Sufinansiranje objavljivanja knjiga na jezicima nacionalnih zajednica

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za sufinansiranje objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u APV na jezicima nacionalnih zajednica

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini objavljivanje knjiga od značaja za kulturu i umetnost u APV na jezicima nacionalnih zajednica, u ukupnom iznosu od 5.500.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 5.000.000,00 dinara – 4651  Ostale tekuće dotacije i transferi i 500.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama) i to:

objavljivanje prvih izdanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini na jezicima nacionalnih zajednica iz sledećih oblasti: roman, pripovedačka proza, poezija, književnost za decu (izuzev slikovnica i udžbenika), esejistika, umetnička kritika, drama, umetničke monografije, dela iz istorije umetnosti i dela iz humanističkih i društvenih nauka.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica sa sedištem na teritoriji  Autonomne Pokrajine Vojvodine koja su registrovana za bavljenje  izdavačkom delatnošću.
2. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za sufinansiranje objavljivanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u APV na jezicima nacionalnih zajednica i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

3. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011. godine do 18.02. 2011. godine.

Link