Dugoročno kreditiranje razvojnih programa u oblasti poljoprivrede

Konkursi

FOND ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Konkurs za dugoročno kreditiranje razvojnih programa
u oblasti poljoprivrede na teritoriji ap vojvodine u 2011. godini

1. CILjEVI DODELE SREDSTAVA
Osnovni ciljevi dodele kredita su obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške razvoja i unapređenja sektora poljoprivrede putem povećanja nivoa tehničke opremljenosti, povećanja obima i inteziviranja poljoprivredne proizvodnje, podizanje stepena konkurentnosti i zaštite životne sredine.

2. NAMENA SREDSTAVA
Po ovom konkursu krediti će se dodeljivati u oblasti poljoprivrede za finansiranje:
–    nabavke poljoprivredne mehanizacije, opreme, kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu i matičnog jata, višegodišnjih zasada voća, vinove loze i ostalih višegodišnjih zasada, nabavku opreme za povećanje kapaciteta i osavremenjavanje linija za preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda, nabavke opreme za zaštićeni prostor
–    uvođenja sertifikacije
–    izgradnje i rekonstrukcije sistema za navodnjavanje
–    izgradnje, adaptacije i opremanja skladišnih kapaciteta
–    izgradnje i adaptacije građevinskih objekata za stočarsku proizvodnju u cilju zaštite životne sredine i ispunjenja standarda u oblasti poljoprivredne proizvodnje.
Sredstva po ovom konkursu nisu namenjena za kupovinu građevinskih objekata, zemljišta i za obrtna sredstva.

3. Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine.

4. USLOVI KREDITIRANjA
•    mogući odobreni iznos kredita: od 200.000,00  do 10.000.000,00 dinara
•    sopstveno učešće: najmanje 50% predračunske vrednosti predmeta kreditiranja ili najmanje 50%  predračunske vrednosti ukupne investicije (bez obrtnih sredstava)
•    rok vraćanja kredita: 5 godina u okviru kojih je obuhvaćen period mirovanja otplate kredita u trajanju od:
–    24 meseca za finansiranje nabavke kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu i za finansiranje programa u oblasti voćarstva i vinogradarstva i zasnivanja ostalih višegodišnjih zasada
–    12 meseci za finansiranje  ostalih namena.
U periodu mirovanja otplate kredita obračunava se interkalarna kamata u visini ugovorene kamatne stope i pripisuje osnovnom dugu.

•    primena valutne klauzule
•    kamatna stopa:
–    2,8% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom ili avaliranim menicama
–    4,2% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom
•    anuiteti se obračunavaju i plaćaju kvartalno
•    instrumenti obezbeđenja kredita:
•    garancija poslovne banke ili
•    menice avalirane od strane poslovne banke ili
•    založno pravo prvog reda na nepokretnostima, i to:
–    založno pravo prvog reda na građevinskim objektima u korist Fonda u 2,5 puta većoj vrednosti od odobrenog iznosa kredita, kojim se mogu obezbediti krediti u iznosu od  1.000.000,00 dinara i nižem iznosu
ili
–    založno pravo prvog reda na poljoprivrednom zemljištu u privatnoj svojini, svojini privrednih društava ili zadružnoj svojini (zadružna svojina u skladu sa članom 49. Zakona o zadrugama) u korist Fonda, u 1,5 puta većoj vrednosti od odobrenog iznosa kredita, kojim se mogu obezbediti krediti u iznosu od 5.000.000,00 dinara i nižem iznosu.

Krediti u iznosu višem od 5.000.000,00 dinara obezbeđuju se isključivo garancijom poslovne banke ili  menicama avaliranim od strane poslovne banke.

5. PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA DODELU SREDSTAVA
Učesnici konkursa za dodelu sredstava preuzimaju zahteve i obrasce i podnose kreditnu dokumentaciju u jednoj od opštinskih kancelarija Fonda po uplatama:
1.    naknade za obradu kreditnog zahteva u iznosu od 3.000,00 dinara
2.    naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa u iznosu od 205,00 dinara
Navedene uplate potrebno je izvršiti na račun Fonda broj 335-9776-24.

5.1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Učesnici konkursa podnose sledeću dokumentaciju:
1.    Popunjeni obrazac zahteva sa dokazom o uplati navedenih troškova
2.    Popunjenu i potpisanu saglasnost za povlačenje izveštaja Kreditnog biroa
3.    Popunjen i potpisan obrazac upitnika za finansijsku analizu
Ukoliko će nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava svojim kreditom učestvovati u zajedničkoj investiciji više udruženih nosioca gazdinstava, pored navedenog obrasca, koji dostavljaju pojedinačno, dostavljaju i Poslovni plan za zajedničku investiciju, urađen po metodologiji Fonda.
Metodologija Fonda za izradu Poslovnog plana preuzima se u opštinskoj kancelariji Fonda.
4.    Potvrdu o upisu poljoprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava i izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava-struktura biljne proizvodnje i stočnog fonda
5.    Fotokopiju lične karte nosioca poljoprivrednog gazdinstva
6.    Broj tekućeg računa i potvrdu poslovne banke o prosečnom stanju i prometu na računu gazdinstva u prethodnih godinu dana
7.    Fotokopije saobraćajne dozvole za mehanizaciju
8.    Fotokopije ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta
9.    Predračun predmeta kreditiranja
10.    Kod izgradnje i adaptacije građevinskih objekata – lokacijsku dozvolu i građevinsku dozvolu, odnosno potvrdu o podnetom zahtevu za izdavanje građevinske dozvole, izdate od strane nadležnog organa uprave i dokumentaciju sa predmerom i predračunom radova na izgradnji/adaptaciji objekata
11.    Dokaz o unetih 50%  predračunske vrednosti investicije (bez obrtnih sredstava)
–    račune o izvršenim ulaganjima uz dokumentaciju o izvršenom  plaćanju (izvodi sa tekućeg računa  na kojima su evidentirana plaćanja) ili
–    procenu vrednosti sa naznačenim periodom izvršenih ulaganja ovlašćenog procenitelja.
Navedena ulaganja moraju biti u okviru investicije koja se finansira traženim kreditom i moraju biti izvršena u poslednjih godinu dana.
Tražioci kredita koji će svoje učešće ostvariti putem plaćanja najmanje 50% predračunske  vrednosti predmeta kreditiranja, nisu u obavezi dostavljanja dokumentacije pod ovom tačkom.
12.    Fotokopije poslednjih izdatih rešenja nadležnih organa o utvrđenim obavezama po osnovu javnih prihoda
13.    Potvrde nadležnih organa o izmirenosti obaveza po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda, ne starije od 30 dana.

14.    Dokumentaciju za obezbeđenje kredita:
Hipoteka:
–    Izvod iz zemljišnih knjiga ili katastra za nepokretnosti koje su predmet hipoteke, ne stariji od 30 dana.
Nakon završene ocene kreditnog zahteva od strane Fonda potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju za uspostavljanje hipoteke:
–    Procenu tržišne vrednosti nepokretnosti od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijom ponuđene nepokretnosti (građevinskog objekta, voćnjaka ili vinograda)
–    Fotokopiju lične karte vlasnika i supružnika svih vlasnika nepokretnosti
–    Potvrda o izdavanju vinkulirane polise osiguranja višegodišnjih zasada (voćnjaka ili vinograda) u korist Fonda, ukoliko su zasadi obuhvaćeni procenom zemljišta koje je predmet hipoteke.
Bankarska garancija ili avalirane menice:
–    Pismo o namerama izdavanja garancije, odnosno avaliranja menica od strane poslovne banke.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja planiranih sredstava.

Lokalne opštinske kancelarije neće primati zahteve:
–     koji su podneti nakon iskorišćenja planiranih sredstava
–    čija dokumentacija nije kompletna.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u opštinskim  kancelarijama Fonda i u Fondu za  razvoj AP Vojvodine u Novom Sadu, Hajduk Veljkova 11.

Link