Javni poziv seoskim udruženjima žena

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv seoskim udruženjima žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine

1. Predmet javnog poziva
Predmet Javnog poziva je odabir seoskih udruženja žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, kojima će se dodeliti kompjuter, sa ciljem omogućavanja razmene informacija sa drugim organizacijama i institucijama, koje se bave unapređenjem politike ravnopravnosti polova i unapređivanja rada seoskih organizacija, u svrhu organizovanja edukativnih i promotivnih skupova, kao i pokretanja procesa ekonomskog osnaživanja žena.
Ukupno 50 (pedeset) kompjutera biće nabavljeno iz sredstava finansijske podrške Austrijske razvojne agencije, u okviru realizacije Projekta „Strateško partnerstvo u podršci Programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine“.

2. Pravo učestvovanja
Pravo učešća na Javnom pozivu imaju neprofitne organizacije, udruženja građana/ki, udruženja žena, aktivi žena (u daljem tekstu: Organizacije), koje su registrovane u skladu sa Zakonom, i koje imaju sedište u seoskim sredinama na teritoriji AP Vojvodine i koje u svom delovanju imaju za cilj unapređenje položaja žena na selu.

3. Podnošenje zahteva i rok
Zahtev za dodelu kompjutera za potrebe rada organizacije podnose se Komisiji za dodelu kompjutera – Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom: „Javni poziv za dodelu kompjutera.“ Uz zahtev podneti:

1. dokaz o registraciji organizacije;
2. Statut organizacije (izvod u kojem se definiše oblast delovanja i ciljevi rada organizacije);
3. opis dosadašnjih aktivnosti i realizrvanih projekata;
4. plan aktivnosti Organizacije u narednom periodu.

Organizacija koja je podnela zahtev po Javnom pozivu seoskim udruženjima žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2010. godini, potrebno je da uz novi zahtev, ukoliko je eventualno došlo do značajnih promena, podnese kompletnu dokumentaciju. Ukoliko u periodu od novembra 2010. godine do dana podnošenja novog zahteva nije bilo nikakvih izmena, potrebno je da organizacija, uz novi zahtev dostavi propratno pismo – obaveštenje da se u razmatranje uzme dokumentacija dostavljena u 2010. godini.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, na telefon 021 487 4610 ili na anita.beretic@vojvodina.gov.rs

Rok za podiošenje zahteva je 29. april 2011. godine.

4. Kriterijumi za dodelu kompjutera
1. Broj realizovanih projekata u oblasti unapređivanja položaja žena na selu;
2. Informatička opremljenost Organizacije.

5. Donošenje odluke o dodeli kompjutera
Ocenu podnetih zahteva izvršiće Komisija za dodelu kompjutera nakon isteka roka za njihovo podnošenje. Na predlog Komisije, Odluku o dodeli kompjutera, doneće Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Link