Sufinansiranje projekta u oblasti zaštite kulturnog nasleđa

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za sufinansiranje projekta u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini projekte u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u ukupnom iznosu od 16.800.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 16.300.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 500.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama), i to:

•    projekte zaštite, konzervacije, restauracije, revitalizacije, rekonstrukcije i prezentacije nepokretnog kulturnog nasleđa u AP Vojvodini (kategorisana kulturna dobra – graditeljsko nasleđe i arheološki lokaliteti);
•    projekte zaštite, čuvanja i prezentacije pokretnih kulturnih dobara (muzejske građe), i to: konzervatosko-restauratorsku zaštiti muzejske građe, projekte inoviranja stalnih muzejskih postavki i tematske izložbe kojima se promoviše najvrednije kulturnog nasleđa;
•    projekte zaštite, čuvanja i prezentacije arhivske građe;
•    projekte savremenih načina obrade, evidentiranja i prezentovanja kulturnog nasleđa u digitalnoj formi i novim medijima;
•    projekte kojima se promoviše zaštita, čuvanje i prezentovanje kulturnog nasleđa kod dece i mladih;
•    projekte kojima se vrši edukacija, unapređuje struka, promovišu međunarodni standardi i uvode savremene metode u oblast zaštite kulturnog nasleđa;
•    projekte povezivanja i saradnje ustanova zaštite u AP Vojvodini radi organizovanja zajedničkih programa kojima se prezentuje kulturno nasleđe AP Vojvodine;
•    projekte kojima se promovišu principi multikulturalnosti kroz zaštitu kulturnog nasleđa, i
•    ostale projekte kojima se doprinosi istraživanju, obradi i prezentaciji kulturnog nasleđa od posebnog interesa za Pokrajinu.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA
1. Na Konkursu mogu da učestvuju organi lokalne samouprave, kao i ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa, koji ove poslove obavljaju kao svoju pretežnu delatnost, na osnovu zakona i drugih propisa kojima se reguliše zaštita kulturnog nasleđa.
Na Konkursu mogu da učestvuju i druga pravna lica u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje delatnosti zaštite kulturnog nasleđa, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove zaštite.
Na Konkursu, sa projektima u oblasti zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa, mogu da učestvuju isključivo organi lokalne samouprave ili teritorijalno nadležne ustanove zaštite kulturnih dobara i to sa projektima zaštite kategorisanih spomenika kulture za koje je: izrađena plansko-tehnička dokumentacija (o čemu se dostavlja kopija projekta kao dokaz), određena namena i korisnik, izdato konačno rešenje nadležnog organa o uslovima za izvođenje mera tehničke zaštite i drugih radova, izdato konačno rešenje nadležnog organa o saglasnosti na projekat i izdato rešenje o određivanju lica za vršenje konzervatorskog nadzora.

2. Podnosilac  prijave može da konkuriše  najviše sa tri projekta  na Konkurs.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Prijave za sufinansiranje projekta u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu,  Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs  (telefon za informacije: 021/456 016, 487 45 34, e-mail: dusica.juribasic@vojvodina.gov.rs).

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju, i
–    svi prilozi koji su navedeni u Prijavi.

Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara podnosilac.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011.godine do 18.02. 2011. godine.

Link