Kratkoročni kredit za finansiranje podsticaja izvoza pravnih lica i preduzetnika

Konkursi

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE

Oaveštenje o uslovima odobravanja kratkoročnih kredita za finansiranje podsticaja izvoza pravnih lica i preduzetnika

1. NAMENA KREDITA

Finansiranje podsticaja izvoza. Korisnik kredita ne sme smanjiti broj zaposlenih u periodu korišćenja kredita u odnosu na broj zaposlenih koji je imao u poslednjem mesecu koji prethodi mesecu podnošenja Zahteva.

Za realizaciju navedenih ciljeva planirana su sredstva u iznosu od RSD 2.775.000.000,00.

Banka realizuje odobrene kredite u saradnji sa Fondom za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Krediti nisu namenjeni za finansiranje sledećih delatnosti:

  • proizvodnje i prometa roba i usluga koja se, prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim; proizvodnje oružja i municije uključujući i sportsko naoružanje, vojnu i policijsku opremu.

2. PODNOSIOCI ZAHTEVA – MINIMALNO POTREBNI USLOVI

Registrovano sedište ili ogranak podnosioca Zahteva (pravnog lica/preduzetnika) na teritoriji AP Vojvodine; Najmanje dva godišnja finansijska izveštaja;

Adekvatan nivo poslovne aktivnosti u prethodnom periodu (nivo poslovnih prihoda u prethodnoj godini ne manji od RSD 10.000.000,00); Usklađenost Zahteva sa obimom poslovanja u prethodnoj godini (Kredit neće biti odobren u iznosu većem od 10% iznosa ostvarenog poslovnog prihoda iskazanog u poslednjem godišnjem finansijskom izveštaju podnosioca Zahteva); Poslovanje sa poslovnim i neto dobitkom;

Uredna kreditna istorija (bez iskazane docnje u izveštaju Kreditnog biroa duže od 60 dana u poslednjih šest meseci, u materijalno značajnom iznosu, RSD 10.000,00 za pravna lica, odnosno RSD 1.000,00 za preduzetnike); Najviše 15 dana blokade u poslednjih godinu dana.

3. USLOVI KREDITIRANjA

  • iznos kredita: od RSD 1.000.000,00 do RSD 50.000.000,00 sa valutnom klauzulom.
  • ročnost kredita: do 12 meseci, period mirovanja otplate kredita do 3 meseca,  klijent u toku perioda mirovanja otplate kredita plaća kamatu mesečno.
  • otplata kredita: mesečni anuiteti.
  • kamatna stopa: NKS 6,80% godišnje, fiksno, EKS od 7,60% ili NKS 7,80% godišnje, fiksno, EKS od 8,61%, u zavisnosti od boniteta klijenta i ponuđenih sredstava obezbeđenja.
  • instrumenti obezbeđenja kredita: utvrđuju se prema bonitetu podnosioca Zahteva, a u skladu sa Poslovnom politikom Banke.

5.    TROŠKOVI KREDITA

Naknada za obradu Zahteva:
–    0,5   %   od  iznosa  odobrenog  kredita,   plaća  se  jednokratno   unapred,   odnosno   minimum   RSD
5.000,00.

Naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa:
–    RSD 1.200,00 ukoliko je podnosilac Zahteva pravno lice;
–    RSD 500,00 ukoliko je podnosilac Zahteva preduzetnik i RSD 205,00 za fizičko lice – preduzetnika.

Naknada za kupovinu menice – RSD 50,00.

Naknada za izmenu uslova odobrenog kredita: 0,5% na neotplaćeni iznos glavnice kredita, odnosno minimum RSD 3.000,00.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtev za odobravanje plasmana može se preuzeti u poslovnim jedinicama RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad. Dokumentacija koja se prilaže uz Zahtev za odobravanje plasmana:

Izvod iz registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre ne stariji od 10 dana; Fotokopija Akta o osnivanju i Statuta preduzeća odnosno drugog akta kojim je uređena nadležnost organa; Overen potpis lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac) i Fotokopija Odluke o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje; Fotokopiju lične/ih karte/i lica ovlašćenih za zastupanje; Fotokopiju lične karte preduzetnika;

Fotokopija Izvoda iz poreske evidencije sa poreskim brojem (PIB); Fotokopija Odluke o razvrstavanju preduzeća o veličini (u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji);

Fotokopija kartona deponovanih potpisa kod banaka za sve otvorene poslovne račune; Potvrdu Poreske uprave o izmirenju obaveza po osnovu poreza i drugih javnih prihoda do dana podnošenja Zahteva;

Fotokopiju overenih kompletnih godišnjih računa za poslednje dve godine – 1) Bilans stanja, Bilans uspeha, Statističkih aneksa, 2) Ako postoji obaveza sastavljanja – Izveštaj o promenama na kapitalu,; Izveštaj o novčanim tokovima, Napomena uz finansijske izveštaje, Izveštaj revizora; i 3) Zaključni list; Bruto bilans sa petocifrenim računima na dan podnošenja Zahteva i Specifikacija za poslednji godišnji račun i na dan podnošenja Zahteva sledećih računa: 03x (Učešće u kapitalu i dugoročni krediti), 202 (Kupci u zemlji), 203 (Kupci u inostranstvu), 241 (Žiro račun), 433 (Dobavljači u zemlji), 434 (Dobavljači u inostranstvu), 422 (Kratkoročni krediti), 414 (Dugoročni krediti); Dokumenta kojima se dokazuje postojanje dodatnih prihoda za preduzetnike; Fotokopija overenih konsolidovanih finansijskih izveštaja ukoliko podnosilac Zahteva pripada grupi povezanih lica koja podleže zakonskoj obavezi sastavljanja istih;

Potvrda drugih poslovnih banaka o iznosu prometa i proseka dinarskih i deviznih računa za prethodnu godinu i za tekuću godinu do dana podnošenja Zahteva;

Dokumentacija o ponuđenim instrumentima obezbeđenja;

Potpisana i overena saglasnost i zahtev za izdavanje izveštaja Kreditnog biroa;

Izjava o povezanim licima;

Dokumentovani prikaz da će odobrena sredstva biti u funkciji realizacije ugovorenog izvoznog aranžmana (ugovor, predugovor); Dokumentovani prikaz o poreklu robe za pravna lica/preduzetnike koji se bave izvozom proizvoda kupljenih od neposrednih proizvođača (ugovor, faktura); OD obrazac overen od strane Poreske uprave za poslednji mesec koji prethodi mesecu podnošenja Zahteva.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom na telefon Fonda za razvoj AP Vojvodine: (021) 4830-653; 4830-659; 4830-662; faks (021) 4830-668, navedene telefone poslovnih jedinica RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad i telefone u sedištu Banke: (021) 488-4736 i 488-4662.

Zahteve je moguće podneti do iskorišćenja planiranih sredstava. Nepotpuni i neuredni Zahtevi neće biti uzeti u razmatranje.

Tekst Obaveštenja je objavljen i na sajtu Fonda za razvoj AP Vojvodine  www.vdf.org.rs i sajtu RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad  www.rbv.rs

Link