Zapis sa oznakom ‘FOND ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE’

Konkurs za dugoročno finansiranje podsticaja izvozno orijentisane proizvodnje

FOND ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Konkurs za dugoročno finansiranje podsticaja izvozno orijentisane proizvodnje

1. CILjEVI DODELE SREDSTAVA

Osnovni cilj dodele sredstva je stvaranje uslova za podsticanje i privlačenje stranih investicija i ulaganja u pokretanje proizvodnje kroz upošljavanje postojećih kapaciteta, izgradnju novih proizvodnih pogona i otvaranje novih radnih mesta radi povećanja privredne aktivnosti i zaposlenosti u AP Vojvodini, podizanja stepena konkurentnosti i povećanja izvoza.

2. NAMENA SREDSTAVA

Po ovom konkursu krediti će se odobravati za kupovinu zemljišta radi izgradnje i izgradnju novih proizvodnih kapaciteta, kupovinu i rekonstrukciju postojećih proizvodnih kapaciteta i njihovo opremanje.

Pravo učešća imaju pravna lica – privredna društva koja ispunjavaju sledeće uslove:
–    da su registrovana kod Agencije za privredne registre Republike Srbije,
–    da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine i kod kojih se sedište matičnog preduzeća nalazi van teritorije Republike Srbije
–    da su sa većinskim privatnim kapitalom – kapitalom matičnog preduzeća.

Finansirani projekti moraju biti realizovani na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstva za finansiranje programa po ovom konkursu nisu namenjena za finansiranje proizvodnje i prometa roba i usluga koja se, prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim.

3. USLOVI KREDITIRANjA

 • mogući odobreni iznos kredita: do 50.000.000,00 dinara
 • sopstveno učešće: najmanje 50% predračunske vrednosti predmeta kreditiranja ili najmanje 50% predračunske vrednosti ukupne investicije (bez obrtnih sredstava)
 •  rok vraćanja kredita: pet godina u okviru kojih je obuhvaćen period mirovanja otplate kredita od 12 meseci.

U periodu mirovanja kredita obračunava se interkalarna kamata u visini ugovorene kamatne stope i pripisuje osnovnom dugu.

 • primena valutne klauzule
 • kamatna stopa: 2,8% na godišnjem nivou
 • anuiteti se obračunavaju i plaćaju kvartalno
 • instrumenti obezbeđenja kredita

–    garancija poslovne banke ili
–    menice avalirane od strane poslovne banke.
Pored navedenih instrumenata obezbeđenja, obaveza korisnika je da dostavi i odgovarajući (ugovoreni) broj blanko sopstvenih menica.

4. PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA DODELU SREDSTAVA

Podnosioci zahteva po ovom konkursu preuzimaju obrasce zahteva i saglasnosti i predaju kreditnu dokumentaciju u Fondu za razvoj AP Vojvodine, Novi Sad, Hajduk Veljkova 11, po izvršenim uplatama:
1.    naknade za obradu kreditnog zahteva u iznosu od 10.000,00 dinara
2.    naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa: 1.200,00 dinara.
Navedene uplate potrebno je izvršiti na račun Fonda broj 335-9776-24.

4.1.  POTREBNA DOKUMENTACIJA

1.    Popunjen obrazac zahteva sa dokazom o uplati navedenih iznosa
2.    Popunjen obrazac saglasnosti za povlačenje izveštaja Kreditnog biroa
3.    Poslovni plan urađen po metodologiji Fonda ili studija opravdanosti investicije. Metodologija za izradu poslovnog plana preuzima se u Fondu za razvoj AP Vojvodine ili sa internet prezentacije Fonda, www.vdf.org.rs.
Investitor koji je korisnik kredita po ovom konkursu u obavezi je da zaposli najmanje onaj broj radnika koji je naveden u poslovnom planu, odnosno studiji.
4.    Predračun predmeta kreditiranja
5.    Kod kupovine zemljišta ugovor o kupovini zemljišta
6.    Kod izgradnje ili rekonstrukcije građevinskih objekata – lokacijska i građevinska dozvola, odnosno potvrda o podnetom zahtevu za izdavanje građevinske dozvole, izdate od strane nadležnog organa uprave i dokumentaciju sa predmerom i predračunom radova na izgradnji-rekonstrukciji objekata.
7.    Fotokopija osnivačkog akta
8.    Rešenje o upisu pravnog lica u registar Agencije za privredne registre
9.    Rešenje o utvrđivanju poreskog identifikacionog broja – PIB
10.    Potvrde poslovnih banaka o prosečnom stanju i prometu na računu u prethodnih šest meseci, odnosno za period poslovanja
11.    Fotokopije finansijskih izveštaja matičnog preduzeća za prethodne tri poslovne godine sa prevodom na srpski jezik, overenim od strane sudskog tumača
12.    Dokaz o unetih 50% predračunske vrednosti investicije (bez obrtnih sredstava)
–    dokumentaciju o izvršenim ulaganjima matičnog preduzeća ili partnera
–    račune i dokumentaciju o izvršenom plaćanju (izvodi sa tekućih računa na kojima su evidentirana plaćanja).
Navedena ulaganja moraju biti u okviru investicije koja se finansira traženim kreditom i moraju biti izvršena u poslednjih godinu dana.
Podnosioci zahteva koji će svoje učešće ostvariti putem plaćanja najmanje 50% predračunske vrednosti predmeta kreditiranja, nisu u obavezi dostavljanja dokumentacije navedene pod ovom tačkom.
13.    Dokumentacija za obezbeđenje kredita
–    Pismo o namerama izdavanja garancije, odnosno avaliranja menica od strane poslovne banke.

Prioritet u dodeli sredstava imaju podnosioci zahteva:
–    koji realizacijom projekta omogućuju zapošljavanje većeg broja radnika
–    koji u strukturi planiranih prihoda iskazuju veći udeo prihoda od izvoza
–    čiji projekat se realizuje na teritoriji nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja planiranih sredstava.

Fond slobodno odlučuje o odobrenju kredita.

Fond zadržava diskreciono pravo da, u cilju očuvanja sredstava Fonda, odobri ili ne odobri traženi kredit i nije u obavezi da u slučaju neodobrenja kredita daje obrazloženje podnosiocu kreditnog zahteva.

Usmene informacije koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Konkursu ne obavezuju Fond.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Fondu za razvoj AP Vojvodine, Novi Sad, Hajduk Veljkova 11,  tel: 021/4830-656; faks 021/4830-668; e-mail: sonja.jovic@vdf.org.rs .

Link

Dugoročno kreditiranje razvojnih programa u oblasti poljoprivrede

FOND ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Konkurs za dugoročno kreditiranje razvojnih programa
u oblasti poljoprivrede na teritoriji ap vojvodine u 2011. godini

1. CILjEVI DODELE SREDSTAVA
Osnovni ciljevi dodele kredita su obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške razvoja i unapređenja sektora poljoprivrede putem povećanja nivoa tehničke opremljenosti, povećanja obima i inteziviranja poljoprivredne proizvodnje, podizanje stepena konkurentnosti i zaštite životne sredine.

2. NAMENA SREDSTAVA
Po ovom konkursu krediti će se dodeljivati u oblasti poljoprivrede za finansiranje:
–    nabavke poljoprivredne mehanizacije, opreme, kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu i matičnog jata, višegodišnjih zasada voća, vinove loze i ostalih višegodišnjih zasada, nabavku opreme za povećanje kapaciteta i osavremenjavanje linija za preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda, nabavke opreme za zaštićeni prostor
–    uvođenja sertifikacije
–    izgradnje i rekonstrukcije sistema za navodnjavanje
–    izgradnje, adaptacije i opremanja skladišnih kapaciteta
–    izgradnje i adaptacije građevinskih objekata za stočarsku proizvodnju u cilju zaštite životne sredine i ispunjenja standarda u oblasti poljoprivredne proizvodnje.
Sredstva po ovom konkursu nisu namenjena za kupovinu građevinskih objekata, zemljišta i za obrtna sredstva.

3. Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine.

4. USLOVI KREDITIRANjA
•    mogući odobreni iznos kredita: od 200.000,00  do 10.000.000,00 dinara
•    sopstveno učešće: najmanje 50% predračunske vrednosti predmeta kreditiranja ili najmanje 50%  predračunske vrednosti ukupne investicije (bez obrtnih sredstava)
•    rok vraćanja kredita: 5 godina u okviru kojih je obuhvaćen period mirovanja otplate kredita u trajanju od:
–    24 meseca za finansiranje nabavke kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu i za finansiranje programa u oblasti voćarstva i vinogradarstva i zasnivanja ostalih višegodišnjih zasada
–    12 meseci za finansiranje  ostalih namena.
U periodu mirovanja otplate kredita obračunava se interkalarna kamata u visini ugovorene kamatne stope i pripisuje osnovnom dugu.

•    primena valutne klauzule
•    kamatna stopa:
–    2,8% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom ili avaliranim menicama
–    4,2% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom
•    anuiteti se obračunavaju i plaćaju kvartalno
•    instrumenti obezbeđenja kredita:
•    garancija poslovne banke ili
•    menice avalirane od strane poslovne banke ili
•    založno pravo prvog reda na nepokretnostima, i to:
–    založno pravo prvog reda na građevinskim objektima u korist Fonda u 2,5 puta većoj vrednosti od odobrenog iznosa kredita, kojim se mogu obezbediti krediti u iznosu od  1.000.000,00 dinara i nižem iznosu
ili
–    založno pravo prvog reda na poljoprivrednom zemljištu u privatnoj svojini, svojini privrednih društava ili zadružnoj svojini (zadružna svojina u skladu sa članom 49. Zakona o zadrugama) u korist Fonda, u 1,5 puta većoj vrednosti od odobrenog iznosa kredita, kojim se mogu obezbediti krediti u iznosu od 5.000.000,00 dinara i nižem iznosu.

Krediti u iznosu višem od 5.000.000,00 dinara obezbeđuju se isključivo garancijom poslovne banke ili  menicama avaliranim od strane poslovne banke.

5. PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA DODELU SREDSTAVA
Učesnici konkursa za dodelu sredstava preuzimaju zahteve i obrasce i podnose kreditnu dokumentaciju u jednoj od opštinskih kancelarija Fonda po uplatama:
1.    naknade za obradu kreditnog zahteva u iznosu od 3.000,00 dinara
2.    naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa u iznosu od 205,00 dinara
Navedene uplate potrebno je izvršiti na račun Fonda broj 335-9776-24.

5.1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Učesnici konkursa podnose sledeću dokumentaciju:
1.    Popunjeni obrazac zahteva sa dokazom o uplati navedenih troškova
2.    Popunjenu i potpisanu saglasnost za povlačenje izveštaja Kreditnog biroa
3.    Popunjen i potpisan obrazac upitnika za finansijsku analizu
Ukoliko će nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava svojim kreditom učestvovati u zajedničkoj investiciji više udruženih nosioca gazdinstava, pored navedenog obrasca, koji dostavljaju pojedinačno, dostavljaju i Poslovni plan za zajedničku investiciju, urađen po metodologiji Fonda.
Metodologija Fonda za izradu Poslovnog plana preuzima se u opštinskoj kancelariji Fonda.
4.    Potvrdu o upisu poljoprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava i izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava-struktura biljne proizvodnje i stočnog fonda
5.    Fotokopiju lične karte nosioca poljoprivrednog gazdinstva
6.    Broj tekućeg računa i potvrdu poslovne banke o prosečnom stanju i prometu na računu gazdinstva u prethodnih godinu dana
7.    Fotokopije saobraćajne dozvole za mehanizaciju
8.    Fotokopije ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta
9.    Predračun predmeta kreditiranja
10.    Kod izgradnje i adaptacije građevinskih objekata – lokacijsku dozvolu i građevinsku dozvolu, odnosno potvrdu o podnetom zahtevu za izdavanje građevinske dozvole, izdate od strane nadležnog organa uprave i dokumentaciju sa predmerom i predračunom radova na izgradnji/adaptaciji objekata
11.    Dokaz o unetih 50%  predračunske vrednosti investicije (bez obrtnih sredstava)
–    račune o izvršenim ulaganjima uz dokumentaciju o izvršenom  plaćanju (izvodi sa tekućeg računa  na kojima su evidentirana plaćanja) ili
–    procenu vrednosti sa naznačenim periodom izvršenih ulaganja ovlašćenog procenitelja.
Navedena ulaganja moraju biti u okviru investicije koja se finansira traženim kreditom i moraju biti izvršena u poslednjih godinu dana.
Tražioci kredita koji će svoje učešće ostvariti putem plaćanja najmanje 50% predračunske  vrednosti predmeta kreditiranja, nisu u obavezi dostavljanja dokumentacije pod ovom tačkom.
12.    Fotokopije poslednjih izdatih rešenja nadležnih organa o utvrđenim obavezama po osnovu javnih prihoda
13.    Potvrde nadležnih organa o izmirenosti obaveza po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda, ne starije od 30 dana.

14.    Dokumentaciju za obezbeđenje kredita:
Hipoteka:
–    Izvod iz zemljišnih knjiga ili katastra za nepokretnosti koje su predmet hipoteke, ne stariji od 30 dana.
Nakon završene ocene kreditnog zahteva od strane Fonda potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju za uspostavljanje hipoteke:
–    Procenu tržišne vrednosti nepokretnosti od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijom ponuđene nepokretnosti (građevinskog objekta, voćnjaka ili vinograda)
–    Fotokopiju lične karte vlasnika i supružnika svih vlasnika nepokretnosti
–    Potvrda o izdavanju vinkulirane polise osiguranja višegodišnjih zasada (voćnjaka ili vinograda) u korist Fonda, ukoliko su zasadi obuhvaćeni procenom zemljišta koje je predmet hipoteke.
Bankarska garancija ili avalirane menice:
–    Pismo o namerama izdavanja garancije, odnosno avaliranja menica od strane poslovne banke.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja planiranih sredstava.

Lokalne opštinske kancelarije neće primati zahteve:
–     koji su podneti nakon iskorišćenja planiranih sredstava
–    čija dokumentacija nije kompletna.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u opštinskim  kancelarijama Fonda i u Fondu za  razvoj AP Vojvodine u Novom Sadu, Hajduk Veljkova 11.

Link

Kratkoročno kreditiranje predfinansiranja realizacije projekata

FOND ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Konkurs za kratkoročno kreditiranje predfinansiranja realizacije projekata u okviru instrumenta predpristupne pomoći Evropske unije – IPA

1. CILjEVI DODELE SREDSTAVA

Osnovni cilj dodele sredstava je obezbeđenje finansijske podrške radi povećanja efikasnosti realizacije projekata odobrenih u okviru IPA programa Evropske unije kod kojih se finansiranje realizacije projekata sprovodi uz primenu predfinansiranja.

2. NAMENA SREDSTAVA

Po ovom konkursu krediti će se odobravati lokalnim samoupravama –  gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine i institucijama osnovanim od strane Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, koja su zaključila ugovore o realizaciji projekata po IPA programu i započela njihovu implementaciju.

Krediti će se odobravati za realizaciju projekata koji se odnose na unapređenje infrastrukture, zaštite životne sredine i aktivnosti institucija kulture.

3. USLOVI KREDITIRANjA

 • mogući odobreni iznos kredita: do 15% ukupnog budžeta projekta
 • rok vraćanja kredita: do 12 meseci
 • primena valutne klauzule
 • kamatna stopa: 3% na godišnjem nivou
 • instrument obezbeđenja kredita: tri blanko solo menice u korist Fonda sa meničnim ovlašćenjem.

Odobreni iznos kredita u odnosu na podneti zahtev zavisiće od raspoloživih sredstava Fonda za finansiranje po ovom konkursu.

4. PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA DODELU SREDSTAVA

Učesnici konkursa za dodelu sredstava preuzimaju zahteve i predaju kreditnu dokumentaciju u jednoj od opštinskih kancelarija Fonda po izvršenoj uplati naknade za obradu kreditnog zahteva u iznosu od 5.000,00 dinara.

Navedene uplate potrebno je izvršiti na račun Fonda broj 335-9776-24.

Uz zahtev, u opštinskoj kancelariji Fonda dobijaju se usmena uputstva u vezi konkursa.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 1. Popunjeni obrazac zahteva sa dokazom o uplati navedenog iznosa naknade za obradu kreditnog zahteva
 2. Osnivački akt (institucije)
 3. Fotokopija potpisanog ugovora o donaciji
 4. Prikaz prihvaćenog budžeta projekta sa projektovanom dinamikom realizacije i visinom i strukturom troškova po fazama realizacije
 5. Specifikacija javnih nabavki koje se sprovode radi realizacije projekta
 6. Odluka nadležnog organa o zaduživanju, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i opštim aktima
 7. Ovlašćenje licu koje sprovodi postupak zaduživanja, dato od strane nadležnog organa
 8. Dokumentacija o otvorenom namenskom deviznom računu kod Narodne banke Srbije i dinarskom podračunu Konsolidovanog računa trezora za potrebe realizacije projekta
 9. Rešenje o utvrđivanju poreskog identifikacionog broja – PIB
 10. Odluku o razvrstavanju pravnog lica po veličini
 11. Završni račun za prethodnu godinu
 12. Dokumentacija za obezbeđenje kredita: – tri blanko solo menice u korist Fonda sa meničnim ovlašćenjem.

Prioritet u dodeli sredstava imaju podnosioci zahteva čiji projekat se realizuje na teritoriji nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja planiranih sredstava.

Lokalne opštinske kancelarije neće primati zahteve:

–      koji su podneti nakon iskorišćenja planiranih sredstava

–      čija dokumentacija nije kompletna.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u opštinskim kancelarijama Fonda i u Fondu za razvoj AP Vojvodine u Novom Sadu, Hajduk Veljkova 11.

ADRESE / TELEFONI FONDA ZA RAZVOJ AP VOJVODINE:

Sedište Fonda: Novi Sad, Hajduk Veljkova 11, Master centar,VI sprat
Centralna kancelarija Fonda:  021/4830-653; 4830-659; 4830-662; faks 021/4830-668
www.vdf.org.rs

ADRESE / TELEFONI  Lokalnih opštinskih kancelarija Fonda:

1. SO ADA, Trg oslobođenja 1, 024 / 852-106/lok.126

2. SO ALIBUNAR, Trg slobode 5,  013 / 641-031

3. SO APATIN, Srpskih vladara 29, 025 / 772-122/lok.557

4. SO BAČ, Trg Dr Zorana Đinđića 2, 021 / 770- 075

5. SO BAČKA PALANKA, Kralja Petra I 16,  021 / 75-59-144

6. SO BAČKA TOPOLA, M.Tita 38, 024 / 715-310

7. SO BAČKI PETROVAC,Kolarova 6, 021 / 780-301

8. SO BEČEJ,Trg Oslobođenja 2, 021 / 69-11-720

9. SO BELA CRKVA, Miletićeva 2, 013 / 851-012

10.SO BEOČIN, Svetosavska 25,  021 / 870-260

11.SO VRBAS, Maršala Tita 89, 021 / 79-54-071

12.SO VRŠAC, Trg pobede 1, 013 / 800-561

13.SO ŽABALj, Nikole Tesle 45, 021 / 831-089

14.SO ŽITIŠTE,Cara Dušana 15,  023 / 821-306

15.SO ZRENjANIN, Trg slobode 10,  023 / 566-020/lok.266

16.SO IRIG,Vojvode Putnika 1, 022 / 400-619

17.SO INĐIJA,Železnička bb, 022 / 551-693

18.SO KANjIŽA, Glavni trg 1, 024 / 875-166

19.SO KIKINDA,Trg sprpskh dobrovoljaca 30, 0230 / 401-660

20.SO KOVAČICA, M.Tita 50, 013 / 661-122

21.SO KOVIN, JNA 5, 013 / 742-268/lok.124

22.SO KULA, Lenjinova 11, 025 / 729-650

23.SO MALI IĐOŠ, Glavna 32, 024 / 730-010

24.SO NOVA CRNjA, JNA 110, 023 / 815-030

25.SO NOVI BEČEJ, Žarka Zrenjanina 8,  023/772-321

26.SO NOVI KNEŽEVAC, Kralja Petra I Karađorđevića 1, 0230 / 82-055/lok.120

27.SO NOVI SAD, Rumenačka 110 a, 021/66-24-282

28.SO OPOVO, Borisa Kidriča 10,  013 / 681-950

29.SO ODžACI, Knez Mihajlova 24, 025 / 543-211

30.SO PANČEVO, Kralja Petra I 2-4, 013 / 308-881

31.SO PEĆINCI, Slobodana Bajića 5, 022 /400 -734

32.SO PLANDIŠTE, Vojvode Putnika 38, 013 / 862-335

33.SO RUMA, Orlovićeva 5, 022 / 433-910

34.SO SEČANj, Vožda Kararđorđa 63, 023 /841-412

35.SO SENTA, Glavni trg 1, 024 / 813 -574/lok.155

36.SO SOMBOR, Konjovićeva 1,  025 / 23-968

37.SO SRBOBRAN,Trg slobode 2,  021 / 730-020

38.SO SREMSKA MITROVICA, Sv.Dimitrija 13,  022 / 610-566

39.SO SR. KARLOVCI, Trg Branka Radičevića 1,  021 / 685-3009

40.SO STARA PAZOVA, Svetosavska 11,  022 / 310-170/ lok. 211

41.SO SUBOTICA, Trg slobode 1,  024 / 626-876

42.SO TEMERIN, Novosadska 326, 021 / 843-888

43.SO TITEL, Glavna 1, 021 / 860-165

44.SO ČOKA, Potiska 20, 0230 / 71-000

45.SO ŠID, Karađorđeva 2,  022 / 712-022

Link

Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za finansiranje izvoza

FOND ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za finansiranje izvoza

CILJEVI DODELE SREDSTAVA

Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške pripreme i realizacije izvoznih aranžmana.

KORISNICI KREDITA

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koja ostvaruju devizni priliv po osnovu izvoza roba i usluga domaćeg porekla.

Po ovom konkursu zahtev može podneti samo jedno od pravnih lica koja se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatraju povezanim pravnim licima.

NAMENA SREDSTAVA

Krediti su namenjeni za finansiranje obrtnih sredstava za potrebe proizvodnje i izvoza roba i usluga domaćeg porekla.

USLOVI KREDITIRANJA

mogući odobreni iznos kredita: do 300.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti

rok vraćanja kredita: 180 dana

primena valutne klauzule

kamatna stopa: 4% na godišnjem nivou

obezbeđenje kredita: garancija ili avalirane menice poslovne banke.

Odobreni iznos kredita u odnosu na podneti zahtev zavisiće od raspoloživih sredstava Fonda za finansiranje po ovom konkursu.

Konkurs je otvoren zaključno sa 05.05.2010. godine.
Link

Dogoročni krediti za privredu

FOND ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
Dogoročni krediti za privredu

Konkurs za dugoročno kreditiranje razvojnih programa u oblasti privrede na teritoriji AP Vojvodine u 2009. godini

1. CILJEVI DODELE SREDSTAVA

Osnovni ciljevi dodele sredstava su podsticanje privredne aktivnosti, povećanje nivoa tehničke opremljenosti, efikasnosti i efektivnosti poslovanja subjekata u oblasti privrede, stvaranje uslova za povećanje obima i kvaliteta poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje prehrambenih proizvoda, podizanje stepena konkurentnosti i povećanje izvoza i zaposlenosti.

2. NAMENA SREDSTAVA

Po ovom konkursu krediti će se odobravati:

2.1. U oblasti proizvodnje i usluga za nabavku osnovnih sredstava – opreme i licencnih prava.

Pravo učešća imaju mala i srednja preduzeća sa većinskim privatnim kapitalom i preduzetnici, svi sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

2.2. U oblasti poljoprivrede za nabavku mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, višegodišnjih zasada voća i vinove loze, osnovnog stada i matičnog jata.

Pravo učešća imaju:

 • mala i srednja preduzeća sa većinskim privatnim kapitalom,
 • preduzetnici,
 • zemljoradničke zadruge i
 • fizička lica – nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva
 • svi sa sedištem, odnosno prebivalištem (fizička lica) na teritoriji AP Vojvodine.

Finansirani projekti po navedenim namenama moraju biti realizovani na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstva za finansiranje programa po ovom konkursu nisu namenjena za kupovinu i izgradnju novih ili adaptaciju postojećih građevinskih objekata, za kupovinu zemljišta, za opremanje ugostiteljskih objekata i trgovine, za nabavku putničkih automobila i za obrtna sredstva.

Po ovom konkursu zahtev može podneti samo jedno od pravnih lica koja se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatraju povezanim pravnim licima.

3. USLOVI KREDITIRANJA

Mogući odobreni iznos kredita:

 • mala preduzeća i preduzetnici

– koji posluju u periodu kraćem od tri godine do 2.000.000,00 dinara

– koja posluju u periodu dužem od tri godine do 5.000.000,00 dinara

 • srednja preduzeća

– ko

ja posluju u periodu kraćem od tri godine do 5.000.000,00 dinara

– koja posluju u periodu dužem od tri godine do 10.000.000,00 dinara

 • zemljoradničke zadruge do 5.000.000,00 dinara
 • fizička lica – nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva do 2.000.000,00 dinara.

Sopstveno učešće: najmanje 50% predračunske vrednosti predmeta kreditiranja ili najmanje 50% predračunske vrednosti ukupne investicije (bez obrtnih sredstava)

Rok vraćanja kredita: 3 godine u okviru kojih je obuhvaćen period mirovanja otplate kredita od 12 meseci, odnosno 5 godina u okviru kojih je obuhvaćen period otplate kredita od 24 meseca za kredite kojima se finansira kupovina osnovnog stada i višegodišnjih zasada. U periodu mirovanja kredita obračunava se interkalarna kamata i pripisuje osnovnom dugu.

Primena valutne klauzule

Kamatna stopa:

 • 2,8% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom poslovne banke ili menicama avaliranim od strane poslovne banke
 • 4,2% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom
 • anuiteti se obračunavaju i plaćaju kvartalno.

Instrumenti obezbeđenja kredita:

 • garancija poslovne banke ili
 • menice avalirane od strane poslovne banke ili
 • založno pravo prvog reda na nepokretnostima, i to:
 • založno pravo prvog reda na građevinskim objektima u korist Fonda u 2,5 puta većoj vrednosti od odobrenog iznosa kredita, kojim se mogu obezbediti krediti u iznosu do 1.000.000,00 dinara  ili
 • založno pravo prvog reda na poljoprivrednom zemljištu u privatnoj svojini, svojini privrednih društava ili zadružnoj svojini (zadružna svojina u skladu sa članom 49. Zakona o zadrugama) u korist Fonda, u 1,5 puta većoj vrednosti od odobrenog iznosa kredita, kojim se mogu obezbediti krediti u iznosu do 5.000.000,00 dinara.

Krediti u iznosu od 5.000.000,00 i više dinara obezbeđuju se isključivo garancijom poslovne banke ili menicama avaliranim od strane poslovne banke.

Konkurs je otvoren zaključno sa 28.10. 2009. godine.

http://www.vdf.org.rs

zp8497586rq

Kratkoročni krediti za izvoz

FOND ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
Kratkoročni krediti za izvoz

1.  CILJEVI DODELE SREDSTAVA

Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške pripreme i realizacije izvoznih aranžmana.

2.  KORISNICI KREDITA

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koja ostvaruju devizni priliv po osnovu izvoza roba i usluga domaćeg porekla.

Po ovom konkursu zahtev može podneti samo jedno od pravnih lica koja se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatraju povezanim pravnim licima.

3. NAMENA SREDSTAVA

Krediti su namenjeni za finansiranje obrtnih sredstava za potrebe proizvodnje i izvoza roba i usluga domaćeg porekla.

4. USLOVI KREDITIRANJA

 • mogući odobreni iznos kredita: do 300.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • rok vraćanja kredita: 180 dana
 • primena valutne klauzule
 • kamatna stopa: 4% na godišnjem nivou
 • obezbeđenje kredita: garancija ili avalirane menice poslovne banke.

Odobreni iznos kredita u odnosu na podneti zahtev zavisiće od raspoloživih sredstava Fonda za finansiranje po ovom konkursu.

5.  PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA DODELU KREDITA

Učesnici konkursa za dodelu sredstava preuzimaju zahteve u jednoj od opštinskih kancelarija Fonda po uplati iznosa od 10.000,00 dinara na ime naknade za obradu kreditnog zahteva i 1.200,00 dinara na ime naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa na račun Fonda broj 335-9776-24.

Uz zahtev za dodelu kredita podnosi se sledeća dokumentacija:

 • popunjen obrazac zahteva sa dokazom o izvršenim uplatama
 • popunjen obrazac saglasnosti za povlačenje izveštaja Kreditnog biroa
 • rešenje o upisu preduzeća kod Agencije za privredne registre
 • fotokopija osnivačkog akta
 • potvrda nadležnog

  poreskog organa o izmirenim obavezama za poreze, doprinose i druge javne prihode, ne starija od 30 dana

 • rešenje o utvrđivanju poreskog indetifikacionog broja – PIB
 • odluka o razvrstavanju pravnog lica po veličini
 • dokumentovani prikaz da će odobrena sredstva biti u funkciji realizacije ugovorenog izvoznog aranžmana (ugovor, predugovor)
 • dokumentovani prikaz o poreklu robe za pravna lica koja se bave izvozom proizvoda kupljenih od neposrednih proizvođača (ugovor, faktura)
 • obrasci finansijskog izveštaja za 2008. godinu
 • scoring privrednog društva, izdat od strane NBS
 • potvrdu poslovne banke o prosečnom stanju i prometu na računu u prethodnih šest meseci
 • potvrdu poslovne banke o dugovnom i potražnom prometu na deviznom računu u prethodnih godinu dana
 • pismo o namerama poslovne banke da će, u slučaju odobrenja kredita, biti garant za taj kredit.

U slučaju umanjene kreditne sposobnosti podnosioca kreditnog zahteva Fond može tražiti garanciju druge poslovne banke koja bi bila garant vraćanja odobrenog kredita u odnosu na banku koja je izdala pismo o namerama izdavanja garancije.

Prioritet u dodeli sredstava imaju podnosioci zahteva:

 • sa nižim stepenom ukupne zaduženosti
 • čiji je iznos kreditnog zahteva srazmeran visini deviznog priliva u prethodnoj godini
 • koji se bave proizvodnjom/pružanjem usluga, odnosno izvozom proizvoda kupljenih od neposrednih proizvođača
 • koji do sada nisu koristili kredite Fonda
 • koji su uredno izmirivali obaveze po do sada korišćenim sredstvima Fonda.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u opštinskim kancelarijama Fonda i u Fondu za razvoj AP Vojvodine u Novom Sadu, Hajduk Veljkova 11.

Konkurs je otvoren zaključno sa 23.09.2009. godine.

http://www.vdf.org.rs

zp8497586rq