahteva;
–    fotokopija lične karte žiranta i drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta i
–    pisani pristanak podnosioca zahteva i žiranta za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

Prilikom zaključivanja ugovora podnosi se jedno od navedenih sredstava obezbeđenja ugovornih obaveza, i to:
–    dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa jednim  žirantom i meničnim ovlašćenjima ili
–    založno pravo na pokretnu imovinu (osim vozila) trostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
–    hipoteka prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
–    garancija banke dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
–    ugovorno jemstvo.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, ne starije od 65 godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost (preduzetnik).

Pokretna imovina koja je predmet ručne zaloge mora biti osigurana najkraće u periodu trajanja ugovorne obaveze i polisa osiguranja vinkulirana (preneto pravo korišćenja) u korist Nacionalne službe.

Lice je u obavezi da otpočne obavljanje registrovane delatnosti nakon podnošenja zahteva, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora.

VI OBAVEZE PODNOSIOCA ZAHTEVA NAKON ZAKLjUČIVANjA UGOVORA
Nakon zaključivanja ugovora podnosilac zahteva dužan je da:
–    obavlja registrovanu delatnost u trajanju od najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti i
–    ispunjava sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, u skladu sa zakonom.
U slučaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati preostali iznos subvencije.

VII OSTALE INFORMACIJE
Zahtev sa biznis planom, u dva primerka, podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema mestu prebivališta, odnosno boravišta, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu, koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti sa sajta www.nsz.gov.rs.

Dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja na sajtu www.nsz.gov.rs do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu.

Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Link