Zapis sa oznakom ‘POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD’

Javni poziv seoskim udruženjima žena sa teritorije AP Vojvodine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv seoskim  udruženjima žena sa  teritorije AP Vojvodine

1. Predmet javnog poziva

Predmet Javnog poziva seoskim udruženjima žena sa teritorije Autonomne Pokrajine  Vojvodine ( u daljem tekstu: Javni poziv) je odabir seoskih udruženja žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, kojima će se dodeliti kompjuter, sa ciljem tehničkog unapređenja i osavremenjivanja  opremljenosti organizacije.

2. Pravo učestvovanja

Pravo učešća po Javnom pozivu  imaju neprofitne organizacije, udruženja građana/ki, udruženja žena, aktivi žena (u daljem tekstu:Organizacije), koje su registrovane u skladu sa Zakonom, i koje imaju sedište  u seoskim sredinama na teritoriji AP Vojvodine i koje u svom delovanju imaju za cilj unapređenje položaja žena na selu.
U toku trajanja Javnog poziva Organizacija može podneti zahtev za dodelu jednog kompjutera .

3. Podnošenje zahteva  i rok

Zahtev za dodelu kompjutera za potrebe rada Organizacije podnose se Komisiji za dodelu kompjutera – Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16,  Novi Sad, sa naznakom: „Javni poziv za dodelu kompjutera.“
Uz zahtev podneti:
1.    dokaz o registraciji Organizacije;
2.    Statut organizacije (izvod u kojem se definiše oblast delovanja i ciljevi rada organizacije);
3.    opis dosadašnjih aktivnosti i realizovanih projekata;
4.    plan aktivnosti Organizacije u narednom periodu;
5.    dokaz o korišćenju prostorija za potrebe rada Organizacije (ugovor o zakupu, sporazum o korišćenju prostorija i sl.)

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, na telefon 021 487 4709 ili na  anita.beretic@vojvodina.gov.rs

Rok za podnošenje zahteva je 05. april  2012. godine.

4. Kriterijumi za dodelu kompjutera

1. Broj realizovanih projekata u oblasti unapređivanja položaja žena na selu;
2.  Informatička opremljenost Organizacije.

5. Donošenje odluke o dodeli kompjutera

Ocenu podnetih zahteva izvršiće Komisija za dodelu kompjutera nakon isteka roka za njihovo podnošenje. Na predlog Komisije, Odluku o dodeli kompjutera, doneće Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Link

Javni poziv ženama u poljoprivredi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv ženama u poljoprivredi – Program obuke žena u agrobiznisu

Konkursna dokumentacija

Javni poziv seoskim udruženjima žena sa teritorije AP Vojvodine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv seoskim udruženjima žena sa teritorije AP Vojvodine

Rok za podnošenje zahteva je 15. mart 2012. godine.

Link

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mest

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

 

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u AP Vojvodini u 2012. godini

 

Tekst poziva

 

Zahtev za biznis planom

Link

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

 

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2012. godini

 

Tekst poziva

 

Zahtev za biznis planom

 

Link

Bespovratna sredstva neprofitnim organizacijama/udruženjima građana

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

 

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti rada, zapošljavanja i ravnopravnosti polova

 

Konkurs je otvoren do 5. marta 2012. godine.

Tekst konkursa

Obrazac

Link

Konkurs za dodelu drvenih kućica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

 

Konkurs za dodelu drvenih kućica za prodaju vojvođanskih suvenira – Vojvođanska suvenirnica gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine

Konkurs je otvoren do 14.02.2012. godine.
Preuzmite tekst konkursa

Link

Sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, za sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, uskladu sa Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja za 2012. godinu, sufinansiragradove i opštine na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Lokalne samouprave)u ukupnom iznosu od 126.000.000,00 dinara (slovima:stodvadesetšestmilionadinara)za programe i mere aktivne politike zapošljavanja, u skladu sa Lokalnim akcionimplanom zapošljavanja, i to za:
– zapošljavanje pripravnika ili stručne prakse;
– javne radove;
– dodatne obuke i obrazovanje.

CILjEVIFINANSIRANjA:
– podizanje kapaciteta Lokalnih samouprava kroz učešćeu obazbeđivanju dela sredstava za finasiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanjau Lokalnoj samoupravi;
– povećanje zaposlenosti,
– povećanje nivoa obrazovanja nezaposlenih,
– socijalna inkluzija,
– uspostavljanje stabilnog i održivog trenda rasta zaposlenosti,
– podrška pomoći nezaposlenim licima u aktivnom traženjuposla,
– uključivanje nezaposlenih lica u programe dodatnogobrazovanja i obuke,
– podsticanje zapošljavanja mladih,
– podrška smanjenju neformalnog rada,
– unapređenje sistema obrazovanja i obuka i usklađivanjasa potrebama tržišta rada,
– unapređenje socijalnog dijaloga i jačanje uloge socijalnihpartnera,
– podrška ravnopravnosti polova u pogledu zapošljavanjai zarada, podsticanje zapošljavanja teže zapošljivih kategorija,
borba protiv diskriminacije posebno ugroženih kategorija prilikom zapošljavanjai dr.

USLOVI JAVNOG POZIVA:
• formiran lokalni savet za zapošljavanje;
• donet lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2012. godinu sa programima ili merama aktivne politike zapošljavanja i prioritetimai ciljevima lokalnog ekonomskog razvoja lokalnog tržišta rada;
• obezbeđen iznos sredstava za programe ili mere aktivnepolitike zapošljavanja (pripravnika ili stručne prakse; javne radove; dodatne obukei obrazovanje).

KRITERIJUMI
• stepen razvijenosti Lokalne samouprave;
• indikatori na lokalnom tržištu rada;
• predviđeni efekti programa ili mera i ekonomska opravdanost.

PRIORITETI
– zapošljavanje ili radno angažovanje većeg broja mladih nezaposlenih lica;
– podizanje kapaciteta znanja i veština nezaposlenihlica;
– javni radovi, naročito humanitarnog i socijalnog karaktera (negovateljstvo).

DOKUMENTACIJA
• Zahtev za finansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2012. godinu;
• Usvojen Lokalni akcioni plan zapošljavanja;
• Odluka nadležnog organa o formiranjulokalnog saveta za zapošljavanje.

Dokumentacija sa zahtevom za finansiranje programa ili mera aktivne politikezapošljavanja u 2012. godini jedinice Lokalne samouprave,se dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanjei ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, sa naznakom “Javnipoziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave na teritoriji AutonomnePokrajine Vojvodine, za sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja”.

Obrazac zahteva može se preuzeti na sajtu www.psrzrp.aov.rs i u Pokrajinskom sekretarijatuza rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Konkursje otvoren do 31.01.2012. godine.

ODLUČIVANjE
1. Odluku o dodeli sufinansiranihsredstava izabranim Lokalnim samoupravama, donosi Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanjei ravnopravnost polova, na predlog Pokrajinskog saveta za zapošljavanje, u rokuod 10 dana, počev od dana isteka roka za podnošenje zahteva.
2. Nakon prijema odluke iz tačke1. ovog odeljka, izabrana Lokalna samouprava će, u roku od 8 dana, potpisati sporazumsa Pokrajinskim sekretarijatom za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, kojimće se regulisati međusobna prava i obaveze, način doznačavanja sredstava Lokalnimsamoupravama, rok za raspisivanja konkursa/javnih poziva i druga prava i obavezeu realizaciji programa i mera aktivne politike zapošljavanja Lokalne samouprave.

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Javnog poziva mogu se dobitiu Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova na telefon 021/487 46 10.

Javni poziv

Zahtev

Link

Finansiranje projekata u oblasti rada, zapošljavanja i ravnopravnosti polova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti rada, zapošljavanja i ravnopravnosti polova

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, shodno Pokrajinskoj skupštinskoj odluci o budžetu AP Vojvodine za 2011. godinu („Sl. Glasnik AP Vojvodine“, br. 23/2010 i 8/2011 – rebalans) dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 1.410.000,00 dinara (slovima:jedanmiliončetirstodesethiljadadinara) radi realizacije projekata neprofitnim organizacijama/udruženjima građana iz oblasti rada, zapošljavanja i ravnopravnosti polova.

CILjEVI FINANSIRANjA:
Unapređenje položaja žena i muškaraca u AP Vojvodini kroz:
– Podsticanje aktivnosti i programa u oblasti rada I zapošljavanja, naročito za kategorije stanovništva koje se teško zapošljavaju: osobe sa invaliditetom, žene, mladi do 30 godina, lica starija od 50 godina, Romi,
– Podrška programima vezanim za obuke radi lakšeg pronalaženja posla, sticanje novih znanja i veština, promovisanje preduzetništva, unapređenja volonterskog rada i sl,
– Podrška programima i aktivnostima kojima se podstiče ekonomsko osnaživanje i edukacija žena, a posebno ranjive kategorije žena (Romkinje, žene na selu, žene sa invaliditetom, izbegle i interno raseljene, žene starije od 50 godina, mlade žene do 30 godina I druge kategorije žena iz ranjivih grupa).
– Podrška programima koji se bave prevencijom i suzbijanjem nasilja nad ženama;
– Podrška programima kojima se promoviše rodna ravnopravnost.

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne organizacije/ udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 110.000,00 dinara (slovima:stodesethiljadadinara).

3. Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 19 ili na www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

4. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– popunjen konkursni obrazac uz opis projekta
– podatke o podnosiocu projekta
– budžet projekta

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

5. Nepotpune prijave neće se razmatrati.

6. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog Komisije.

7. Nakon donete odluke o finansiranju određenog projekta, podnosilac projekta se poziva da potpiše ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do 20. oktobra 2011. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova na telefon 021/487 46 09, 021/487-4323, 021/487-4315.

Link

Sufinansiranje nabavke montažnih suvenirnica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje nabavke montažnih suvenirnica

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, shodno Pokrajinskoj skupštinskoj odluci o budžetu AP Vojvodine za 2011. godinu dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 1.200.000,00 dinara (slovima:miliondvestotinehiljadadinara) gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine radi ufinansiranja nabavke montažnih suvenirnica.

CILjEVI FINANSIRANjA:
– razvijanje vojvođanskog turističkog i privrednog potencijala,
– ekonomsko osnaživanje seoskih žena sa teritorije AP Vojvodine.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine.

2. Podnosilac može aplicirati samo za sredstva za nabavku jedne montažne suvenirnice u iznosu od 400.000,00 dinara (slovima: četiristotinehiljadadinara).

3. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– podatke o podnosiocu,
– podatke o predloženoj lokaciji na kojoj bi se montirala suvenirnica,
– spisak registrovanih udruženja žena sa teritorije grada ili opštine,
– opis dosadašnjih aktivnosti udruženja žena (manifestacije, kulturni događaji, negovanje starih zanata i dr.) i
– predlog projekta aktivnosti i pratećih procedura za postavljanje suvenirnice koje će grad ili opština preduzeti kako bi se ista stavila u funkciju (dozvole, saglasnosti i dr.), kao i program rada i namene suvenirnice.

Dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, sa naznakom “Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje nabavke montažnih suvenirnica”.

4. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

5. Odluku o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke montažne suvenirnice donosi Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog Komisije.

6. Nakon donete odluke o sufinansiranju nabavke montažne suvenirnice, izabrani podnosilac prijave se poziva da potpiše ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Ukoliko se podnosilac prijave ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja, smatraće se da je odustao od potpisivanja ugovora.

Konkurs je otvoren do 10.10.2011. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova na telefon 021/487 46 10.

Link