Sufinansiranje izdavanja časopisa

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za sufinansiranje izdavanja časopisa koji su od posebnog značaja za razvoj kulture i umetnosti u APV


I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini izdavanje časopisa koji su od posebnog značaja za razvoj kulture i umetnosti u AP Vojvodini, u ukupnom iznosu od 3.740.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 600.000,00 dinara – 4541 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima, 840.000,00 dinara – 4631  Tekući transferi ostalim nivoima vlasti, 800.000,00 dinara – 4651  Ostale tekuće dotacije i transferi i 1.500.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama), i to:

•    časopise za kulturu, književnost i umetnost, časopise za omladinu i časopise za decu koji izlaze u štampanoj i elektronskoj formi na srpskom jeziku;
•    časopise za kulturu, književnost i umetnost, časopise za omladinu i časopise za decu koji izlaze u štampanoj i elektronskoj formi na jezicima nacionalnih manjina i etničkih zajednica u AP Vojvodini, radi ostvarivanja prava nacionalnih manjina i etničkih zajednica u negovanju sopstvene kulture i identiteta;
•    časopise za kulturu, književnost i umetnost, časopise za omladinu i časopise za decu koji izlaze u štampanoj i elektronskoj formi na dva ili više jezika radi podsticanja međusobnog upoznavanja kultura.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na  Konkursu mogu da učestvuju isključivo izdavači i druga pravna lica  čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i čija je pretežna delatnost kultura, kao što su: ustanove kulture čiji osnivač nije Autonomna Pokrajina Vojvodina, amaterska i druga umetnička udruženja, naučne i istraživačke ustanove,  nevladine organizacije, a koja svojom delatnošću značajno doprinose razvoju i promociji kulture, književnosti i umetnosti u AP Vojvodini (u daljem testu: podnosilac prijave).

2. Podnosilac  prijave može da konkuriše  najviše sa tri projekta  na Konkurs.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za sufinansiranje izdavanja časopisa koji su od posebnog značaja za razvoj kulture i umetnosti u APV i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    zvaničan dokaz o računu u banci i
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011. godine do 18.02.2011. godine.

Link