Zapis sa oznakom ‘RAZVOJNA BANKA VOJVODINE’

Kredit za finansiranje razvojnih projekata pravnih lica i preduzetnika

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE

Obaveštenje o uslovima odobravanja dugoročnih kredita za finansiranje razvojnih projekata pravnih lica i preduzetnika

1. NAMENA KREDITA

Finansiranje razvoja projekata, podsticanje privredne aktivnosti, povećanje i podizanje stepena konkurentnosti, povećanje nivoa tehničke opremljenosti, efikasnosti i efektivnosti poslovanja u sektoru proizvodnje i usluga, obezbeđenje energetske efikasnosti, stvaranje uslova za povećanje obima i intenziviranje poljoprivredne proizvodnje, povećanje izvoza i povećanje zaposlenosti. Korisnik kredita ne sme smanjiti broj zaposlenih u periodu korišćenja kredita u odnosu na broj zaposlenih koji je imao u poslednjem mesecu koji prethodi mesecu podnošenja Zahteva.

Za realizaciju navedenih ciljeva planirana su sredstva u iznosu od RSD 1.500.000.000,00.

Banka realizuje odobrene kredite u saradnji sa Fondom za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Krediti nisu namenjeni za finansiranje sledećih delatnosti:

 • organizovanje igara na sreću i lutrija i sličnih delatnosti;
 • proizvodnje i prometa roba i usluga koja se, prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim; proizvodnje oružja i municije uključujući i sportsko naoružanje, vojnu i policijsku opremu;
 • trgovina hartijama od vrednosti i trgovina valutama.

2. PODNOSIOCI ZAHTEVA – MINIMALNO POTREBNI USLOVI

Registrovano sedište ili ogranak podnosioca Zahteva (pravnog lica/preduzetnika) na teritoriji AP Vojvodine; Najmanje dva godišnja finansijska izveštaja;

Adekvatan nivo poslovne aktivnosti u prethodnom periodu (nivo poslovnih prihoda u prethodnoj godini ne manji od RSD 10.000.000,00); Pozitiva ocena sposobnosti urednog izmirivanja dugoročnih finansijskih obaveza (kredit neće biti odobren ukoliko neto dobit podnosioca Zahteva uvećana za troškove amortizacije u celosti ne pokrivaju godišnji nivo obaveza po osnovu otplate dugoročnih i srednjoročnih kredita i lizinga); Poslovanje sa neto dobitkom i poslovnim dobitkom koji u celosti pokriva neto rashode finansiranja; Uredna kreditna istorija (bez iskazane docnje u izveštaju Kreditnog biroa duže od 60 dana u poslednjih šest meseci, u materijalno značajnom iznosu, RSD 10.000,00 za pravna lica, odnosno RSD 1.000,00 za preduzetnike); Najviše 15 dana blokade u poslednjih godinu dana;

3. USLOVI KREDITIRANjA

 • iznos kredita: od RSD 1.000.000,00 do RSD 100.000.000,00 sa valutnom klauzulom.
 • ročnost kredita: do 5 godina, period mirovanja otplate kredita do 12 meseci, klijent u toku perioda mirovanja otplate kredita plaća kamatu mesečno.
 • otplata kredita: mesečno, kvartalno ili u šestomesečnim anuitetima u skladu sa delatnošću klijenta.
 • kamatna stopa: NKS 6,80% godišnje, fiksno, EKS od 7,17% ili NKS 7,80% godišnje, fiksno, EKS od 8,18%, u zavisnosti od boniteta klijenta i ponuđenih sredstava obezbeđenja.
 • instrumenti obezbeđenja kredita: utvrđuju se prema bonitetu podnosioca Zahteva, a u skladu sa Poslovnom politikom Banke.

5.    TROŠKOVI KREDITA

Naknada za obradu Zahteva:

–    1 % od iznosa odobrenog kredita, plaća se jednokratno unapred. Naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa:

–    RSD 1.200,00 ukoliko je podnosilac Zahteva pravno lice;

–    RSD 500,00 ukoliko je podnosilac Zahteva preduzetnik i RSD 205,00 za fizičko lice – preduzetnika.

Naknada za kupovinu menice – RSD 50,00.

Naknada za izmenu uslova odobrenog kredita: 0,5% na neotplaćeni iznos glavnice kredita, odnosno minimum RSD 5.000,00.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtev za odobravanje plasmana se može preuzeti u poslovnim jedinicama RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad. Dokumentacija koja se prilaže uz Zahtev za odobravanje plasmana:

Izvod iz registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre ne stariji od 10 dana; Fotokopija Akta o osnivanju i Statuta preduzeća odnosno drugog akta kojim je uređena nadležnost organa;

Overen potpis lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac) i Fotokopija Odluke o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje; Fotokopiju lične/ih karte/i lica ovlašćenih za zastupanje; Fotokopiju lične karte preduzetnika;

Fotokopija Izvoda iz poreske evidencije sa poreskim brojem (PIB); Fotokopija Odluke o razvrstavanju preduzeća o veličini (u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji);

Fotokopija kartona deponovanih potpisa kod banaka za sve otvorene poslovne račune; Potvrdu Poreske uprave o izmirenju obaveza po osnovu poreza i drugih javnih prihoda do dana podnošenja Zahteva;

Fotokopiju overenih kompletnih godišnjih računa za poslednje dve godine: 1) Bilans stanja, Bilans uspeha, Statističkih aneksa, 2) Ako postoji obaveza sastavljanja – Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o novčanim tokovima, Napomena uz finansijske izveštaje, Izveštaj revizora; i 3) Zaključni list;

Bruto bilans sa petocifrenim računima na dan podnošenja Zahteva i Specifikacija za poslednji godišnji račun i na dan podnošenja Zahteva sledećih računa: 03x (Učešće u kapitalu i dugoročni krediti), 202 (Kupci u zemlji), 203 (Kupci u inostranstvu), 241 (Žiro račun), 433 (Dobavljači u zemlji), 434 (Dobavljači u inostranstvu), 422 (Kratkoročni krediti), 414 (Dugoročni krediti);

Dokumenta kojima se verifikuje postojanje dodatnih prihoda za preduzetnike;

Fotokopija overenih konsolidovanih finansijskih izveštaja ukoliko podnosilac Zahteva pripada grupi povezanih lica koja podleže zakonskoj obavezi sastavljanja istih;

Potvrda drugih poslovnih banaka o iznosu prometa i proseka dinarskih i deviznih računa za prethodnu godinu i za tekuću godinu do dana podnošenja Zahteva; Dokumentacija o ponuđenim instrumentima obezbeđenja;

Potpisana i overena saglasnost i zahtev za izdavanje izveštaja Kreditnog biroa; Poslovni plan sa pratećom dokumentacijom; Izjava o povezanim licima;

OD obrazac overen od strane Poreske uprave za poslednji mesec koji prethodi mesecu podnošenja Zahteva.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom na telefon Fonda za razvoj AP Vojvodine: (021) 4830-653; 4830-659; 4830-662; faks (021) 4830-668, navedene telefone poslovnih jedinica RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad i telefone u sedištu Banke: (021) 488-4736 i 488-4662.

Zahteve je moguće podneti do iskorišćenja planiranih sredstava. Nepotpuni i neuredni Zahtevi neće biti uzeti u razmatranje.

Tekst Obaveštenja je objavljen i na sajtu Fonda za razvoj AP Vojvodine  www.vdf.org.rs i sajtu RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad  www.rbv.rs

Link

Kratkoročni kredit za finansiranje podsticaja izvoza pravnih lica i preduzetnika

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE

Oaveštenje o uslovima odobravanja kratkoročnih kredita za finansiranje podsticaja izvoza pravnih lica i preduzetnika

1. NAMENA KREDITA

Finansiranje podsticaja izvoza. Korisnik kredita ne sme smanjiti broj zaposlenih u periodu korišćenja kredita u odnosu na broj zaposlenih koji je imao u poslednjem mesecu koji prethodi mesecu podnošenja Zahteva.

Za realizaciju navedenih ciljeva planirana su sredstva u iznosu od RSD 2.775.000.000,00.

Banka realizuje odobrene kredite u saradnji sa Fondom za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Krediti nisu namenjeni za finansiranje sledećih delatnosti:

 • proizvodnje i prometa roba i usluga koja se, prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim; proizvodnje oružja i municije uključujući i sportsko naoružanje, vojnu i policijsku opremu.

2. PODNOSIOCI ZAHTEVA – MINIMALNO POTREBNI USLOVI

Registrovano sedište ili ogranak podnosioca Zahteva (pravnog lica/preduzetnika) na teritoriji AP Vojvodine; Najmanje dva godišnja finansijska izveštaja;

Adekvatan nivo poslovne aktivnosti u prethodnom periodu (nivo poslovnih prihoda u prethodnoj godini ne manji od RSD 10.000.000,00); Usklađenost Zahteva sa obimom poslovanja u prethodnoj godini (Kredit neće biti odobren u iznosu većem od 10% iznosa ostvarenog poslovnog prihoda iskazanog u poslednjem godišnjem finansijskom izveštaju podnosioca Zahteva); Poslovanje sa poslovnim i neto dobitkom;

Uredna kreditna istorija (bez iskazane docnje u izveštaju Kreditnog biroa duže od 60 dana u poslednjih šest meseci, u materijalno značajnom iznosu, RSD 10.000,00 za pravna lica, odnosno RSD 1.000,00 za preduzetnike); Najviše 15 dana blokade u poslednjih godinu dana.

3. USLOVI KREDITIRANjA

 • iznos kredita: od RSD 1.000.000,00 do RSD 50.000.000,00 sa valutnom klauzulom.
 • ročnost kredita: do 12 meseci, period mirovanja otplate kredita do 3 meseca,  klijent u toku perioda mirovanja otplate kredita plaća kamatu mesečno.
 • otplata kredita: mesečni anuiteti.
 • kamatna stopa: NKS 6,80% godišnje, fiksno, EKS od 7,60% ili NKS 7,80% godišnje, fiksno, EKS od 8,61%, u zavisnosti od boniteta klijenta i ponuđenih sredstava obezbeđenja.
 • instrumenti obezbeđenja kredita: utvrđuju se prema bonitetu podnosioca Zahteva, a u skladu sa Poslovnom politikom Banke.

5.    TROŠKOVI KREDITA

Naknada za obradu Zahteva:
–    0,5   %   od  iznosa  odobrenog  kredita,   plaća  se  jednokratno   unapred,   odnosno   minimum   RSD
5.000,00.

Naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa:
–    RSD 1.200,00 ukoliko je podnosilac Zahteva pravno lice;
–    RSD 500,00 ukoliko je podnosilac Zahteva preduzetnik i RSD 205,00 za fizičko lice – preduzetnika.

Naknada za kupovinu menice – RSD 50,00.

Naknada za izmenu uslova odobrenog kredita: 0,5% na neotplaćeni iznos glavnice kredita, odnosno minimum RSD 3.000,00.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtev za odobravanje plasmana može se preuzeti u poslovnim jedinicama RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad. Dokumentacija koja se prilaže uz Zahtev za odobravanje plasmana:

Izvod iz registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre ne stariji od 10 dana; Fotokopija Akta o osnivanju i Statuta preduzeća odnosno drugog akta kojim je uređena nadležnost organa; Overen potpis lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac) i Fotokopija Odluke o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje; Fotokopiju lične/ih karte/i lica ovlašćenih za zastupanje; Fotokopiju lične karte preduzetnika;

Fotokopija Izvoda iz poreske evidencije sa poreskim brojem (PIB); Fotokopija Odluke o razvrstavanju preduzeća o veličini (u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji);

Fotokopija kartona deponovanih potpisa kod banaka za sve otvorene poslovne račune; Potvrdu Poreske uprave o izmirenju obaveza po osnovu poreza i drugih javnih prihoda do dana podnošenja Zahteva;

Fotokopiju overenih kompletnih godišnjih računa za poslednje dve godine – 1) Bilans stanja, Bilans uspeha, Statističkih aneksa, 2) Ako postoji obaveza sastavljanja – Izveštaj o promenama na kapitalu,; Izveštaj o novčanim tokovima, Napomena uz finansijske izveštaje, Izveštaj revizora; i 3) Zaključni list; Bruto bilans sa petocifrenim računima na dan podnošenja Zahteva i Specifikacija za poslednji godišnji račun i na dan podnošenja Zahteva sledećih računa: 03x (Učešće u kapitalu i dugoročni krediti), 202 (Kupci u zemlji), 203 (Kupci u inostranstvu), 241 (Žiro račun), 433 (Dobavljači u zemlji), 434 (Dobavljači u inostranstvu), 422 (Kratkoročni krediti), 414 (Dugoročni krediti); Dokumenta kojima se dokazuje postojanje dodatnih prihoda za preduzetnike; Fotokopija overenih konsolidovanih finansijskih izveštaja ukoliko podnosilac Zahteva pripada grupi povezanih lica koja podleže zakonskoj obavezi sastavljanja istih;

Potvrda drugih poslovnih banaka o iznosu prometa i proseka dinarskih i deviznih računa za prethodnu godinu i za tekuću godinu do dana podnošenja Zahteva;

Dokumentacija o ponuđenim instrumentima obezbeđenja;

Potpisana i overena saglasnost i zahtev za izdavanje izveštaja Kreditnog biroa;

Izjava o povezanim licima;

Dokumentovani prikaz da će odobrena sredstva biti u funkciji realizacije ugovorenog izvoznog aranžmana (ugovor, predugovor); Dokumentovani prikaz o poreklu robe za pravna lica/preduzetnike koji se bave izvozom proizvoda kupljenih od neposrednih proizvođača (ugovor, faktura); OD obrazac overen od strane Poreske uprave za poslednji mesec koji prethodi mesecu podnošenja Zahteva.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom na telefon Fonda za razvoj AP Vojvodine: (021) 4830-653; 4830-659; 4830-662; faks (021) 4830-668, navedene telefone poslovnih jedinica RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad i telefone u sedištu Banke: (021) 488-4736 i 488-4662.

Zahteve je moguće podneti do iskorišćenja planiranih sredstava. Nepotpuni i neuredni Zahtevi neće biti uzeti u razmatranje.

Tekst Obaveštenja je objavljen i na sajtu Fonda za razvoj AP Vojvodine  www.vdf.org.rs i sajtu RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad  www.rbv.rs

Link

Kredit za finansiranje izgradnje, adaptacije i opremanja skladišnih kapaciteta oblasti poljoprivredno – prehrambene proizvodnje

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE

Obaveštenje o uslovima odobravanja dugoročnih kredita za finansiranje izgradnje, adaptacije i opremanja skladišnih kapaciteta oblasti poljoprivredno – prehrambene proizvodnje

1.    NAMENA KREDITA

Dugoročno finansiranje izgradnje novih i adaptacije postojećih objekata namenjenih skladištenju, kao i za opremanje objekata navedene namene nabavkom nove opreme, a odobravaće se i realizovati na osnovu priložene tražene dokumentacije.

Sredstva po ovom kreditu nisu namenjena za kupovinu zemljišta.

Za realizaciju navedenih ciljeva planirana su sredstva u iznosu od RSD 600.000.000,00.

Banka realizuje odobrene kredite u saradnji sa Fondom za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine.

2. KORISNICI KREDITA

Pravo učešća imaju: pravna lica, preduzetnici i zemljoradničke zadruge.

3. PODNOSIOCI ZAHTEVA – MINIMALNO POTREBNI USLOVI

Registrovano sedište ili ogranak podnosioca Zahteva (pravnog lica/preduzetnika) na teritoriji AP Vojvodine; Najmanje dva godišnja finansijska izveštaja;

Adekvatan nivo poslovne aktivnosti u prethodnom periodu (nivo poslovnih prihoda u prethodnoj godini ne manji od RSD 10.000.000,00); Pozitiva ocena sposobnosti urednog izmirivanja dugoročnih finansijskih obaveza (kredit neće biti odobren ukoliko neto dobit podnosioca Zahteva uvećana za troškove amortizacije u celosti ne pokrivaju godišnji nivo obaveza po osnovu otplate dugoročnih i srednjoročnih kredita i lizinga); Poslovanje sa neto dobitkom i poslovnim dobitkom koji u celosti pokriva neto rashode finansiranja; Uredna kreditna istorija (bez iskazane docnje u izveštaju Kreditnog biroa duže od 60 dana u poslednjih šest meseci, u materijalno značajnom iznosu, RSD 10.000,00 za pravna lica, odnosno RSD 1.000,00 za preduzetnike); Najviše 15 dana blokade u poslednjih godinu dana.

4. USLOVI KREDITIRANjA

 • iznos kredita: od RSD 1.000.000,00 do RSD 50.000.000,00 sa valutnom klauzulom.
 • ročnost kredita: do 5 godina, period mirovanja otplate kredita do 12 meseci,
 • klijent u toku perioda mirovanja otplate kredita plaća kamatu mesečno.
 • otplata kredita: mesečno, kvartalno ili u šestomesečnim anuitetima u skladu sa delatnošću klijenta.
 • kamatna stopa: NKS 6,80% godišnje, fiksno, EKS od 7,17% ili NKS 7,80% godišnje, fiksno, EKS od 8,18%, u zavisnosti od boniteta klijenta i ponuđenih sredstava obezbeđenja.
 • instrumenti obezbeđenja kredita: utvrđuju se prema bonitetu podnosioca Zahteva, a u skladu sa Poslovnom politikom Banke.

6.    TROŠKOVI KREDITA

 • Naknada za obradu Zahteva: –    1 % od iznosa odobrenog kredita, plaća se jednokratno unapred.
 • Naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa: –    RSD 1.200,00 ukoliko je podnosilac Zahteva pravno lice;  –    RSD 500,00 ukoliko je podnosilac Zahteva preduzetnik i RSD 205,00 za fizičko lice – preduzetnika.
 • Naknada za kupovinu menice – RSD 50,00.
 • Naknada za izmenu uslova odobrenog kredita: 0,5% na neotplaćeni iznos glavnice kredita, odnosno minimum RSD 5.000,00.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • Zahtev za odobravanje plasmana se može preuzeti u poslovnim jedinicama RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad. Dokumentacija koja se prilaže uz Zahtev za odobravanje plasmana:
 • Izvod iz registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre ne stariji od 10 dana;
 • Fotokopija Akta o osnivanju i Statuta preduzeća odnosno drugog akta kojim je uređena nadležnost organa;
 • Overen potpis lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac) i Fotokopija Odluke o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje;
 • Fotokopiju lične/ih karte/i lica ovlašćenih za zastupanje;
 • Fotokopiju lične karte preduzetnika;
 • Fotokopija Izvoda iz poreske evidencije sa poreskim brojem (PIB);
 • Fotokopija Odluke o razvrstavanju preduzeća o veličini (u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji);
 • Fotokopija kartona deponovanih potpisa kod banaka za sve otvorene poslovne račune; Potvrdu Poreske uprave o izmirenju obaveza po osnovu poreza i drugih javnih prihoda do dana podnošenja Zahteva;
 • Fotokopiju overenih kompletnih godišnjih računa za poslednje dve godine – 1) Bilans stanja, Bilans uspeha, Statističkih aneksa, 2) Ako postoji obaveza sastavljanja – Izveštaj o promenama na kapitalu,;
 • Izveštaj o novčanim tokovima, Napomena uz finansijske izveštaje, Izveštaj revizora; i 3) Zaključni list; Bruto bilans sa petocifrenim računima na dan podnošenja Zahteva i Specifikacija za poslednji
 • godišnji račun i na dan podnošenja Zahteva sledećih računa: 03x (Učešće u kapitalu i dugoročni krediti), 202 (Kupci u zemlji), 203 (Kupci u inostranstvu), 241 (Žiro račun), 433 (Dobavljači u zemlji), 434 (Dobavljači u inostranstvu), 422 (Kratkoročni krediti), 414 (Dugoročni krediti); Dokumenta kojima se verifikuje postojanje dodatnih prihoda za preduzetnike;
 • Fotokopija overenih konsolidovanih finansijskih izveštaja ukoliko podnosilac Zahteva pripada grupi povezanih lica koja podleže zakonskoj obavezi sastavljanja istih;
 • Potvrda drugih poslovnih banaka o iznosu prometa i proseka dinarskih i deviznih računa za prethodnu godinu i za tekuću godinu do dana podnošenja Zahteva;
 • Dokumentacija o ponuđenim instrumentima obezbeđenja;
 • Potpisana i overena saglasnost i zahtev za izdavanje izveštaja Kreditnog biroa; Predračun sa specifikacijom radova i opreme na izgradnji, adaptaciji i opremanju skladišnih kapaciteta;
 • Kod izgradnje i adaptacije skladišnih objekata – lokacijsku dozvolu i građevinsku dozvolu, odnosno potvrdu o podnetom zahtevu za izdavanje građevinske dozvole, izdate od strane nadležnog organa uprave; Potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava (pravna lica i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti poljoprivredne proizvodnje) sa aktivnim statusom gazdinstva; Poslovni plan sa pratećom dokumentacijom; Izjava o povezanim licima;
 • OD obrazac overen od strane Poreske uprave za poslednji mesec koji prethodi mesecu podnošenja Zahteva;

Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom na telefon Fonda za razvoj AP Vojvodine: (021) 4830-653; 4830-659; 4830-662; faks (021) 4830-668, navedene telefone poslovnih jedinica RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad i telefone u sedištu Banke: (021) 488-4736 i 488-4662.

Zahtev se može podneti do iskorišćenja planiranih sredstava. Nepotpuni i neuredni Zahtevi neće biti uzeti u razmatranje.

Tekst Obaveštenja je objavljen i na sajtu Fonda za razvoj AP Vojvodine  www.vdf.org.rs i sajtu RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad  www.rbv.rs

Link

Kredit za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

RAZVOJNA BANKA VOJVODINE

Obavestenje o uslovima odobravanja dugoročnih kredita za finansiranje fizičkih lica nosilaca  registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava za kupovinu zemljišta u cilju ukrupnjavanja poljoprivrednih poseda

1. NAMENA KREDITA

Finansiranje fizičkih lica nosilaca registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, u smislu podrške razvojnim projektima u poljoprivredi, radi kupovine zemljišta do 10 ha, sa ciljem ukrupnjavanja porodičnih poljoprivrednih gazdinstava.

Za realizaciju navedenih ciljeva planirana su sredstva u iznosu od RSD 500.000.000,00.

Banka realizuje odobrene kredite u saradnji sa Fondom za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine.

2. PODNOSIOCI ZAHTEVA – MINIMALNO POTREBNI USLOVI

Prebivalište fizičkog lica – nosioca registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, Otvoren namenski tekući račun u RAZVOJNOJ BANCI VOJVODINE a.d. Novi Sad,

Manje od 70 godina života na dan otplate poslednjeg anuiteta, Manje od 30 ha poljoprivrednog zemljišta u sopstvenom vlasništvu.

3.    USLOVI KREDITIRANjA

 • iznos kredita: do RSD 7.000.000,00 sa valutnom klauzulom.
 • ročnost kredita: do 7 godina, od dospeća prvog anuiteta.
 • otplata kredita: u jednakim polugodišnjim anuitetima.

Prvi anuitet dospeva za plaćanje 15.12.2011. godine, a ostali svakog 15.06. i 15.12. u godini. Banka od dana puštanja kredita u korišćenje do 15.12.2011. godine obračunava interkalarnu kamatu i navedenog datuma istu pripisuje kreditu. Otplata anuiteta (glavnica i kamata) vrši se u dinarskoj protivvrednosti EUR primenom zvaničnog srednjeg kursa NBS na dan plaćanja dospelog anuiteta.

 • kamatna stopa: NKS 7,95% godišnje, fiksno, EKS od 8,09%.
 • instrumenti obezbeđenja kredita:

–    3 blanko sopstvene menice korisnika kredita za Banku, sa klauzulom „bez protesta“;
–    hipoteka 1. reda na poljoprivrednom zemljištu prihvatljiva za Banku i/ili neopoziva, bezuslovna garancija Garancijskog fonda APV plativa na prvi poziv.

4.    TROŠKOVI KREDITA

Naknada za obradu Zahteva:

–    0,5 % od iznosa odobrenog kredita, plaća se jednokratno
–    unapred. Naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa:
– RSD 205,00 za podnosioca Zahteva. Naknada za kupovinu menice – RSD 50,00.

Korisnik kredita snosi sve troškove u vezi sa zasnivanjem i realizacijom instrumenata obezbeđenja.

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • Zahtev za odobravanje kredita se može preuzeti u poslovnim jedinicama RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad. Dokumentacija koja se prilaže uz Zahtev za odobravanje kredita:
 • Predugovor, odnosno ugovor o kupoprodaji poljoprivrednog zemljišta; Dokaz o otvorenom računu kod RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad i prijavi tog računa
 • Upravi za agrarna plaćanja kao namenskog tekućeg računa registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; Fotokopiju Potvrde o izvršenoj registraciji porodičnog poljoprivrednog gazdinstva izdatu od strane
 • Ministarstva finansija RS sa BPG legitimacijom;
 • Dokaz o registrovanoj setvenoj strukturi kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS; Fotokopiju potvrde da je izvršeno obavezno obnavljanje registracije gazdinstva;
 • Rešenje o poreskom zaduženju u posledih 12 meseci – na katastarski prihod/stvarni prihod/imovinu; Potvrdu Poreske uprave da su izmirene sve poreske obaveze podnosioca Zahteva do dana podnošenja Zahteva; Fotokopije ličnih karata korisnika kredita i članova domaćinstva (obe strane);
 • Potvrda o prihodima članova domaćinstva; Izjava o povezanim licima (obrazac Banke);
 • Potpisana i overena saglasnost i zahtev za izdavanje izveštaja Kreditnog biroa; Potvrde drugih poslovnih banaka o iznosu prometa i proseka dinarskih i deviznih računa za prethodnu godinu i za tekuću godinu do dana podnošenja Zahteva.

Zahteve je moguće podneti do iskorišćenja planiranih sredstava, a najkasnije do 31.10.2011. godine.